USA juhib jätkuvalt ülemaailmset reageeringut COVID-19-le

USA juhib jätkuvalt ülemaailmset reageeringut COVID-19-le

TEADE
PRESSIOSAKOND
19. MAI 2020

Ameerika inimeste suuremeelsuse ja USA valitsuse tegevuse kaudu demonstreerib USA jätkuvalt ülemaailmset juhtpositsiooni COVID-19 pandeemiaga võitlemises. Ameerika inimesed on andnud rohkem kui 10 miljardit dollarit, millest on kasu ülemaailmsele COVID-19 reageerimisele, ning tagame jätkuvalt, et USA märkimisväärne rahastamine ja teaduslikud jõupingutused sellel rindel jääksid keskseks ja koordineeritavaks osaks COVID-19 vastases ülemaailmses võitluses. Kuudepikkuse võitlusega selle pandeemia vastu nii kodus kui ka välismaal reageerib USA jätkuvalt ülemaailmsele reageerimisele – tuginedes aastakümnete pikkusele juhtimisele elupäästva tervise ja humanitaarabi valdkonnas.

Alates COVID-19 puhkemisest on USA valitsus eraldanud rohkem kui 900 miljonit dollarit Välisministeeriumile ja USA Rahvusvahelise Abi Agentuurile (USAID) erakorralist tervishoiu-, humanitaar-, majandus- ja arenguabi, mis on spetsiaalselt suunatud valitsuste, rahvusvaheliste organisatsioonide ja muude riikide abistamisele. – valitsusvälised organisatsioonid võitlevad pandeemiaga. Kongressi antud rahastamine päästab elusid, parandades rahvatervisealast haridust; tervishoiuasutuste kaitsmist; ning labori-, haiguste seire- ja kiire reageerimise suutlikkuse suurendamiseks enam kui 120 riigis.

Ameerika Ühendriigid on mobiliseerunud rahvana, et teha sellest muljetavaldav ülemaailmne ettevõtmine. Koostöös erasektoriga oleme hakanud täitma president Trumpi lubadust pakkuda ventilaatoreid oma partneritele ja liitlastele Aafrikas, Aasias, Euroopas ja Ladina-Ameerikas. Esimene USA poolt USAID kaudu annetatud ventilaatorite saadetis saabus Lõuna-Aafrika Vabariiki 11. mail 2020. Meie praegune välisabi rahastus COVID-19 pandeemiale reageerimiseks sisaldab esialgselt 23 miljonit dollarit, mis on spetsiaalselt ette nähtud jagada ventilaatorid mõnele neist partneritest ja liitlastest. Loodame, et tulevikus teeme ventilaatorite ja nendega seotud tarvikute jaoks täiendavaid oste ja vedusid.

Välisministeeriumi  ja USAID praegune abi COVID-19 hõlmab järgmist:

 • Ligikaudu 300 miljonit dollarit erakorralist terviseabi USAID ülemaailmse tervise hädaabireservi nakkushaiguste puhangute ja ülemaailmsete terviseprogrammide kontolt.  Need fondid seavad prioriteediks et sekkuda pandeemia puhangute leevendamiseks ja COVID-19 ohustatud arengumaade kogukondade ettevalmistamiseks.
 • Ligi 300 miljonit dollarit humanitaarabi USAID Rahvusvahelise Katastroofiabi (IDA) kontolt.  See abi toetab juhtumipõhist korraldust ja hoiab töös olulisi tervishoiuteenuseid; pakub riskikommunikatsiooni ja kogukonna kaasamise programme; toetab nakatumist, ennetamist ja tõrjet; pakub ohutuid vee- ja hügieenitarbeid; tugevdab kohalikku võimekust ja koordineerimist, tehes koostööd olemasolevate tervishoiustruktuuride ja teiste humanitaarkogukondadega. Nende fondide prioriteediks on elanikkond, kes kannatab käimasolevate humanitaarkriiside all, eriti ümberasustatud inimesed, kuna neil on suurem haavatavus. Laagrites ja mitteametlikes asulates esinevad tõsised haiguspuhangud ning nende elanike eeldatav ebaproportsionaalne suremus.
 • Rohkem kui 150 miljonit dollarit Majandusliku Toetuse Fondi (ESF) kontolt.  Need fondid edendavad Ameerika välispoliitilisi huve, rahastades lühemaajalisi leevendusmeetmeid ja tegeledes pandeemia teise järgu mõjudega pikas perspektiivis erinevates sektorites.
 • Ligikaudu 160 miljonit dollarit humanitaarabi Rände- ja Pagulasabi (MRA) kontolt, mida osutatakse Välisministeeriumi Rahvastiku, Pagulaste ja Rändebüroo kaudu. Need fondid aitavad rahvusvahelistel organisatsioonidel ja valitsusväliste organisatsioonide partneritel lahendada pagulaste, riigisiseselt ümberasustatud isikute ja vastuvõtvate kogukondade pandeemiaga seotud probleeme, samuti sisserändajate ja muude haavatavate inimeste hulgas.

See Välisministeeriumi ja USAID abi ei hõlma sadu miljoneid vahendeid, mida pakuvad muud USA valitsuse osakonnad ja ametid, sealhulgas Haiguste Tõrje ja Ennetamise keskused (CDC) ja Kaitseministeerium (DoD). Uut COVID-19 välisabi osutatakse lisaks enam kui 100 miljardile dollarile globaalsele tervishoiu rahastamisele ja peaaegu 70 miljardile dollarile humanitaarabi osutamiseks välismaal, mida ainuüksi viimase kümnendi jooksul osutasid Ameerika Ühendriigid.

Lisaks sellele USA valitsuse otsesele rahastamisele aitab meie kogu Ameerika lähenemisviis aidata inimesi kogu maailmas ameeriklaste eraettevõtete, mittetulundusühingute, heategevusorganisatsioonide, usuorganisatsioonide ja üksikisikute helde käe läbi, kes on nüüd andnud üle maailma 4,3 miljardit dollarit annetusi ja abi rohkem kui ükski teine ​​riik.

Kõige pakilisemate vajaduste rahuldamiseks koordineerivad USA valitsuse osakonnad ja agentuurid jõupingutusi välisabi tähtsuse järjekorda seadmiseks, et maksimeerida potentsiaalset mõju. USA osutab Välisministeeriumi ja USAID kaudu järgmist abi:

Aafrika:

