Teadaanne,  mis peatab sisserändajate riiki sisenemise, kes ohustavad USA tööturgu pärast majanduse elavnemist pärast COVID-19 puhangut.

Teadaanne,  mis peatab sisserändajate riiki sisenemise, kes ohustavad USA tööturgu pärast majanduse elavnemist pärast COVID-19 puhangut.

 

Avaldatud 22. aprillil 2020.

2019. aasta uus koroonaviirus (COVID-19) on ameeriklaste elatist märkimisväärselt häirinud. 13. märtsi 2020. aasta väljaandes 9994 (riikliku hädaolukorra väljakuulutamine seoses uue koronaviiruse haiguse (COVID-19 puhanguga) kuulutasin välja, et COVID-19 puhang Ameerika Ühendriikides oli riiklik hädaolukord alates 1. märtsist 2020. Ameeriklased on ühinenud leevendamisstrateegiatega, sealhulgas sotsiaalse distantseerumisega, et vähendada nakkuste levikut seoses COVID-19 viiruse SARS-CoV – 2 -ga. See vajalik käitumisharjumuste muutmine on USA majandusele palju kaasa aidanud ja riiklikud töötusega seotud taotlused on jõudnud ajaloolisele tasemele. Riikliku hädaolukorra väljakuulutamise ja 11. aprilli 2020 vahele jäävatel päevadel on enam kui 22 miljonit ameeriklast registreerinud töötuks.

Oma riigi sisserändesüsteemi haldamisel peame arvestama Ameerika Ühendriikide tööturul võõrtöötajate mõjuga  ja eriti kõrge kodumaise tööpuuduse ja madala tööjõunõudluse situatsioonis. Peame säästma ka kriitilisi välisministeeriumi ressursse, et konsulaarametnikud saaksid jätkata teenuste osutamist Ameerika Ühendriikide kodanikele välismaal. Isegi kui töötajate arv on pandeemiast põhjustatud olukorrast vähenenud, osutavad konsulaarametnikud jätkuvalt abi USA kodanikele, sealhulgas paljude välismaale jäänud ameeriklaste jätkuva tagasitoomise kaudu. Olen kindlaks teinud, et Ameerika Ühendriikide majanduses on püsivalt kõrge töötuse tase, kus tööjõu pakkumine ei ületa tööjõunõudlust. Liigne tööjõu pakkumine mõjutab kõiki – nii töötajaid kui ka potentsiaalseid töötajaid, kuid eriti kahjulik on see tööhõive ja töötuse vahelisel piiril olevatele töötajatele, kes on tavaliselt majandusliku tõusu ajal „viimased” ja „majanduse languse ajal” esimesed. Viimastel aastatel on neid töötajaid ebaproportsionaalselt palju esindatud  ebasoodsas olukorras olevates rühmades, sealhulgas afro-ameeriklased, puuetega inimesed, kõrgharituseta inimesed ja muud vähemused. Need on töötajad, kes tööhõive ja töötuse vahelisel piiril kannavad tõenäoliselt kõige enam.

Lisaks antakse seaduslikele alalistele elanikele, kes on riiki sisenenenud, võimaluse neil kohe konkureerida mistahes töökohale igas majandussektoris.  Raskes olukorras olevaid ja töötuid ameeriklasi pole võimalik kaitsta uute seaduslike alalistest elanikest väheste töökohtade konkurentsi ohu eest, suunates need uued elanikud konkreetsetesse majandussektoritesse, kus olemasolev tööjõu pakkumine ei vasta nende vajadustele. Olemasolevad sisserändajate viisamenetlused on COVID-19 puhangust taastumiseks vähenenud. Valdav enamus immigrantide viisakategooriatest ei nõua, et tööandjad arvestaksid USA töötajate ümberasustamist. Ehkki mõned tööhõivepõhised viisad sisaldavad tööjõu sertifitseerimise nõuet, kuna viisade väljastamine toimub pärast sertifitseerimise lõppu, ei suuda tööjõusertifitseerimise protsess piisavalt kajastada tööturu praegust olukorda. Lisaks seab täiendavate püsielanike sissetoomine meie tervishoiuressursside piiratuse tõttu meie tervishoiusüsteemile piirangud ajal, mil peame ameeriklasi ja sisserändajaid väärtustama. Eelnevat silmas pidades olen otsustanud, et teatud välismaalaste sisenemine riiki järgmise 60 päeva jooksul kahjustaks Ameerika Ühendriikide huve.