 • Angola: 570 000 dollarit terviseabi aitab riskide ja vee ning kanalisatsiooni pakkumist ning ennetada ja kontrollida nakkusi Angola peamistes tervishoiuasutustes. See abi tuleb lisaks USA pikaajalistele investeeringutele Angolasse, mille koguväärtus on viimase 20 aasta jooksul 1,48 miljardit dollarit, sealhulgas tervishoiutoetusteks üle 613 miljoni dollari.
 • Bénin: 1,5 miljoni dollari suurune tervishoiuabi aitab beninlastel haiguspuhangule reageerida, rahastades haiguspuhangutele reageerimise meetmete koordineerimist ja kavandamist, tugevdades seire- ja kiirreageerimisvõimet ning riskiteavet ja suheldes kogukondadega. Selle abiga on Beninile viimase 20 aasta jooksul antud kokku 1,72 miljardit dollarit, sellest enam kui 364 miljonit dollarit on mõeldud terviseabiks.
 • Botswana: 1,5 miljonit dollarit terviseabi haiguspuhanguga võitlemiseks. Rahastamisega toetatakse riskidest teavitamist ja kogukonna kaasamist, keskendudes kõige haavatavamatele elanikkonna rühmadele, oluliste tervisekaupade hankimisele ja logistilisele toetusele ning juhtumipõhise ja nakkuste ennetamise ja tõrje tugevdamisele peamistes tervishoiuasutustes. See abi põhineb viimase 20 aasta jooksul Botswanas kokku ligi 1,2 miljardil dollaril, sellest enam kui 1,1 miljardit on olnud tervishoiu jaoks.
 • Burkina Faso: Ligi 7 miljonit dollarit tervishoiu- ja humanitaarabi rahastamiseks suunatakse riskidega seotud kommunikatsiooni, vee ja kanalisatsiooni arendamiseks, nakkuste ennetamiseks ja kontrolliks tervishoiuasutustes, rahvatervisega seotud teabe edastamiseks ja muuks. See hõlmab 2,5 miljonit dollarit terviseabi, 1,5 miljonit dollarit IDA humanitaarabi ja peaaegu 2,8 miljonit dollarit MRA humanitaarabi, mis aitab kaitsta Burkina Fasos haavatavate inimeste tervist pandeemia ajal. Viimase 20 aasta jooksul on USA investeerinud Burkina Fasosse kokku enam kui 2,4 miljardit dollarit, sealhulgas ainuüksi tervishoiuks üle 222 miljoni dollari.
 • Burundi:Rohkem kui 3 miljonit dollarit COVID-19-le reageerimise rahastamiseks hõlmab 2 miljonit dollarit terviseabi ja enam kui miljon dollarit MRA humanitaarabi haavatavate inimeste tervise kaitsmiseks. Terviseabi parandab reageerimise kavandamist ja koordineerimist, seire- ja kiirreageerimisvõime tugevdamist, juhtumite haldamise ning nakkuste ennetamise ja tõrje suutlikkuse tugevdamist ning tervishoiutöötajate koolitust. Ameerika Ühendriigid on viimase 20 aasta jooksul investeerinud Burundi koguabisse enam kui 997 miljonit dollarit, sealhulgas rohkem kui 254 miljonit dollarit terviseabiks.
 • Kamerun: Ligikaudu 8 miljonit dollarit tervishoiu ja humanitaarabi jaoks aitab tagada nakkuste tõrjet peamistes tervishoiuasutustes, tugevdada laboreid ja järelevalvet, valmistada ette kogukondi ja tugevdada kohalike teadete vahetamist. See hõlmab 6,1 miljonit dollarit USAID tervishoiu ja IDA humanitaarabi jaoks, lisaks ligi 1,9 miljonit dollarit MRA humanitaarabi pagulaste, riigisiseselt ümberasustatud isikute ja vastuvõtvate kogukondade toetamiseks. See abi põhineb enam kui 960 miljonil dollaril USA koguinvesteeringutest riigis viimase 20 aasta jooksul, millest üle 390 miljoni dollari on kulutatud tervishoiule.
 • Kesk-Aafrika Vabariik: Rohkem kui 10 miljonit dollarit humanitaarabi, sealhulgas 6,5 miljonit dollarit IDA humanitaarabi, mis läheb riskikommunikatsiooni, tervishoiuasutustes esinevate nakkuste ennetamiseks ja kontrolliks ning ohutute veevarude jaoks, ning rohkem kui 3,5 miljonit dollarit humanitaarabi. aitab kaitsta Kesk-Aafrika Vabariigi haavatavate inimeste tervist pandeemia ajal. USA valitsus on Kesk-Aafrika Vabariigis viimase 20 aasta jooksul andnud kokku 822,6 miljonit dollarit, sealhulgas 4,5 miljonit dollarit erakorraliseks terviseabiks 2019. eelarveaastal.
 • Kongo Vabariik: 250 000 dollarit tervishoiuabiga tegeletakse haiguspuhanguga, toetades reageerimismeetmete koordineerimist ja kavandamist, riskikommunikatsiooni ja kogukonna teavitustegevust ning tervishoiutöötajate koolitust terviserajatiste nakkuste ennetamiseks ja tõrjeks. Ameerika Ühendriigid on Kongo Vabariiki investeerinud aastakümneid, sealhulgas on viimase 20 aasta jooksul andnud USA-le kokku enam kui 171,2 miljonit dollarit, millest üle 36,9 miljoni dollari on kulutatud tervishoiule.
 • Tšaad: Rohkem kui 3,5 miljonit dollarit humanitaarabi, sealhulgas 1 miljon IDA kontolt nakkuste ennetamiseks ja tõrjeks tervishoiuasutustes, kogukonna teadlikkuse tõstmiseks COVID-19 kohta ja hügieeni parandamiseks ning ligi 2,6 miljonit dollarit MRA humanitaarabi, et aidata kaitsta Tšaadis haavatavate inimeste tervist pandeemia ajal. See uus abi põhineb USA viimase 20 aasta jooksul antava abi kogusummal ligi 2 miljardit dollarit, sealhulgas rohkem kui 30 miljonit dollarit tervishoiu jaoks.
 • Elevandiluurannik: 3,2 miljonit dollarit terviseabi haiguspuhangu vastu võitlemiseks, rahastades riskiteavitust ja kogukonna kaasamist; tervishoiuteenuste osutajate koolitamist tervishoiuasutustes nakkuste ennetamiseks ja tõrjeks ning COVID-19 ja gripilaadsete haiguste juhtumite asjakohaseks juhtimiseks; ning tagades, et need rajatised on nõuetekohaselt varustatud oluliste tervisekaupadega. Rahastamisega toetatakse ka tervishoiutöötajate koolitamist kogukonna tasandil kriitiliste seirevõtete alal, näiteks juhtumite tuvastamist ja kontaktide otsimist. Viimase 20 aasta jooksul on USA investeerinud Elevandiluuranniku pikaajalisse arengusse ja muusse abisse enam kui 2,1 miljardit dollarit.
 • Kongo Demokraatlik Vabariik: Kokku üle 26 miljoni dollari, sealhulgas 16 miljonit dollarit tervishoiu ja IDA humanitaarabi jaoks, mis parandavad nakkuste ennetamist ja tõrjet tervishoiuasutustes ning toetavad teadlikkuse parandamist COVID-19 kohta, sealhulgas töötades usujuhtide ja ajakirjanikega riskisuhtluse teadete alal. MRA humanitaarabi enam kui viis miljonit dollarit aitab kaitsta Kongo Demokraatliku Vabariigi haavatavaid inimesi pandeemia ajal. Terviseabi 6 miljoni dollari suurune rahastamine toetab tarneahela juhtimist ja logistikat, samuti oluliste tervisekaupade hankimist; kriitiliste haiguste seiremeetmete tugevdamist, sealhulgas kogukonnapõhist seiret, kontaktide otsimist ja juhtumite tuvastamist; nakkuste ennetamise ja tõrje tavade tugevdamist tervishoiuasutustes ja tervishoiutöötajate koolitamist, samuti kogukonnapõhiseid jõupingutusi veele ja põhilistele hügieenimaterjalidele juurdepääsu parandamiseks, nakkuste vältimiseks jagades otse leibkondadele. Terviseabi toetab ka tuhandete vabatahtlike mobiliseerimist sihtrühma kuuluvates kõrge riskiga provintsides riskiteavituse ja kogukonna kaasamisega seotud tegevuste läbiviimiseks. Lõpuks, umbes 5 miljonit dollarit ESF-ist suunatakse Kongo lastele ja noortele kaugõppe ja alternatiivhariduse omandamiseks, et nad saaksid jätkata õppimist ning säilitada kaitsmisharjumusi ja sotsiaalseid sidemeid, samal ajal kui koolid jäävad kogu riigis suletuks. See põhineb enam kui 6,3 miljardil dollaril kogu USA abist viimase 20 aasta jooksul, sealhulgas enam kui 1,5 miljardit dollarit tervishoiu jaoks.
 • Djibouti: kokku 750 000 dollarit, sealhulgas 500 000 dollarit terviseabi puhanguga toimetulemiseks ja 250 000 dollarit humanitaarabiga seotud abinõudena MRA-le, et aidata haavatavaid rändajaid ja vastuvõtvaid kogukondi pandeemiaga toimetulekuks. Tervisealane abi toetab COVID-19 jaoks vajalike testide, tarne kavandamise, tarneahela juhtimise ja kiireloomuliste tervisetoodete levitamise suutlikkuse tugevdamist. Terviseabiga rahastatakse ka riskide ja kogukonna teavitamisega seotud tegevusi, tervishoiutöötajate koolitust tervishoiuasutustes nakkuste ennetamise ja tõrje protokollide rakendamiseks ning COVID-19 juhtumite juhtimiseks; ning haiguste seireks ja kiirreageerimiseks. USA on viimase 20 aasta jooksul Djiboutisse juba investeerinud rohkem kui 338 miljonit dollarit.
 • Eswatini:1,1 miljonit dollarit terviseabi haiguspuhanguga toimetulekuks, toetades Eswatini erakorralist tervisealast reageerimist, mis võib hõlmata tarvikute hankimist, kontaktide jälgimist, laboratoorset diagnostikat ja üldsuse teadlikkuse tõstmist. See abi põhineb USA valitsuse investeeringutel Eswatinis, mille abi on viimase 20 aasta jooksul olnud enam kui 529 miljonit dollarit, sealhulgas tervishoiu jaoks üle 490 miljoni dollari.
 • Etioopia: Rohkem kui 23,4 miljonit dollarit abi COVID-19 vastu võitlemiseks, sealhulgas 3,4 miljonit dollarit tervishoiu jaoks ja 7,5 miljonit dollarit IDA humanitaarabi riskidega võitlemiseks, nakkuste ennetamiseks ja tõrjeks tervishoiuasutustes, haiguste jälgimiseks, kontaktide jälgimiseks ja koordineerimiseks; 7 miljonit dollarit ESF-i, mis toetab tegevuse jätkamist Hawassa suurimas tööstuspargis, et säilitada kriitilised töökohad; ning enam kui 5,6 miljonit dollarit MRA humanitaarabi haavatavatele inimestele, sealhulgas pagulastele, migrantidele ja vastuvõtvatele kogukondadele. Terviseabi toetab haiguspuhangutele reageerimise võimekuse tugevdamist, sealhulgas kogukonnapõhist järelevalvet juhtumite tuvastamisel ja kontaktide otsimisel; laboratoorse diagnostikavõime tugevdamiseks; ning juhtumikorralduse ja tavade optimeerimiseks, et ennetada ja kontrollida nakkusi tervishoiuasutustes. Tervisealase abiga rahastatakse ka riskiteabevahetust ja kogukonna kaasamisega seotud tegevusi. See abi on lisaks Ameerika Ühendriikide pikaajalistele investeeringutele Etioopias viimase 20 aasta jooksul kokku enam kui 13 miljardi dollari suuruse abiga, üle 4 miljardi dollari on eraldatud üksnes tervishoiule.
 • Ghana: 1,6 miljonit dollarit terviseabi puhanguga toimetulemiseks, tugevdades puhangutele reageerimise võimekust, sealhulgas kogukonnapõhist järelevalvet juhtumite tuvastamisel ja kontaktide otsimisel; parandada laboratoorset diagnostikavõimet; optimeerida COVID-19 juhtumite juhtimist ning nakkuste ennetamist ja tõrjet tervishoiuasutustes; ning edendada riskide ja kogukonna kaasamisega seotud tegevust. See uus abi põhineb 3,8 miljardil dollaril USA valitsuse koguinvesteeringutest Ghanasse viimase 20 aasta jooksul, sealhulgas tervishoiule üle 914 miljoni dollari.
 • Guinea: 1,3 miljonit dollarit terviseabi haiguspuhanguga võitlemiseks, rahastades riskiteavet ja kogukonna teavitustegevust, tervishoiutöötajate koolitust, et ennetada ja kontrollida tervishoiuasutustes nakatumist; ning haiguste seiret ja kiirreageerimist. USA on viimase 20 aasta jooksul investeerinud Guinea koguabisse ligi miljard dollarit, sealhulgas tervishoiu jaoks üle 365,5 miljoni dollari.
 • Keenia: tervise- ja humanitaarabi jaoks peaaegu 4,4 miljonit dollarit, sealhulgas 3,5 miljonit dollarit tervise- ja IDA humanitaarabi riskiteabe tugevdamiseks; valmistada ette tervisekommunikatsiooni võrgud ja meedia võimalike juhtumite jaoks; ning aidata pakkuda meediale, tervishoiutöötajatele ja kogukondadele rahvatervise sõnumeid; ja 947 000 dollarit MRA humanitaarabi pagulastele ja vastuvõtvatele kogukondadele. See COVID-19-le spetsiifiline abi tuleb lisaks USA valitsuse pikaajalistele investeeringutele Keenias, mille kogumaht on viimase 20 aasta jooksul olnud 11,7 miljardit dollarit, sealhulgas enam kui 6,7 miljardit dollarit üksnes tervise jaoks.
 • Lesotho: 750 000 dollarit tervishoiutoetust haiguspuhanguga võitlemiseks, tugevdades haiguspuhangutele reageerimise võimalusi, sealhulgas kogukonnapõhist järelevalvet juhtumite tuvastamiseks ja kontaktide leidmiseks, tugevdades laboratoorset diagnostikavõimet ning optimeerides juhtumipõhist korraldust ning nakkuste ennetamist ja kontrolli tervishoiuasutustes . Terviseabiga rahastatakse ka riskidest teavitamist ja kogukonna kaasamisega seotud tegevusi. See uus abi põhineb aastakümnete pikkustel USA investeeringutel Lesothosse, mis on viimase 20 aasta jooksul kokku  rohkem kui miljard dollarit, sealhulgas tervishoiu jaoks üle 834 miljoni dollari.
 • Libeeria: 1,3 miljonit dollarit tervishoiuteenuste osutamiseks pakub kriitilist abi kõigile 15 Libeeria maakonnale (hädaabioperatsioonide keskused, väljaõpe, kontaktide otsimine, haiglad ja kogukonna tervishoiuteenused), toetab karantiini ja pakub küla tasemel tuge. USA on aidanud panna tugeva aluse Libeeria reageerimisele COVID-19-le, andes viimase 20 aasta jooksul rohkem kui 4 miljardit dollarit, sealhulgas tervishoiule üle 675 miljoni dollari.
 • Madagaskar: 2,5 miljonit dollarit terviseabi haiguspuhanguga võitlemiseks, tugevdades diagnostikalabori võimekust; mobiilsete laborite kasutuselevõtt detsentraliseeritud diagnoosimiseks; piirkondliku seire, sealhulgas andmesüsteemide ja kogukonna tervisega seotud vabatahtlike koolituse parandamine kontaktide otsimisel; riskikommunikatsiooni ja kogukonna kaasamisega seotud tegevuste edendamine, sealhulgas personali abiliin, massimeedia kampaaniad ja ennetusteated; tervishoiutöötajate koolitamine nakkuste ja ennetuse tõkestamise alal, oluliste tervisekaupade hankimine ja jäätmekäitluse täiustamine. USA on viimase 20 aasta jooksul investeerinud Madagaskari koguabisse enam kui 1,5 miljardit dollarit, sealhulgas ainuüksi tervise jaoks üle 722 miljoni dollari.
 • Malawi:4,5 miljonit dollarit terviseabi puhanguga võitlemiseks. Rahastamisega toetatakse COVID-19 reageerimise ja valmisolekuga seotud tegevusi piirkondlikul tasandil, sealhulgas jälitustegevust, nakkuste ja ennetamise tõrje tavade tugevdamist, sisenemispunktide läbivaatust ja juhtumite haldamist. Rahastamine toetab ka riskikommunikatsiooni ja kogukonna kaasamist, sealhulgas raadio- ja sotsiaalmeediakampaaniaid; ja tehniline abi tarneahela logistika ja juhtimise optimeerimiseks. USA on viimase 20 aasta jooksul osutanud Malawile rohkem kui 3,6 miljardit dollarit, sealhulgas tervishoiu jaoks enam kui 1,7 miljardit dollarit.
 • Mali:Rohkem kui 8,4 miljonit dollarit abi reageerimiseks COVID-19-le, sealhulgas 2,4 miljonit dollarit terviseabiks ja 2 miljonit dollarit IDA humanitaarabi riskikommunikatsiooniks, nakkuste ennetamiseks ja tõrjeks tervishoiuasutustes ning koordineerimiseks; ja enam kui 4 miljonit dollarit MRA humanitaarabi Malis haavatavate inimeste toetamiseks pandeemia ajal. Terviseabi toetab riskikommunikatsiooni ja kogukonna kaasamist, sealhulgas luues kaasaegsete ja traditsiooniliste kogukonna suhtlusvõrgustikke ning kutsudes kodanikke üles tõrjuma desinformatsiooni ja kuulujutte, samuti toetades tervishoiuministeeriumi riiklikku teavitusliini; diagnoosimisvõrgustike ja haiguste seiresüsteemide tugevdamine, reaalajas jälgimise optimeerimine juhtumite avastamise ja uurimise kiirendamiseks ning kontaktide otsimiseks ning olemasolevate kogukonna seire-, varajase hoiatamise ja hädaolukorras reageerimise rühmade koolitamiseks ja mobiliseerimiseks, et nad teataksid nakkustest ja aitaksid haigetel inimestel saada kiiret ja asjakohast hooldust. Terviserahastusega toetakse ka tegevusi nakkuste ennetamiseks ja tõrjeks esmatähtsate juhtumite avastamise punktides (sealhulgas Malisse sisenemise kohtades tiheda liiklusega kaubateedel) ning rahva ja kogukonna tervishoiuasutustes, sealhulgas nakkuste ennetamiseks vajalike seadmete ja tarvikute hankimise kaudu ja meditsiinijäätmete käitlemiseks. See uus abi põhineb aastakümnete pikkustel USA investeeringutel Malis, mille koguväärtus on viimase 20 aasta jooksul olnud enam kui 3,2 miljardit dollarit, sealhulgas tervishoiu jaoks üle 807 miljoni dollari.
 • Mauritaania:250 000 dollarit terviseabi haiguspuhanguga võitlemiseks, rahastades riskiteavet ja kogukonna kaasamisega seotud tegevusi, tugevdades tarneahela juhtimist ja logistikat ning parandades nakkuste ennetamist ja kontrolli tervishoiuasutustes. USA on viimase 20 aasta jooksul osutanud Mauritaaniale enam kui 424 miljonit dollarit, sealhulgas tervishoiu jaoks enam kui 27 miljonit dollarit.
 • Mauritius:500 000 dollarit tervishoiuabi COVID-19 riikliku reageerimisstrateegia kohase puhanguga võitlemiseks, sealhulgas tugevdades koordineerimist ja logistikat; riskiteavituste ja ennetusmaterjalide väljatöötamine ja levitamine kogukonna tasandil; nakkuste ennetamise ja tõrje protokollide tugevdamine tervishoiuasutustes; juhtumikorraldusjuhiste levitamine ja tervishoiutöötajate koolitamine nende kasutamisel; järelevalve- ja kiirreageerimisprotokollide ning funktsionaalsuse parandamine; ja laboratooriumi mahu laiendamine. See uus abi põhineb enam kui 13 miljoni dollari suurusel USA valitsuse koguinvesteeringul viimase 20 aasta jooksul, sealhulgas enam kui 838 000 dollarit tervishoiu jaoks.
 • Mosambiik:6,8 miljonit dollarit, sealhulgas 4,8 miljonit dollarit terviseabiks ja 2 miljonit dollarit IDA humanitaarabi rahastamiseks riskikommunikatsiooni ja kogukonna kaasamise, sealhulgas massimeedia sõnumite rahastamiseks; vesi ja kanalisatsioon; nakkuste ennetamine ja tõrje Mosambiigi peamistes tervishoiuasutustes. Terviseabiga rahastatakse ka tervishoiutöötajate koolitust juhtumikorralduse tagamiseks ja terviserajatiste ettevalmistamise tagamiseks haiguspuhangule reageerimiseks. USA on viimase 20 aasta jooksul investeerinud Mosambiiki ligi 6 miljardit dollarit, sealhulgas tervise heaks enam kui 3,8 miljardit dollarit.
 • Namiibia:750 000 dollarit terviseabi haiguspuhanguga võitlemiseks, parandades diagnostikalabori võimekust ja tarneahela juhtimise ning logistika tehnilist abi. See uus abi tuleb lisaks peaaegu 1,5 miljardile dollarile USA valitsuse koguinvesteeringutele Namiibiasse viimase 20 aasta jooksul, sealhulgas enam kui 970,5 miljoni dollarini pikaajalisest terviseabist.
 • Niger:Ligikaudu 5,4 miljoni dollari suurune abi sisaldab ligi 800 000 miljonit dollarit terviseabi ja 2 miljonit dollarit IDA humanitaarabi riskiteabevahetuseks, nakkushaiguste ennetamiseks ja tõrjeks tervishoiuasutustes ning koordineerimiseks; ning enam kui 2,6 miljonit dollarit MRA humanitaarabiga toetatakse pandeemia ajal Nigeri haavatavaid inimesi, sealhulgas pagulasi, haavatavaid sisserändajaid ja vastuvõtvaid kogukondi. See abi lisandub viimase 20 aasta jooksul enam kui 2 miljardile dollarile USA valitsuse koguinvesteeringutest Nigeri heaks, peaaegu 233 miljonit dollarit ainuüksi tervishoiu jaoks.
 • Nigeeria:rohkem kui 30,3 miljoni dollari suurune abi, mis hõlmab rohkem kui 3,3 miljonit dollarit terviseabi ja 23 miljonit dollarit IDA humanitaarabi rahastamist riskide, vee ja kanalisatsiooni, nakkuste ennetamise ja koordineerimise jaoks; ja peaaegu 4,1 miljonit dollarit MRA humanitaarabi haavatavatele inimestele. Selle abiga on Nigeeriale viimase 20 aasta jooksul antud kokku rohkem kui 8,1 miljardit dollarit, sealhulgas enam kui 5,2 miljardit dollarit USA tervishoiutoetust.
 • Rwanda:2,2 miljonit dollarit Rwanda reageerimiseks COVID-19-le sisaldab 1,7 miljonit dollarit terviseabiks, mis aitab haiguste jälgimisel ja juhtumite haldamisel, ning 474 000 dollarit MRA humanitaarabi, et toetada Rwanda pagulasi ja vastuvõtvaid kogukondi. See lisandub USA valitsuse pikaajalistele investeeringutele Rwandasse, millelt on viimase 20 aasta jooksul antud kokku rohkem kui 2,6 miljardit dollarit, sealhulgas tervishoiule üle 1,5 miljardi dollari.
 • Senegal:3,9 miljonit dollarit terviseabi, et toetada riskikommunikatsiooni, vett ja kanalisatsiooni, tervishoiuasutustes nakkuste ennetamist ja tõrjet, rahvatervisega seotud teavitust ja palju muud. Senegalile on USA investeerinud viimase 20 aasta jooksul kokku ligi 2,8 miljardit dollarit, tervise heaks ligi 880 miljonit dollarit.
 • Sierra Leone:1,7 miljonit dollarit terviseabi haiguspuhanguga võitlemiseks, tugevdades seiremeetmeid, juhtumite tuvastamist, kontaktide otsimist, riskisuhtlust, kogukonna kaasamist ja COVID-19 juhtumite juhtimist tervishoiuasutustes. See abi on seotud aastakümnete pikkuste USA investeeringutega Sierra Leonesse, kokku on viimase 20 aasta jooksul antud kokku rohkem kui 5,2 miljardit dollarit, sealhulgas ligi 260 miljonit dollarit tervishoiu jaoks.
 • Somaalia:Rohkem kui 17,1 miljonit dollarit, sealhulgas 12,6 miljonit dollarit IDA-s ja 4,5 miljonit dollarit MRA humanitaarabi reageerimiseks COVID-19-le, rahastatakse riskikommunikatsiooni, nakkushaiguste ennetamist ja kontrolli tervishoiuasutustes, juhtumite haldamist ja palju muud, sealhulgas pagulaste tagasipöördumist, haavatavate sisserändajate ja vastuvõtvate kogukondade jaoks. See abi on lisaks Somaaliale viimase 20 aasta jooksul antavale 5,3 miljardile dollarile, sealhulgas peaaegu 30 miljonit dollarit tervishoiule.
 • Lõuna-Aafrika:Ligikaudu 8,4 miljonit dollarit tervishoiutoetust COVID-19 vastu võitlemiseks rahastatakse riskikommunikatsiooni, vee ja kanalisatsiooni, tervishoiuasutuste nakkuste ennetamiseks ja tõrjeks, rahvatervisega seotud sõnumite ja muu jaoks. USA on lubanud ka saata Lõuna-Aafrikasse kuni 1000 ventilaatorit, neist esimesed 50 saabusid 11. mail 2020. Selle abiga on USA viimase 20 aasta jooksul Lõuna-Aafrikale antud rohkem kui 7 miljardit dollarit ja investeeriti tervise heaks ligi 6 miljardit dollarit.
 • Lõuna-Sudaan:Ligi 21,8 miljoni dollari suurune abi Lõuna-Sudaani reageerimiseks COVID-19-le sisaldab 13,4 miljonit dollarit IDA humanitaarabi juhtumite haldamiseks, nakkuste ennetamiseks ja tõrjeks, logistikaks, koordineerimisega seotud tegevusteks, riskidega võitlemiseks, veevarustuse, kanalisatsiooni ja hügieeni jaoks; 2,75 miljonit dollarit tervishoiu planeerimiseks; ning enam kui 5,6 miljonit dollarit MRA humanitaarabi, mis toetab põgenikke, riigi sees ümberasustatud isikuid ja Lõuna-Sudaani vastuvõtvaid kogukondi pandeemia ajal. Tervishoiuabiga rahastatakse tervishoiutöötajate ja koolitajate väljaõppe laiendamist tervishoiuasutustes nakkuste ennetamise ja tõrje tavade kohta, et kaitsta kogukondi ja patsiente, eriti kõrge riskiga või immuunsuspuudulikkusega inimesi; terviserajatiste ja kogukonna võimekuse tugevdamine COVID-19 juhtumite juhtimiseks ja suunamiseks. Terviseabiga rahastatakse ka kogukonna muredega tegelemise laiendamise jõupingutusi, sealhulgas desinformatsiooni, väärarusaamade ja kaebuste jälgimise ning nende vastu võitlemise kaudu. Rahastamine põhineb USA varasematel investeeringutel Lõuna-Sudaanis, mille koguväärtus on viimase 20 aasta jooksul olnud 6,4 miljardit dollarit, sealhulgas rohkem kui 405 miljonit dollarit tervishoiu jaoks.
 • Sudaan:Rohkem kui 24,1 miljoni dollari suurune abi sisaldab 16,8 miljonit dollarit IDA humanitaarabi laboratooriumi võimekuse tugevdamiseks, haiguste ja kontaktide jälgimiseks, juhtumite haldamiseks, riskidest teatamiseks,nakkuste ennetamiseks ja tõrjeks. ja vee, kanalisatsiooni ja hügieeni parandamiseks; 5 miljonit dollarit ESF-i rahalise abi andmiseks haavatavatele peredele, keda COVID-19 kahjustab; ja enam kui 1,3 miljonit dollarit MRA humanitaarabi haavatavate inimeste toetamiseks. USA on viimase 20 aasta jooksul investeerinud Sudaani koguabisse enam kui 1,6 miljardit dollarit, sellest rohkem kui 3 miljonit dollarit tervishoiule.
 • Tansaania:3,4 miljonit dollarit tervishoiuabifondide jaoks tugevdab optimaalse diagnostika, riskidest teavitamise, vee ja kanalisatsiooni laboratooriumide suutlikkust, nakkuste ennetamist ja tõrjet, rahvatervisega seotud teavitusi ja palju muud. USA on viimase 20 aasta jooksul Tansaaniasse investeerinud kokku enam kui 7,5 miljardit dollarit, tervise heaks ligi 4,9 miljardit dollarit.
 • Uganda:3,6 miljoni dollari suurune abi sisaldab 2,3 miljonit dollarit terviseabi andmist haiguspuhanguga võitlemiseks ja ligi 1,3 miljonit dollarit MRA humanitaarabiga toetatakse Uganda põgenikke ja vastuvõtvaid kogukondi pandeemia ajal. Terviseabi tugevdab nakkuste ennetamist ja tõrjet ning juhtumite haldamist tervishoiuasutustes, sealhulgas koolitades tervishoiutöötajaid; edendada riskikommunikatsiooni ja kogukonna kaasamist, sealhulgas materjale ja teateid, et pöörduda kõige haavatavamate rühmade poole; ja täiustada juhtimissüsteeme, et tagada tervisetoodete, esmatähtsate ravimite ja tervisevarude vastutus ning kättesaadavus  tervishoiuasutustes, et säilitada teenuste järjepidevus. Seda abi osutatakse lisaks ligi 8 miljardile USA dollarile kokku.
 • Sambia:3,4 miljonit dollarit terviseabiks rahastatakse riskikommunikatsiooni, vee ja kanalisatsiooni, nakkuste ennetamise ja tõrje, rahvatervisega seotud teatiste ja muuga. See uus abi ühendab USA valitsuse viimase 20 aasta jooksul Sambiasse tehtud 4,9 miljardi dollari koguinvesteeringuid, mis on peaaegu 3,9 miljardit dollarit USA tervishoiuabiks.
 • Zimbabwe:Ligi 5 miljonit dollarit, sealhulgas peaaegu 3 miljonit dollarit terviseabi ja 2 miljonit dollarit IDA humanitaarabi, aitab laboratooriume ette valmistada ulatuslikuks testimiseks, toetab gripilaadsete haiguste juhtumite leidmist, viib rahvatervise hädaolukorra lahendamise plaani sisenemispunktidesse ja palju muud. Terviseabiga rahastatakse laboratooriumide võimekuse tugevdamist, COVID-19 juhtumite ennetamist ning kontrolli ja juhtimist tervishoiuasutustes, sealhulgas kätepesukohtades, sõeluuringukeskustes, haiglate ettevalmistamiseks COVID-19 patsientide raviks ettevalmistamiseks, töötajate tervishoiualasele koolitamisele ja alternatiivsete hoolduspunktide loomisele. Rahastamisega toetatakse ka kiirreageerimisrühmade, kogukonna tervishoiutöötajate ja vabatahtlike koolitamist; ning riskiteavitamiseks ja kogukonna kaasamiseks.
 • Piirkondlikud jõupingutused Sahelis:5 miljonit dollarit ESFi abil tugevdavad partnerriikide valitsuste ja kodanikuühiskonna jõupingutusi COVID-19 haldamiseks ja sellele reageerimiseks läbipaistva suhtluse ja reageerimise abil. Need investeeringud hõlmavad Burkina Fasot, Nigerit, Gambiat, Tšaadi ja Malit.
 • Piirkondlikud jõupingutused Lääne-Aafrikas:5 miljonit dollarit ESFist suunatakse teabekampaaniate korraldamisele kohalike omavalitsuste ja kogukondadega ning kogukonna gruppide, kohalike raadiojaamade ja meediatöötajate kaasamiseks kohalikes keeltes sõnumite jagamiseks. See abi kaasab ka kodanikud kohaliku juhtimise edendamisse, dialoogi ja kaasava käitumise muutmisse. Need investeeringud hõlmavad Kameruni, Elevandiluurannikut, Togot, Bénini ja Guineat.
 • Sahara-taguse Aafrika piirkondlik humanitaarabi:rohkem kui 6 miljonit dollarit MRA humanitaarabi haavatavate inimeste abistamiseks pandeemia ajal.