NÜÜD, MINU, USA presidendi DONALD J. TRUMPi volitused, mis mulle on antud Ameerika Ühendriikide põhiseaduse ja seadustega, sealhulgas sisserände paragrahvi 212 punktiga f ja 215 punktiga a. ja kodakondsusseadus, 8 USC 1182 (f) ja 1185 (a) ning Ameerika Ühendriikide seadustiku 3.lõigu jaotises 301 leitakse, et käesoleva väljakuulutamise punktis 1 kirjeldatud isikute sisenemine Ameerika Ühendriikidesse toimub, välja arvatud käesoleva jaotise 2. jaos sätestatud juhtudel. See võib kahjustada Ameerika Ühendriikide huve ja nende sisenemisel tuleks kohaldada teatavaid piiranguid  ja erandeid. Seetõttu kuulutan käesolevaga järgmist:

1 punkt. Sissesõidu peatamine ja piiramine. Sisserändajatena välismaalaste riiki sisenemine Ameerika Ühendriikidesse peatatakse ja seda piiratakse vastavalt käesoleva väljakuulutamise punktile 2.

 

2 punkt. Sissesõidu peatamise ja piiramise ulatus. a) Sissesõidu peatamine ja piiramine vastavalt käesoleva väljakuulutamise punktile 1 kehtib ainult välismaalaste suhtes, kes:

i) asuvad selle väljakuulutamise kuupäeval väljaspool Ameerika Ühendriike;

ii) neil ei ole immigrandiviisat, mis kehtib selle väljakuulutamise kuupäeval; ja

iii) kellel ei ole muud ametlikku reisidokumenti kui viisa (näiteks volitus, asjakohane pardakaart või ametlik dokument), mis on kehtiv selle väljakuulutamise jõustumiskuupäeval või mis on välja antud hiljem, mis  võimaldab tal reisida Ameerika Ühendriikidesse ja taotleda riiki sisenemist või riigis viibimist.

Käesoleva teadaande väljakuulutamise 1. punkti kohaselt sisenemise peatamist ja piiramist ei kohaldata:

i)Ameerika Ühendriikide seaduslik alaline elanik;

ii) välismaalane, kes soovib siseneda Ameerika Ühendriikidesse immigrandi viisa alusel arsti, õe või muu tervishoiutöötajana; teha meditsiinilisi või muid uuringuid, mis on ette nähtud COVID-19 leviku tõkestamiseks; või teha vajalikke töid COVID-19 puhangu vastu võitlemiseks, sellest taastumiseks või muul viisil leevendamiseks, nagu on määranud välisminister, sisejulgeolekuminister või nende esindajad; ning sellise välismaalase abikaasa ja alla 21-aastased vallalised lapsed, kes on välismaalasega kaasas või tulevad järele;

iii) välismaalane, kes taotleb viisat USA-sse sisenemiseks vastavalt programmile EB-5 Immigrant Investor;

iv) välismaalane, kes on Ameerika Ühendriikide kodaniku abikaasa;

v) iga välismaalane, kes on alla 21-aastane ja on Ameerika Ühendriikide kodaniku laps või kes on tulevane adopteerija, kes soovib siseneda Ameerika Ühendriikidesse vastavalt IR-4 või IH-4 viisakategooriale;

vi) iga välismaalane, kelle riiki sisenemine aitaks kaasa Ameerika Ühendriikide välisministri, sisejulgeolekuministri või nende määratud esindajate poolt USA peaprokuröri või tema määratud isiku soovituse alusel kindlaksmääratud olulistele eesmärkidele;

vii) iga Ameerika Ühendriikide relvajõudude liige ning tema abikaasa ja lapsed;

viii) välismaalane, kes soovib siseneda Ameerika Ühendriikidesse vastavalt immigrandiviisa tingimustele vastavalt SI või SQ klassifikatsioonile, mille välisminister võib kehtestada, ning iga sellise isiku abikaasa ja lapsed; või

ix) iga välismaalane, kelle riiki sisenemine oleks kooskõlas välisministri, sisejulgeolekuministri või nende määratud isikute poolt vastavalt riiklikele huvidele.