 

Aasia:

 • Afganistan:Spetsiaalselt Afganistani COVID-19 reageerimisele osutatav enam kui 18,7 miljoni USA dollari suurune USA abi sisaldab rohkem kui 5,6 miljonit dollarit tervishoiu ja IDA humanitaarabi jaoks, et toetada riigisiseselt ümberasustatud isikute COVID-19 avastamist ja ravi, ning peaaegu 3,1 miljonit dollarit MRA humanitaarabi Afganistani naasnud inimestele. Lisaks on Ameerika Ühendriigid eraldanud olemasolevatest ressurssidest 10 miljonit dollarit, et toetada ÜRO hädaolukorra lahendamise kava COVID-19 jaoks, et viia läbi haiguste seiret, parandada laboreid, hallata haigusjuhtumeid, ennetada ja kontrollida nakkusi tervishoiuasutustes, teha koostööd kohalike kogukondadega ja osutada Afganistani valitsusele tehnilist abi.
 • Bangladesh:Rohkem kui 25,7 miljoni dollari suurune abi sisaldab 10,3 miljonit dollarit tervishoiu ja IDA humanitaarabi jaoks juhtumipõhiselt, uuringuteks, nakkuste ennetamiseks ja tõrjeks, riskide teavitamiseks ning vee-, kanalisatsiooni- ja hügieeniprogrammide abistamiseks ning enam kui 15,3 miljonit dollarit MRA humanitaarabi pandeemia ajal haavatavatele inimestele, sealhulgas pagulastele ja vastuvõtvatele kogukondadele. See tugineb viimase 20 aasta jooksul kogu USA abile peaaegu 4 miljardile dollarile, mis hõlmab tervise heaks üle miljardi dollari.
 • Bhutan:miljoni dollari ulatuses koguabi COVID-19 reageerimisele sisaldab 500 000 dollarit ESF-i, et toetada mikro-, väikeseid ja keskmise suurusega ettevõtteid tulu teenimiseks neile, keda COVID-19 mõjutab. See hõlmab ka 500 000 dollarit terviseabi diagnostikalabori võimaluste ja kliinilise juhtumikorralduse tugevdamiseks, tervishoiuteenuse pakkujatele ja laboritöötajatele virtuaalse väljaõppe korraldamiseks ning riskide-alaste materjalide kavandamiseks ja tootmiseks. See abi põhineb enam kui 6,5 miljonil dollaril USA valitsuse koguinvesteeringutel viimase 20 aasta jooksul, sealhulgas 847 000 dollarit tervishoiule.
 • Birma:Ligikaudu 13,5 miljonit dollarit, sealhulgas umbes 6,5 miljonit dollarit tervishoiule ja 4,8 miljonit dollarit IDA humanitaarabi juhtumipõhiselt nakkuste ennetamiseks ja tõrjeks tervishoiuasutustes, laboratooriumides, riskidega seotud teabevahetuses ja kogukonna kaasamisel, samuti vee ja kanalisatsioonivarustuse parandamiseks, sealhulgas abi riigisiseselt ümberasustatud isikutele laagrites, kus valitseb veepuudus. See hõlmab ka ligi 2,2 miljonit dollarit MRA humanitaarabi haavatavate inimeste ja vastuvõtvate kogukondade toetamiseks pandeemia ajal. See abi tuleb lisaks USA valitsuse pikaajalistele investeeringutele Birmas, mis on viimase 20 aasta jooksul kokku olnud rohkem kui 1,3 miljardit dollarit, sealhulgas tervishoiule üle 176 miljoni dollari.
 • Kambodža:Rohkem kui 11 miljonit dollarit abi COVID-19-le reageerimiseks sisaldab 5 miljonit dollarit ESF-i abi haavatavatele inimestele, näiteks sisserändajate tagasisaatmine ja tööoskuste parandamine, ning laiendatud jõupingutused inimkaubanduse vastu võitlemiseks ja laste kaitsmiseks. See hõlmab ka enam kui 6 miljoni dollari ulatuses terviseabi, mis aitab Kambodža valitsusel ette valmistada laborisüsteeme, aktiveerida juhtumite tuvastamist ja sündmustepõhist järelvalvet, teavitada riskidest, toetada tehnilisi eksperte reageerimisel ja valmisolekul ning palju muud. USA valitsus on viimase 20 aasta jooksul investeerinud koguabisse enam kui 1,6 miljardit dollarit, mis hõlmab tervishoiule üle 730 miljoni dollari.
 • India:Ligikaudu 5,9 miljoni dollari ulatuses terviseabi, mis aitab Indial aeglustada COVID-19 levikut, osutada kannatanutele hooldust, levitada kogukondadele olulisi rahvatervisega seotud teateid, tugevdada juhtumite tuvastamist ja järelevalvet ning mobiliseerida uuenduslikke rahastamismehhanisme hädaolukordadeks valmisoleku ja reageerimise jaoks pandeemia puhul. See tugineb viimase 20 aasta jooksul Indiale antava abi kogusummale ligi 2,8 miljardit dollarit, sealhulgas tervishoiule üle 1,4 miljardi dollari.
 • Indoneesia:11 miljonit dollarit sisaldab rohkem kui 9 miljonit dollarit tervishoiu ja IDA humanitaarabi, mis aitab Indoneesia valitsusel ette valmistada laborisüsteeme, aktiveerida juhtumite tuvastamist ja sündmustepõhist järelvalvet, toetada tehnilisi eksperte reageerimisel ja valmisolekul ning palju muud. See hõlmab ka ligi 1,5 miljonit dollarit MRA humanitaarabi pagulastele, haavatavatele sisserändajatele ja nende vastuvõtvatele kogukondadele. USA valitsus on viimase 20 aasta jooksul investeerinud koguabisse enam kui viis miljardit dollarit, sealhulgas rohkem kui miljard dollarit tervishoiu jaoks.
 • Kasahstan:Rohkem kui 3,1 miljonit dollarit tervishoiualaseks abiks aitab ette valmistada laboratoorsüsteeme, aktiveerida juhtumite tuvastamist ja sündmuspõhist järelevalvet, toetada tehnilisi eksperte reageerimisel ja nendeks valmisoleku tagamisel, tugevdada riskidest teavitamist ja palju muud. See uus abi põhineb USA investeeringutel, mille koguabi on viimase 20 aasta jooksul olnud enam kui 2 miljardit dollarit, sealhulgas tervishoiule 86 miljonit dollarit.
 • Kõrgõzstani Vabariik:Ligikaudu 900 000 dollarit tervishoiualast abi aitab ette valmistada laborisüsteeme, aktiveerida juhtumite tuvastamist ja sündmuspõhist järelevalvet, toetada tehnilisi eksperte reageerimisel ja nendeks valmisoleku tagamisel, tugevdada riskidest teavitamist ja palju muud. USA on viimase 20 aasta jooksul investeerinud Kõrgõzstani koguabisse ligi 1,2 miljardit dollarit, sealhulgas rohkem kui 120 miljonit dollarit tervishoiule.
 • Laos:Ligikaudu 4,5 miljonit dollarit tervishoiualaseks abiks on valitsusele laboratoorsete süsteemide ettevalmistamisel, juhtumipõhise ja sündmustepõhise seire aktiveerimisel, tehniliste ekspertide reageerimisel ja nendeks valmisoleku toetamisel ja muuks. See abi põhineb USA valitsuse investeeringutel Laosesse aja jooksul, sealhulgas viimase kümnendi jooksul enam kui 348 miljonit dollarit, millest peaaegu 92 miljonit oli tervishoiutoetus.
 • Malaisia:kokku 1,2 miljonit dollarit sisaldab 1 miljonit dollarit terviseabi, millega rahastatakse nakkuste ennetamist ja tõrjet tervishoiuasutustes, kogukonna kaasamist, haiguste seire- ja kontaktijälgimissüsteeme, toetatakse riskisuhtlust ja palju muud vastuseks COVID-19-le. See hõlmab ka 200 000 dollarit MRA humanitaarabi, et toetada COVID-19 reageerimispüüdlusi põgenikele ja varjupaigataotlejatele Malaisias. See abi põhineb aastakümnete pikkustel USA investeeringutel Malaisiasse, mille summa on viimase 20 aasta jooksul kokku üle 288 miljoni dollari, sealhulgas tervishoiule üle 3,6 miljoni dollari.
 • Maldiivid:ESF-ist eraldatakse 2 miljoni dollariga sotsiaalkaitseteenuste laiendamist, mida juhivad kohalikud kodanikuühiskonna organisatsioonid (CSO), ja aidatakse neil tõhusalt propageerida COVIDi taastamispoliitikat. Rahastamine pakub valitsusele tehnilist abi tõhusate majanduslike, fiskaalsete ja rahaliste meetmete väljatöötamiseks vastusena COVID-19 pandeemiale. USA investeeringud Maldiividele hõlmavad alates 2004. aastast koguabi enam kui 30 miljonit dollarit.
 • Mongoolia:Ligikaudu 1,2 miljoni dollari suurune terviseabi aitab Mongoolia valitsusel ette valmistada laborisüsteeme, aktiveerida juhtumite tuvastamist ja sündmustepõhist järelevalvet ning toetada tehnilisi eksperte reageerimisel ja valmisolekul ning muuks. USA on viimase 20 aasta jooksul investeerinud Mongooliasse rohkem kui miljard dollarit, sealhulgas tervise heaks ligi 106 miljonit dollarit.
 • Nepaal:7,3 miljoni dollari suurune abi sisaldab 2,5 miljonit dollarit ESF-i, et toetada kohalikke omavalitsusi ja katastroofide likvideerimise komiteesid, et reageerida COVID-19 majanduslikele ja sotsiaalsetele mõjudele, ning eraldada erasektorile ja kodanikuühiskonna organisatsioonidele väikseid toetusi majanduse taastamiseks, toetada toiduga kindlustamist ja tegeleda haavatavate elanikkonna vajadustega. See hõlmab ka 4,8 miljonit dollarit terviseabiks, mis aitab Nepali valitsusel korraldada kogukonna tasandil riskikommunikatsiooni, valmistada ette laborisüsteeme, aktiveerida juhtumite tuvastamist ja jälgimist, toetada tehnilisi eksperte reageerimisel ja valmisolekul ning palju muud. Viimase 20 aasta jooksul on USA valitsuse investeeringud Nepaali kokku üle 2 miljardi dollari, sealhulgas tervishoiule üle 603 miljoni dollari.
 • Vaikse ookeani saared:Ligi 12,2 miljoni dollari suurune abi sisaldab 5 miljonit dollarit ESF-i, et tugevdada kodanikuühiskonna organisatsioonide võimet võidelda desinformatsiooni ja vihakõnega ning kaitsta haavatavate ja tõrjutud rühmade õigusi. Väikesed toetused on saadaval ka kogukonna ja riiklikul tasandil, et suurendada nende vastupanuvõimet ja võimet reageerida COVID-19 majanduslikele mõjudele. See summa hõlmab ka 4,7 miljonit dollarit terviseabiks, mis aitab valitsustel ette valmistada laborisüsteeme, aktiveerida juhtumite tuvastamist ja sündmustepõhist järelevalvet, toetada tehnilisi eksperte reageerimisel ja nendeks valmistumisel; ja 2,5 miljonit dollarit IDA humanitaarabi riskiteabevahetuse toetamiseks, nakkushaiguste ennetamiseks ja tõrjeks tervishoiuasutustes, logistikaks, koordineerimismeetmeteks ja muuks. Viimase 20 aasta jooksul on USA investeerinud üle 5,21 miljardit dollarit abi Vaikse ookeani saartele. Viimase kümnendi jooksul on USA investeerinud Vaikse ookeani saarte rahva tervise parandamiseks enam kui 620 miljonit dollarit.
 • Paapua Uus-Guinea:3,55 miljonit dollarit terviseabiks aitab riigi valitsusel laborisüsteeme ette valmistada, juhtumite tuvastamisel ja sündmustel põhinevat järelevalvet aktiveerida ning tehnilisi eksperte abistada reageerimisel ja nendeks valmisolekul, riskidega võitlemisel, nende ennetamiseks ja kontrolli all hoidmiseks  tervishoiuasutustes ja palju muud. USA on viimase 20 aasta jooksul Paapua Uus-Guineasse investeerinud kokku üle 108 miljoni dollari, sealhulgas tervise heaks enam kui 52 miljonit dollarit.
 • Pakistan:Ligikaudu 18 miljoni dollari suurune uus abi Pakistani reageerimiseks COVID-19-le sisaldab USAID-i 5 miljoni dollari suurust panust Ühendkuningriigi rahvusvahelise arengu osakonna ja Pakistani valitsusega sõlmitud lepingusse, et toetada selle erakorralise rahalise abi programmi. USAID aitab toetada umbes 66 000 haavatavat perekonda, keda mõjutab COVID-19; 10 miljonit dollarit terviseabi, et tugevdada järelevalvet ja paremini kogukondi ette valmistada võimalike haiguspuhangute tuvastamiseks, sealhulgas rahastada tervishoiuteenuse pakkujate koolitust ja muid pakilisi vajadusi; ja peaaegu 2,9 miljonit dollarit MRA humanitaarabi Pakistani haavatavate inimeste abistamiseks. USA pikaajalised investeeringud Pakistanisse viimase 20 aasta jooksul hõlmavad koguabi enam kui 18,4 miljardit dollarit, mis hõlmab peaaegu 1,2 miljardit dollarit üksnes tervishoiule.
 • Filipiinid:Rohkem kui 15 miljonit dollarit COVID-19 koguabist sisaldab 5 miljonit dollarit ESF-i, et anda toetusi ja väljaõpet tugevalt mõjutatud sektoritele ja kogukondadele; hõlbustada mikro- ja väikeettevõtete juurdepääsu laenudele; ning toetada riigi valitsuse pingutusi kriisiohjamise ja hangete täiustamisel ning regulatiivse keskkonna edendamisel, mis suurendab kogukondade ja ettevõtete vastupanuvõimet. Lisaks aitab umbes 6,5 miljonit dollarit terviseabi ja 2,8 miljonit dollarit IDA humanitaarabi moderniseerida laborid ja proovide logistikasüsteemid, tõhustada juhtumite tuvastamist ja sündmustepõhist järelevalvet; parandada kogukonna tasandil valmisolekut ja reageerimist; ning toetada riskikommunikatsiooni filipiinlaste ja rahvusvaheliste tehniliste asjatundjate vahel, nakkushaiguste ennetamist ja tõrjet tervishoiuasutustes, käsipesu ja hügieeni edendamist ning palju muud. Lõpuks toetab 875 000 dollarit MRA humanitaarabi haavatavaid inimesi pandeemia ajal. USA on viimase 20 aasta jooksul investeerinud koguabisse enam kui 4,5 miljardit dollarit, mis hõlmab 582 miljonit dollarit Filipiinidel tervishoiuteenuste osutamiseks.
 • Sri Lanka:Enam kui 5,8 miljoni dollari suurune abi sisaldab ESF-ist 2 miljonit dollarit, et suurendada sotsiaalteenuseid  neis piirkondades ja elanikkonna hulgas, keda COVID-19 kriis kõige rohkem puudutab, käsitleda sotsiaalse läbikäimise konkreetseid ohte ja leevendada negatiivset majanduslikku mõju; 2 miljonit dollarit täiendavat ESF-i väikeste ja keskmise suurusega ettevõtete tugevdamiseks ja naiste majandusliku osaluse suurendamiseks; ja 1,3 miljonit dollarit terviseabi, mis aitab Sri Lanka valitsusel ette valmistada laborisüsteeme, aktiveerida juhtumite tuvastamist ja sündmustepõhist järelevalvet, toetada tehnilisi eksperte reageerimisel ja valmisolekul, jagada riskiteavet, ennetada ja kontrollida nakkushaigusi tervishoiuasutustes ja palju muud . Lõpuks toetatakse 590 000 dollariga MRA humanitaarabi haavatavaid inimesi pandeemia ajal. Viimase 20 aasta jooksul USA abistanud Sri Lankat 1 miljardi dollariga, millest 26 miljonit on läinud tervishoiule.
 • Tadžikistan:Ligikaudu 866 000 dollarit terviseabi aitab kaasa laborisüsteemide ettevalmistamisele, juhtumite tuvastamisele ja sündmuspõhise jälgimise aktiveerimisele, tehniliste ekspertide abistamisele reageerimisel ja nendeks valmisoleku ettevalmistamiseks, riskiteabe tugevdamiseks ja palju muud. See toetus põhineb enam kui miljardil USA dollaril viimase 20 aasta jooksul antavast abist, mis hõlmab ligi 125 miljonit dollarit tervishoiu jaoks.
 • Tai:Rohkem kui 6,5 miljonit dollarit tervishoiualaseks abistamiseks aitab Tai valitsusel ette valmistada laborisüsteeme, aktiveerida juhtumite tuvastamist ja sündmustepõhist järelevalvet, toetada tehnilisi eksperte reageerimiseks ja nendeks valmisoleku tagamiseks, edendada riskiteavitamist, ennetada ja kontrollida nakkushaigusi tervishoiuasutustes ja muud. MRA humanitaarabi 730 000 dollarit toetab valve- ja reageerimisvõimet kõigis Tai-Birma piiril asuvates üheksas laagris, kus võõrustatakse Birmast pärit põgenikke. See uus abi põhineb USA valitsuse pikaajalistel investeeringutel Taile, mille koguabi on viimase 20 aasta jooksul olnud enam kui miljard dollarit, sealhulgas tervishoiu valdkonnas ligi 214 miljonit dollarit.
 • Ida-Timor:Ligi 1,1 miljonit dollarit tervishoiutoetusteks on Ida-Timori valitsuse abistamine laborisüsteemide ettevalmistamisel, juhtumipõhise ja sündmustepõhise seire aktiveerimisel, tehniliste ekspertide abistamisel reageerimiseks ja nendeks valmisoleku ettevalmistamiseks, riskiteabe tugevdamiseks ja palju muud. USA on alates iseseisvumisest 2002. aastal Ida-Timori koguabisse investeerinud enam kui 542 miljonit dollarit, sealhulgas ligi 70 miljonit dollarit tervishoiu jaoks.
 • Türkmenistan:Ligikaudu 920 000 dollarit tervisetoetuste jaoks on eraldatud laborisüsteemide ettevalmistamiseks, juhtumite otsimise ja sündmuspõhise jälgimise aktiveerimiseks, tehniliste ekspertide toetamist valmisoleku ettevalmistamisel ja reageerimisel, riskidest teavitamiseks ja muuks. Viimase 20 aasta jooksul on USA teinud tihedat koostööd Türkmenistani valitsuse ja kohalike partneritega, et rakendada kahepoolseid ja piirkondlikke programme kogusummas enam kui 207 miljonit dollarit, sealhulgas tervishoiusektoris üle 21 miljoni dollari.
 • Usbekistan:Ligikaudu 3,9 miljoni dollari suurune tervishoiu rahastamine aitab kaasa laborisüsteemide ettevalmistamisele, juhtumite tuvastamisele ja sündmuspõhise jälgimise aktiveerimisele, tehniliste ekspertide reageerimise ja valmisoleku toetamisele, riskidega seotud teabe tugevdamisele ja muule. See COVID-19 reageerimisabi põhineb enam kui miljardil dollaril viimase 20 aasta jooksul antavast abist, sealhulgas ainuüksi tervishoiusektoris enam kui 122 miljonit dollarit.
 • Vietnam:Ligikaudu 9,5 miljoni dollari suurune koguabi COVID-19-le reageerimiseks sisaldab 5 miljonit dollarit ESF-i, mis toob vajaminevad ressursid kohe kasutusele, sealhulgas erasektori taastumise toetamiseks, parandades ettevõtete juurdepääsu rahastamisele; parandada ettevõtete suutlikkust eeldatava nõudluse kasvu ajal; ning teha koostööd Vietnami valitsusega selle abistamise toetamiseks. See hõlmab ka 4,5 miljonit dollarit tervishoiutoetust, mis aitab valitsusel ette valmistada laborisüsteeme, aktiveerida juhtumite tuvastamist ja sündmustepõhist järelevalvet, toetada tehnilisi eksperte valmisolekuks ja reageerimiseks, viia läbi kogukonna koolitust ja kaasamist, hoida ära nakkusi tervishoiuasutustes, sisenemispunktides ja palju muud. Viimase 20 aasta jooksul on USA investeerinud Vietnami koguabisse enam kui 1,8 miljardit dollarit,
 • Piirkondlikud jõupingutused Aasias:ESF-ist eraldatakse 2 miljoni dollariga hädavajalikke teenuseid Kesk-Aasia haavatavatele sisserändajatele, kes on piiride sulgemise tõttu kogu piirkonnas haavatavad, et tagada nende turvaline tagasipöördumine koju vastavalt nende endi soovidele ning valitsusväliste organisatsioonide ja riikide valitsuste abile. Lisaks aitab 800 000 dollarit tervishoiutoetust kogu piirkonna valitsustel ja valitsusvälistel organisatsioonidel labori süsteemide ettevalmistamisel, juhtumite tuvastamisel ja sündmustel põhineva seire aktiveerimisel, tehniliste ekspertide reageerimise ja valmisoleku toetamisel, riskiteadete edastamisel, nakkushaiguste ennetamisel ja kontrollimisel tervishoiuasutustes ja muud. Pealegi toetab MRA humanitaarabi ligi 2,8 miljoni dollariga Kagu-Aasia haavatavaid inimesi ja 425 000 dollarit MRA humanitaarabi aitab Kesk-Aasia inimesi pandeemia ajal.