 

3 punkt.  Rakendamine ja jõustamine. a) Konsulaarametnik otsustab oma äranägemise järgi, kas sisserändaja suhtes on õigus teha erand käesoleva teadaande jaotise 2 punktis

b) Välisminister rakendab seda teadaannet viisade suhtes vastavalt seadusele koostöös sisejulgeolekuministriga ja kehtestab selle välisministri äranägemisel. Sisejulgeolekuminister viib selle väljakuulutamise ellu välismaalaste riiki sisenemisel vastavalt sellistele menetlustele, mille sisejulgeolekuminister võib koostöös välisministriga kehtestada sisejulgeolekuministri äranägemisel.

c) Siseturvalisuse osakonna prioriteediks peab olema välismaalane, kes hoiab kõrvale nende nõuete täitmist pettuse, oluliste faktide salgamise või ebaseadusliku riiki sisenemise kaudu.

d) Selle teadaande sätteid ei tohi tõlgendada nii, et need piiravad üksikisikute võimalusi seaduslikult taotleda varjupaika, pagulasseisundit, väljasaatmise peatamist või piinamise ning muu julma, ebainimliku või inimväärikust alandava kohtlemise või karistamise vastase konventsiooni kohast kaitset Ameerika Ühendriikides.

 

4 punkt Lõpetamine. See väljakuulutamine aegub 60 päeva pärast selle jõustumiskuupäevast ja seda võib vajadusel pikendada. Kui see on asjakohane, kuid mitte hiljem kui 50 päeva pärast selle väljakuulutamise jõustumist, soovitab sisejulgeolekuminister, konsulteerides välisministri ja tööministriga, kas peaksin seda teadaannet jätkama või seda muutma.

 

5 punkt. Jõustumiskuupäev. See kuulutus jõustub 23. aprillil 2020 kell 23.59. idaranniku aja järgi.

 

6 punkt. Täiendavad meetmed. 30 päeva jooksul pärast selle väljakuulutamist tööminister ja sisejulgeolekuminister, konsulteerides välisministriga, vaatavad üle mitteimmigrandiprogrammid ja soovitavad mulle lisameetmeid USA majanduse stimuleerimiseks ja tagamiseks ja Ameerika Ühendriikide töötajate eelistamisel ja töölevõtmisel.

7 Punkt. Eraldatavus. Ameerika Ühendriikide poliitika eesmärk on seda teadaannet võimalikult suures ulatuses jõustada, et edendada USA huve. Sellest tulenevalt:

a) kui selle kuulutuse mis tahes sätet või mis tahes sätte kohaldamist mis tahes isiku või asjaolu suhtes peetakse kehtetuks, ei mõjuta see selle teadaande ülejäänud osa ja selle sätete kohaldamist muude isikute või asjaolude suhtes ; ja

b) kui selle teadaande mistahes sätte kohaldamist ühegi isiku või asjaolude suhtes peetakse kehtetuks teatavate menetlusnõuete puudumise tõttu, rakendavad vastavad täitevvõimu ametnikud neid menetlusnõudeid olemasolevatele seaduse ja kõigi kohaldatavate kohtuotsustega.

 

8 punkt.  Üldsätted. a) Selle teadaande sätteid ei tohi tõlgendada nii, et need kahjustaksid ega mõjutaks muul viisil:

i) volitused, mis on seadusega antud täidesaatvale osakonnale või asutusele või nende juhile; või

ii) haldus- ja eelarveosakonna direktori ülesanded on seotud eelarve-, haldus- või seadusandlike ettepanekutega.

b) Seda väljakuulutamist rakendatakse kooskõlas kehtiva õigusega ja sõltuvalt assigneeringute olemasolust.

c) Selle väljakuulutamise eesmärk ei loo mingeid matriaalseid või menetuslikke õigusi ega eeliseid, mis on vastuolus USA seadustega või on vastuolus ametkondade, üksuste, töötajate, esindajate vms. huvidega.

 

Selle kinnituseks olen siin oma käe andnud meie Issanda aasta aprilli kahekümne teisel päeval ja Ameerika Ühendriikide iseseisvuse  kahesaja neljakümne neljandal aastal.

 

DONALD J. TRUMP