Euroopa ja Euraasia:

 • Albaania:Rohkem kui 2 miljonit dollarit tervishoiualaseks abiks on laborisüsteemide ettevalmistamisel, juhtumipõhise ja sündmustepõhise seire aktiveerimiseks, tehniliste ekspertide reageerimiseks ja nendeks valmisoleku toetamiseks, riskiteabe tugevdamiseks ja palju muud. Viimase 20 aasta jooksul on USA investeerinud Albaania abistamisse enam kui 693 miljonit dollarit, sealhulgas tervishoiu jaoks enam kui 51,8 miljonit dollarit.
 • Armeenia:2,7 miljonit dollarit terviseabiks aitab laborisüsteemide ettevalmistamisel, juhtumipõhise ja sündmustepõhise seire jälgimise aktiveerimisel, tehniliste ekspertide toetamisel reageerimiseks ja nendeks valmisoleku ettevalmistamiseks, riskiteabe tugevdamiseks ja muuks. Ameerika Ühendriigid on viimase 20 aasta jooksul investeerinud Armeeniale kokku rohkem kui 1,57 miljardit dollarit, sealhulgas tervishoiule ligi 106 miljonit dollarit.
 • Aserbaidžaan:Ligikaudu 3,6 miljoni dollari suurune koguabi sisaldab 3 miljonit dollarit terviseabi, mis aitab ette valmistada laborisüsteeme, aktiveerida juhtumite tuvastamist ja sündmustepõhist järelevalvet, toetada tehnilisi eksperte reageerimisel ja nendeks valmisoleku ettevalmistamisel, tugevdada riskidest teavitamist ja palju muud. See hõlmab ka 565 000 dollarit MRA humanitaarabi, mis aitab pandeemia ajal haavatavaid inimesi ja vastuvõtvaid kogukondi. Viimase 20 aasta jooksul on Ameerika Ühendriigid investeerinud Aserbaidžaanile kokku enam kui 894 miljonit dollarit, sealhulgas ligi 41 miljonit dollarit tervishoiule.
 • Valgevene:1,7 miljonit dollarit tervishoiu rahastamiseks aitab laborisüsteemide ettevalmistamisel, juhtumite leidmise ja sündmuspõhise jälgimise aktiveerimisel, tehniliste ekspertide toetamisel reageerimiseks ja nendeks valmisolekuks, riskiteabe tugevdamiseks ja muuks. See uus abi on seotud USA aastakümnete investeeringutega Valgevenesse, mille summa on viimase 20 aasta jooksul olnud enam kui 301 miljonit dollarit, sealhulgas ligi 1,5 miljonit dollarit tervishoiule.
 • Bosnia ja Hertsegoviina:2,2 miljonit dollarit terviseabiks aitab laborisüsteemide ettevalmistamisel, juhtumipõhise ja sündmustepõhise seire aktiveerimisel, tehniliste ekspertide toetamisel reageerimisel ja valmisolekul, riskiteabe tugevdamisel ja muuks. USA on viimase 20 aasta jooksul investeerinud Bosnia ja Hertsegoviinale kokku rohkem kui 1,1 miljardit dollarit, sealhulgas tervishoiu jaoks 200 000 dollarit.
 • Bulgaaria:500 000 dollarit terviseabi haiguspuhanguga võitlemiseks. See uus abi põhineb USA pikaajalisel abil Bulgaariale, kellele on viimase 20 aasta jooksul antud enam kui 558 miljonit dollarit, sealhulgas tervishoiule üle 6 miljoni dollari.
 • Gruusia:2,7 miljonit dollarit tervise rahastamiseks on abiks laborisüsteemide ettevalmistamisel, juhtumite tuvastamisel ja sündmuspõhise jälgimise aktiveerimisel, tehniliste ekspertide toetamisel reageerimiseks ja nendeks valmisoleku ettevalmistamiseks, riskidega võitlemise tugevdamiseks ja muuks. USA on viimase 20 aasta jooksul andnud Gruusiale kokku enam kui 3,6 miljardit dollarit, sealhulgas tervishoiu jaoks ligi 139 miljonit dollarit.
 • Kreeka:Ligikaudu 2,9 miljoni dollari suurune MRA humanitaarabi toetab COVID-19 reageerimispüüdlusi Kreekas ümberasujate ja põgenike jaoks. See uus abi põhineb USA toetusel Kreekale, mille koguinvesteeringud on viimase 20 aasta jooksul kokku enam kui 202 miljonit dollarit, sealhulgas ligi 1,8 miljonit dollarit tervishoiule.
 • Itaalia:USA toetus hõlmab 50 miljoni dollari ulatuses USAID poolt antavat majandusabi, et tugevdada Itaalia reageerimist COVID-19-le. USAID laiendab ja täiendab rahvusvaheliste organisatsioonide, valitsusväliste organisatsioonide ja usu rühmituste tööd, kes reageerivad Itaalia pandeemiale ja leevendavad selle mõju kogukonnale. USAID teeb koostööd Itaalia valitsusega ka tervisekaupade ostmiseks ning toetab Itaalia ettevõtteid, keda mõjutab COVID-19 pandeemia.
 • Kosovo:Ligikaudu 1,6 miljoni dollari suurune tervishoiuabi aitab kaasa laborisüsteemide ettevalmistamisele, juhtumite tuvastamisele ja sündmuspõhise jälgimise aktiveerimisele, tehniliste ekspertide reageerimisele ja valmisoleku toetamiseks, riskidega suhtlemise tugevdamisele ja muule. See abi COVID-19 vastu võitlemiseks on lisaks USA pikaajalistele investeeringutele, mille viimase 20 aasta jooksul on Kosovole antud kokku üle 772 miljoni dollari, sealhulgas tervishoiule üle 10 miljoni dollari.
 • Moldova:Ligikaudu 2,2 miljonit dollarit tervishoiualaseks abiks on laborisüsteemide ettevalmistamine, juhtumite tuvastamise ja sündmuspõhise jälgimise aktiveerimine, tehniliste ekspertide toetamine reageerimiseks ja nendeks valmisoleku tagamiseks, riskidega võitlemise tugevdamiseks ja palju muud. See COVID-19 abi põhineb USA investeeringutel, mille koguabi on viimase 20 aasta jooksul olnud enam kui miljard dollarit, sealhulgas ligi 42 miljonit dollarit tervishoiu jaoks.
 • Montenegro:haiguspuhanguga võitlemiseks terviseabi andmiseks 300 000 dollarit. See uus abi on seotud USA pikaajaliste investeeringutega Montenegrosse kokku enam kui 332 miljoni dollariga, sealhulgas rohkem kui miljon dollarit tervishoiu jaoks.
 • Põhja-Makedoonia:1,5 miljonit dollarit terviseabiks aitab laborisüsteemide ettevalmistamisel, juhtumite tuvastamise ja sündmuspõhise jälgimise aktiveerimisel, tehniliste ekspertide toetamisel reageerimiseks ja nendeks valmisoleku ettevalmistamiseks, riskidega võitlemise tugevdamiseks ja muuks. Viimase 20 aasta jooksul on Ameerika Ühendriigid investeerinud Põhja-Makedoonia abistamisse enam kui 738 miljonit dollarit, sealhulgas peaaegu 11,5 miljonit dollarit tervishoiu jaoks.
 • Rumeenia:800 000 dollarit terviseabi haiguspuhanguga võitlemiseks. Lisaks rahastas USA valitsus täielikult Põhja-Atlandi Lepingu Organisatsiooni (NATO) operatsiooni isikukaitsevahendite (PPE) transportimiseks Lõuna-Koreast Rumeeniasse. USA on Rumeeniasse investeerinud aastakümneid, andes viimase 20 aasta jooksul kokku ligi 700 miljonit dollarit, sealhulgas tervishoiule üle 55 miljoni dollari.
 • Serbia:Rohkem kui 2 miljonit dollarit tervishoiuteenuste jaoks aitab laiendada testimist, aktiveerida juhtumite tuvastamist ja sündmuspõhist järelevalvet; kasutada reageerimiseks ja valmisolekuks täiendavaid tehnilisi vahendeid; tugevdada riskidega võitlemist ja kogukonna kaasamist; ja kodu hügieenitavade parandamist. USA on viimase 20 aasta jooksul investeerinud Serbiasse kokku enam kui miljard dollarit, sealhulgas tervishoiule ligi 5,4 miljonit dollarit.
 • Türgi:Ligikaudu 5,7 miljonit dollarit MRA humanitaarabiga toetatakse COVID-19 reageerimispüüdlusi Türgi pagulaste ja vastuvõtvate kogukondade jaoks. See uus rahastamine täiendab 3. märtsil välja kuulutatud 18 miljoni dollarist Süüria põgenike abistamist Türgis ja see põhineb peaaegu 1,4 miljardil dollaril kogu USA Türgile viimase 20 aasta jooksul antavast abist, sealhulgas enam kui 3 miljonit dollarit tervishoiuks.
 • Ukraina:koguabi 15,5 miljonit dollarit sisaldab 13,1 miljonit dollarit tervishoiu ja IDA humanitaarabi, mis parandab kohalike tervishoiuasutuste võimekust hooldada haigeid ja võidelda COVID-19 edasise leviku vastu, vähendada samal ajal avalikku suhtlust, et vähendada nakkusohtu. Need fondid leevendavad ka sekundaarseid mõjusid, näiteks elatusvahendite ja avalike teenuste kaotamine haavatavatele elanikkonnale, sealhulgas konfliktidest mõjutatud kogukondadele Ida-Ukrainas. See hõlmab ka 2,4 miljonit dollarit MRA humanitaarabi haavatava elanikkonna toetamiseks pandeemia ajal. USA on viimase 20 aasta jooksul investeerinud Ukrainasse kokku 5 miljardit dollarit, sealhulgas tervise heaks ligi 362 miljonit dollarit.
 • Piirkondlikud jõupingutused Euroopas ja Euraasias:5 miljonit dollarit ESFi võimaldavad kodanikuühiskonna liikmetel kaitsta demokraatlikke institutsioone ja tagada kodanike ärakuulamine pandeemia ajal. Rahastamine aitab ka kodanikuühiskonna organisatsioonidel pakkuda kodanikele järelevalvet nende valitsuste pingutuste üle reageerida COVID-19-le.

Ladina-Ameerika ja Kariibi meri:

 • Argentiina:300 000 dollarit uue MRA humanitaarabiga toetatakse COVID-19 reageerimispüüdlusi põgenike ja vastuvõtvate kogukondade jaoks. See rahastamine täiendab USA viimase 20 aasta jooksul Argentiinale antavat rahastamist, kokku 95,1 miljonit dollarit, sealhulgas tervishoiuks ligi 696 000 dollarit.
 • Bahama:750 000 dollarit tervishoiutoetust suurendab riskidega võitlemist ja kogukonna kaasamist, nakkuste ennetamist ja tõrjet, järelevalvet ja kiiret reageerimist ning tugevdab juhtumite haldamist. See abi tuleb lisaks aastakümnete pikkustele USA investeeringutele Bahama saartele, sealhulgas viimase 20 aasta jooksul kokku ligi 143,1 miljonit dollarit, millest 264 800 dollarit kulus tervishoiule.
 • Belize:300 000 dollarit varem välja kuulutatud terviseabi puhanguga võitlemiseks ning operatiivse suutlikkuse ja juhtumite haldamise parandamiseks. See abi põhineb USA varasematel investeeringutel Belize’i, mis on viimase 20 aasta jooksul kokku maksnud enam kui 120 miljonit dollarit, sealhulgas ligi 12 miljonit dollarit tervishoiu jaoks.
 • Boliivia:Ligikaudu 900 000 dollarit, sealhulgas 750 000 dollarit varem väljakuulutatud tervishoiuabina, et suurendada suutlikkust COVID-19 diagnostikas ja parandada epidemioloogilist järelevalvet; ja 130 000 dollarit uue MRA humanitaarabiga toetatakse COVID-19 reageerimispüüdlusi põgenike ja vastuvõtvate kogukondade jaoks. See abi on seotud USA pikaajaliste investeeringutega Boliiviasse, sealhulgas ligi 20 miljardit USA dollarit viimase 20 aasta jooksul, mis hõlmab 200 miljonit dollarit tervishoiule.
 • Brasiilia:Ligi 3,5 miljonit dollarit, sealhulgas 2 miljonit dollarit uut tervishoiu rahastamist, mis pakub viivitamatut tuge Amazonase haavatavatele kogukondadele, sealhulgas riskikommunikatsioon ja kogukonna kaasamine, nakkuste ennetamine ja tõrje, vee- ja kanalisatsioonitegevused ning seire ja kiire reageerimine; 500 000 dollarit uut MRA humanitaarabi, et toetada COVID-19 reageerimispüüdlusi põgenike ja vastuvõtvate kogukondade jaoks; ja 950 000 dollarit varem väljakuulutatud ESF-is, et stimuleerida erasektori investeeringuid tervisega mitteseotud COVID-mõju leevendamiseks maapiirkondade ja haavatavates linnade elanike hulgas. See abi põhineb USA varasematel investeeringutel Brasiiliasse, mille summa on viimase 20 aasta jooksul olnud enam kui 617 miljonit dollarit, sealhulgas ligi 103 miljonit dollarit tervishoiule.
 • Tšiili:20 000 dollarit uut MRA humanitaarabi, et toetada COVID-19 reageerimispüüdlusi põgenike ja vastuvõtvate kogukondade jaoks. USA abi Tšiilile on viimase 20 aasta jooksul kokku 105,9 miljonit dollarit, sealhulgas tervise heaks 914 000 dollarit.
 • Colombia:Ligi 13,2 miljoni dollari suurune abi Colombia reageerimiseks COVID-19-le sisaldab 8,5 miljonit dollarit varem väljakuulutatud IDA humanitaarabi, mis aitab jälgida viiruse levikut, varustada vee ja kanalisatsiooniga, tuvastada COVID-19 juhtumeid ja palju muud; ning ligi 4,7 miljonit dollarit uut ja varem välja kuulutatud MRA humanitaarabi, mis toetab pandeemia ajal haavatavaid inimesi, sealhulgas pagulasi, riigisiseselt ümberasustatud isikuid ja vastuvõtvaid kogukondi. Colombiasse on Ameerika Ühendriigid viimase 20 aasta jooksul investeerinud kokku ligi 12 miljardit dollarit, mis hõlmab umbes 32,5 miljonit dollarit terviseabi.
 • Costa Rica:Ligikaudu 900 000 dollarit, mis on mõeldud COVID-19 rahastamisele sisaldab 800 000 dollarit uut terviseabi ja 80 000 dollarit uut MRA humanitaarabi, et toetada COVID-19 reageerimispüüdlusi põgenike, haavatavate sisserändajate ja vastuvõtvate kogukondade jaoks. USA rahastamine Costa Rica toetamiseks viimase 20 aasta jooksul on kokku 207 miljonit dollarit, sealhulgas 19,2 miljonit dollarit tervishoiuabiks.
 • Dominikaani Vabariik:Ligikaudu 3,7 miljonit dollarit, mis on mõeldud COVID-19 rahastamisele, sisaldab 275 000 dollarit MRA humanitaarabi, et toetada COVID-19 reageerimist põgenike hulgas, haavatavatele sisserändajatele ja vastuvõtvatele kogukondadele. Sellele rahastamisele lisandub lisaks juba väljakuulutatud 1,4 miljonile dollarile antava terviseabi kohta haiguspuhanguga võitlemiseks, mis toetab epidemioloogilisi analüüse ja prognoosimist, kontaktide jälgimist ning ka pandeemia seiret; ja 2 miljonit dollarit uues ESFis, et rahuldada kriitilisi vajadusi sotsiaalkaitse, psühhosotsiaalse toe, hariduse, vee- ja kanalisatsiooni ning toiduga kindlustatuse valdkonnas haavatavates kogukondades. USA on viimase 20 aasta jooksul investeerinud Dominikaani Vabariigi pikaajalisse tervishoidu ja arengusse enam kui miljardi USA dollari suuruse abi kaudu, mis hõlmab tervise heaks ligi 298 miljonit dollarit.
 • Ecuador:Rohkem kui 8,5 miljonit dollarit, mis on mõeldud COVID-19 rahastamisele sisaldab 540 000 dollarit uut MRA humanitaarabi, et toetada COVID-19 reageerimispüüdlusi põgenike ja vastuvõtvate kogukondade jaoks. See abi on lisaks varem väljakuulutatud 2 miljonile dollarile terviseabi jaoks, mis suurendab testimismahtu, rakendab riskiteavet ja nakkuste ennetamisega seotud tegevusi ning tugevdab kliinilist juhtimist; ja 6 miljonit dollarit IDA humanitaarabi, mis toetab transporti ja logistikat ning riskisuhtlust ja kogukonna teavitustööd. Viimase 20 aasta jooksul hõlmab USA pikaajaline pühendumus Ecuadorile kokku enam kui miljardit dollarit, millest peaaegu 36 miljonit on mõeldud terviseabiks – aidata Ecuadoril reageerida muudele olulistele rahvatervise väljakutsetele, näiteks Zika ja Malaaria.
 • El Salvador:Ligi 4,6 miljoni dollarine toetus COVID-19 rahastamisele sisaldab 2 miljonit dollarit varem väljakuulutatud ESFis, et käsitleda teise järgu COVID-iga seotud mõju El Salvadoris töökohtade loomise ja parema juurdepääsu kaudu laenudele, mis on mõlemad kriitilised tegurid ebaseadusliku sisserände suurendamisel USAsse ja ligi 2,6 miljonit dollarit terviseabiks haiguspuhanguga võitlemiseks. Toetus hõlmab nakkuste ennetamist, tõrjet ja juhtumite haldamist. Viimase 20 aasta jooksul on USA investeerinud El Salvadori tervishoidu ja pikaajalisse arengusse kokku enam kui 2,6 miljardit dollarit, mis sisaldab tervishoiule 111 miljonit dollarit.
 • Guatemala:Rohkem kui 2,4 miljoni dollari ulatuses varem välja kuulutatud tervishoiuabi Guatemalale tugevdab tervishoiuasutusi paremini reageerima COVID-19-le nakkuste ennetamiseks ja tõrjeks, riskidest teavitamiseks ja kliiniliste juhtumite haldamise valdkonnas. USA pikaajalised investeeringud Guatemala tervishoidu ja arengusse hõlmavad enam kui 2,6 miljardit dollarit USA abist viimase 20 aasta jooksul, sealhulgas tervishoiule 564 miljonit dollarit.
 • Guyana:350 000 dollarit uut MRA humanitaarabi pagulaste ja vastuvõtvate kogukondade COVID-19 reageerimise toetamiseks. See abi tuleb lisaks piirkondlikele reageerimisele COVID-19 Kariibi mere piirkonnas. Piirkondlikult oli USA abi viimase 20 aasta jooksul kokku 840 miljonit dollarit, mis sisaldab 236 miljonit dollarit tervishoiu jaoks.
 • Haiti:13,2 miljoni dollari suurune varem välja kuulutatud tervise- ja IDA humanitaarabi Haitile toetab riskidest teavitamist, parandab vett ja kanalisatsiooni, hoiab ära nakkuste tekkimist tervishoiuasutustes, haldab COVID-19 juhtumeid, tugevdab laboreid ja palju muud. USA on investeerinud kokku peaaegu 6,7 miljardit dollarit, sealhulgas rohkem kui 1,8 miljardit dollarit Haiti tervishoiule viimase 20 aasta jooksul.
 • Honduras:Rohkem kui 2,4 miljonit dollarit Hondurase tervishoiualaseks abistamiseks aitab valitsusel epideemiale reageerida, pakkudes neile suunatud abi laborite tugevdamise, haiguste parema seire ja COVID-19 juhtumite kliinilise juhtimise valdkonnas. Osa neist fondidest on suunatud ka nakkuste tõrjele sisserändajaid vastuvõtvates kogukondades. Samuti on Ameerika Ühendriigid viimase 20 aasta jooksul Hondurasele investeerinud ligi 1,9 miljardit dollarit kokku, mis sisaldab 178 miljonit dollarit tervishoiule.
 • Jamaica:Tervishoiu kogurahastuses on miljoni dollari ulatuses 300 000 dollarit uusi fonde, mis toetavad koordineerimist, nakkuste ennetamist, tõrjet ja juhtimist, riskiteabevahetust ja järelevalvet. See abi põhineb USA investeeringutel, mille summa on viimase 20 aasta jooksul olnud kokku ligi 619 miljonit dollarit, sealhulgas ligi 87 miljonit dollarit tervishoiu jaoks.
 • Mehhiko:MRA humanitaarabi enam kui 1,8 miljoni dollari ulatuses toetatakse Mehhikos pagulaste, varjupaigataotlejate, haavatavate rändajate ja vastuvõtvate kogukondade reageerimisega seotud tegevustega seoses COVID-19. USA pikaajalised investeeringud Mehhikosse on aidanud luua aluse Mehhiko reageerimisele COVID-19 – see annab viimase 20 aasta jooksul USA abist kokku ligi 4,8 miljardit dollarit, sealhulgas tervishoiule üle 61 miljoni dollari.
 • Nicaragua:750 000 dollari suurune tervishoiualane abi pakub koolitusi nakkuste ennetamise ja tõrje, pandeemia ohjamise alal ning toetab sihipärast suhtlemist ja kogukonna kaasamist ning kogukonna juhtumite haldamist kõrge COVID-19  riskirühma kuuluva elanikkonna jaoks.
 • Panama:kokku 825 000 dollarit, sealhulgas 750 000 dollarit varem väljakuulutatud tervishoiuteenuste osutamiseks, et optimeerida tervishoiusüsteemi suutlikkust hooldada COVID-19 patsiente; ja 75 000 dollarit MRA humanitaarabi, et toetada COVID-19 reageerimist põgenikele, haavatavatele sisserändajatele ja vastuvõtvatele kogukondadele. Ameerika Ühendriikidel on Panama tervishoiu ja pikaajalisse arengusse investeerinud viimase 20 aasta jooksul kokku rohkem kui 425 miljonit dollarit, sealhulgas tervishoiu jaoks enam kui 33,5 miljonit dollarit.
 • Paraguay:Ligikaudu 1,4 miljonit dollarit, sealhulgas 1,3 miljonit dollarit varem väljakuulutatud tervishoiuabist, et toetada riskidega seotud teavitustegevust, nakkuste tõrjet ja ennetamist, kliiniliste juhtumite haldamist, laboratooriumide suutlikkuse tugevdamist ja järelevalvet; ja 95 000 dollarit MRA humanitaarabi, et toetada COVID-19 reageerimist põgenikele ja vastuvõtvatele kogukondadele. USA investeeringud Paraguaysse on pikaajalised ja nende summa on viimase 20 aasta jooksul kokku üle 456 miljoni dollari, sealhulgas tervise heaks üle 42 miljoni dollari.
 • Peruu:Ligi 6 miljonit dollarit COVID-19 rahastamisele sisaldab 415 000 dollarit uut MRA humanitaarabi, et toetada COVID-19 reageerimist põgenikele ja vastuvõtvatele kogukondadele; 3 miljonit dollarit varem väljakuulutatud ESF-is, et käsitleda COVID-19 majandusmõjusid ja jagada tipptasemel arengu- ja julgeolekuküsimusi, sealhulgas võitluses uimastiäriga; ja 2,5 miljonit dollarit varem väljakuulutatud terviseabi, et pakkuda tehnilist abi ja väljaõpet seire, nakkuste ennetamise ja tõrje, riskidest teavitamise ja kogukonna kaasamise alal. Ameerika Ühendriikid on pannud tugeva aluse Peruu tervishoidu ja pikaajalisse arengusse investeerimisel. USA on viimase 20 aasta jooksul andnud Peruule kokku rohkem kui 3,5 miljardit dollarit, sealhulgas tervishoiule ligi 265 miljonit dollarit.
 • Trinidad ja Tobago:250 000 dollarit uut MRA humanitaarabi, et toetada COVID-19 reageerimist põgenikele ja vastuvõtvatele kogukondadele. See abi tuleb lisaks piirkondlikele COVID-19 jõupingutustele Kariibi mere piirkonnas ja ajaloolisele abile. Piirkondlikult oli USA abi viimase 20 aasta jooksul kokku 840 miljonit dollarit, mis sisaldab 236 miljonit dollarit tervishoiule.
 • Uruguay:kokku 600 000 dollarit vastusena COVID-19 rahastamisele sisaldab 500 000 dollarit uut terviseabi riskisuhtluse ja kogukonna kaasamise hõlbustamiseks, tervishoiuasutuste hügieeni ja meditsiinitarvete pakkumiseks ning haiguspuhangu sekundaarsete mõjude leevendamiseks, jätkates juurdepääsu sotsiaalkaitsele ja programmidele ja 100 000 dollarit uut MRA humanitaarabi, et toetada sisserändajate, põgenike ja võõrustajate kogukondade reageerimist COVID-19-le. See abi tuleb lisaks enam kui 22 miljonile dollarile USA antud abile Uruguayle viimase 20 aasta jooksul.
 • Venezuela:Rohkem kui 12,3 miljonit dollarit, millest varem teatati, on kogu Venezuela elanikele antav humanitaarabi viiruse leviku jälgimisel, vee- ja kanalisatsiooni varustamisel, COVID-19 juhtumite haldamisel ja mujal. Venezuelasse on USA investeerinud viimase 20 aasta jooksul koku rohkem kui 278 miljonit dollarit, sealhulgas rohkem kui 1,3 miljonit dollarit otsesesse terviseabisse. Eelmisel aastal pakkus USA täiendavat elupäästvat humanitaarabi ja arenguprogramme Venezuelas, mida ei ole kajastatud COVID-19 reageerimise summades.
 • Regionaalsed jõupingutused Kesk-Ameerikas:Ligi 850 000 dollarit varem välja kuulutatud MRA humanitaarabiga toetatakse piirkondlikke jõupingutusi Kesk-Ameerika rändekriisile reageerimiseks, et aidata pandeemia ajal El Salvadori, Guatemala ja Hondurase haavatavaid inimesi.
 • Regionaalsed jõupingutused Kariibi mere piirkonnas:2,2 miljonit dollarit tervishoiu kogurahastust, sealhulgas 500 000 dollarit uutest vahenditest 10 Kariibi mere piirkonna riigi (Antigua ja Barbuda, Barbados, Dominica, Grenada, Guyana, Saint Kitts ja Nevis, Saint Lucia, St. Vincent ja Grenadiinid, Suriname, Trinidad ja Tobago) suurendavad oma riskide teavitamisega seotud jõupingutusi, pakuvad vett ja kanalisatsiooni, ennetavad ja kontrollivad nakkushaigusi tervishoiuasutustes, haldavad COVID-19 juhtumeid, suurendavad laborivõimet ja teostavad järelevalvet. See tugineb aastakümnete pikkustele USA strateegilistele investeeringutele piirkonnas, sealhulgas viimase 20 aasta jooksul kokku enam kui 840 miljonit dollarit, mis hõlmab 236 miljonit dollarit tervishoiu jaoks.

Lähis-Ida ja Põhja-Aafrika:

 • Alžeeria:2 miljonit dollarit terviseabi, et toetada Alžeeria reageerimist COVID-19-le ja leevendada selle mõju Alžeeria ühiskonnale, tugevdades Alžeeria valitsuse valmisoleku- ja reageerimiskava alusel riskikommunikatsiooni ja kogukonna kaasamist.
 • Iraak:Rohkem kui 44 miljonit dollarit COVID-19 abi Iraagile sisaldab rohkem kui 33,1 miljonit dollarit tervishoiu ja IDA humanitaarabi jaoks, mis aitab laborite ettevalmistamisel, sisenemispunktide rahvatervise hädaolukorra lahendamise plaani rakendamisel, juhtumite tuvastamisel ja sündmustel põhineva olukorra aktiveerimisel, gripilaadsete haiguste jälgimisel ja palju muud. Rahastamine hõlmab rohkem kui 10,8 miljonit dollarit MRA humanitaarabi pandeemia ajal haavatavate inimeste, sealhulgas pagulaste ja vastuvõtvate kogukondade abistamiseks. See uus abi põhineb pikaajalistel investeeringutel Iraagis, mis on viimase 20 aasta jooksul andnud USA abist enam kui 70 miljardit dollarit, sealhulgas ainuüksi tervishoiusektoris ligi 4 miljardit dollarit.
 • Jordaania:rohkem kui 8,4 miljoni dollari suurune abi sisaldab enam kui 6,9 miljonit dollarit humanitaarabi abinõuna MRA-d, et toetada reageerimist COVID-19 jõupingutustele aidata Jordaania haavatavaid inimesi, sealhulgas pagulasi ja vastuvõtvaid kogukondi, ning 1,5 miljonit dollarit terviseabi, mis toetab nakkuste ennetamist. ja kontrolli haiguse leviku peatamiseks, samuti laborite tugevdamist COVID-19 ulatuslikuks testimiseks. USA on ka Jordaania valitsusele suunatud doonortoetus, koordineerides elupäästmisabi ja seades tähtsuse järjekorda investeeringud, et reageerida kiiresti nüüd ja kavandada plaane ohu ilmnemisel edasi. Ainuüksi meie investeeringud viimase 20 aasta jooksul on kokku rohkem kui 18,9 miljardit dollarit, sealhulgas tervishoiule üle 1,8 miljardi dollari.
 • Liibanon:13,3 miljoni dollari suurune abi Liibanonile sisaldab 5,3 miljonit dollarit IDA humanitaarabi reageerimiseks haavatavatele Liibanoni elanikkonnale suunatud COVID-19 tegevustele, näiteks eratervishoiuasutuste toetamine patsientide nõuetekohaseks muutmiseks, haldamiseks ja suunamiseks; tagada oluliste tervishoiuteenuste järjepidevus; viia läbi riskikommunikatsiooni ja kogukonna teavitustegevusi ning parandada juurdepääsu veele, kanalisatsioonile ja hügieenile. 8 miljonit dollarit MRA humanitaarabiga toetatakse COVID-19 reageerimispüüdlusi Liibanoni pagulaste ja vastuvõtvate kogukondade abistamiseks. See abi põhineb peaaegu 4,9 miljardil dollaril kahepoolsel abil, sealhulgas enam kui 187 miljonil dollaril terviseabil, mille USA on Liibanonile viimase 20 aasta jooksul osutanud. Lisaks kahepoolsele rahastamisele on USA eraldanud rohkem kui 2,3 miljard dollarit humanitaarabiks seoses Süüria kriisiga Liibanonis.
 • Liibüa:12,4 miljonit dollarit vastusena COVID-19-le sisaldab 3,5 miljonit dollarit ESF-i, et aidata omavalitsustel vormistada oma kriisidele reageerimise funktsioonid, töötada välja hädaolukordade lahendamise kavad ja koolitada meeskondi kriisiolukordadele reageerimiseks. Lisaks laiendab abi COVID-19 kriisi ajal üldsuse teadlikkuse tõstmise, hariduse ja juhiste edastamist. See hõlmab ka 6 miljonit dollarit IDA humanitaarabi, mida osutatakse Liibüale riskisuhtluse toetamiseks, juhtumite haldamise parandamiseks, COVID-19 tõhusa reageerimise koordineerimise tugevdamiseks ning nakkuste ennetamise ja kontrolli tugevdamiseks; ning ligi 3 miljonit dollarit MRA humanitaarabi pandeemia ajal haavatavate inimeste, sealhulgas pagulaste,  sisserändajate ja vastuvõtvate kogukondade abistamiseks.
 • Maroko:Ligikaudu 7,7 miljonit dollarit, mis vastab COVID-19 rahastamisele, sisaldab 4 miljonit dollarit ESF-i, et toetada linna- ja maapiirkondade haavatavate elanikkondade sotsiaalmajanduslikku taastumist rahalise toetusprogrammi kaudu; ja 3,7 miljonit dollarit terviseabiks, mis aitab laboratoorsete süsteemide ettevalmistamisel, juhtumite tuvastamisel ja sündmustel põhineva seire aktiveerimisel, tehniliste ekspertide toetamisel reageerimiseks ja nendeks valmisoleku ettevalmistamiseks, riskidega võitlemise tugevdamiseks ja muuks. See abi põhineb USA pikaajalistel investeeringutel Marokos, andes viimase 20 aasta jooksul kokku rohkem kui 2,6 miljardit dollarit, sealhulgas tervishoiule 64,5 miljonit dollarit.
 • Süüria: COVID-19 reageerimisega seotud humanitaarabi enam kui 31 miljonit dollarit toetab riskidega võitlemist, haiguste jälgimist, vee-, kanalisatsiooni- ja hügieeniprogramme, nakkuste ennetamist ja tõrjet. See abi ühendab aastakümnete pikkuseid USA investeeringuid Süüria rahva heaks, sealhulgas enam kui 10 miljardit dollarit humanitaarabi andmiseks abivajajatele Süürias, Süüria põgenikele ja vastuvõtvatele kogukondadele alates konflikti algusest. Humanitaarabi, sealhulgas ravimite ja meditsiinitarnete osutamisel kogu Süürias kehtivad mitmed USA sanktsioonide erandid ja volitused.
 • Tuneesia:600 000 dollarit terviseabiks aitab ette valmistada laborisüsteeme, aktiveerida juhtumite tuvastamist ja sündmustel põhinevat järelevalvet, toetada tehnilisi eksperte reageerimiseks ja nendeks valmisoleku tagamiseks, tugevdada riskidest teavitamist ja palju muud. Ameerika Ühendriigid on viimase 20 aasta jooksul Tuneesiasse investeerinud rohkem kui 1,3 miljardit USA dollarit, sealhulgas tervishoiu jaoks enam kui 7 miljonit dollarit.
 • Jordani Läänekallas / Gaza:IDA humanitaarabi viis miljonit dollarit aitab pakkuda viivitamatut, elupäästvat abi Jordani Läänekaldal.
 • Jeemen:Rohkem kui 2,5 miljoni dollariga humanitaarabisse toetatakse COVID-19 reageerimispüüdlusi põgenike, haavatavate rändajate, riigisiseselt ümberasustatud isikute ja vastuvõtvate kogukondade abistamiseks. Viimase 20 aasta jooksul on Ameerika Ühendriigid andnud Jeemeni pikaajaliseks arenguks kokku ligi 4 miljardit dollarit, sealhulgas tervishoiule ligi 132 miljonit dollarit.
 • Piirkondlikud jõupingutused Lähis-Idas:3 miljonit dollarit MRA humanitaarabi haavatavate inimeste abistamiseks pandeemia ajal.

Ülemaailmne:

 • Ligikaudu 92,1 miljonit dollarit globaalseid ja piirkondlikke tervishoiu- ja humanitaarabi programme pakutakse kogu maailmas rahvusvaheliste organisatsioonide ja valitsusväliste organisatsioonide kaudu, sealhulgas programmidele, mis toetavad tarneahela juhtimist, uusi partnerlusi, järelevalvet ja hindamist ning palju muud.
 • 23 miljonit dollarit ventilaatorite hankimiseks võtmepartneritele ja liitlastele kogu maailmas, täites president Trumpi heldeid lubadusi.
 • Ligi 9,8 miljonit dollarit MRA humanitaarabi globaalse reageerimise jaoks COVID-19-le, et lahendada pagulaste, haavatavate rändajate, riigisiseselt ümberasustatud isikute ja vastuvõtvate kogukondade pandeemiaga seotud probleeme.
 • 5 miljonit dollarit ESF-ist USAID Demokraatia, Konfliktide ja Humanitaarabi büroole (DCHA) toetab kodanikuühiskonna organisatsioone kodanikukeskse valitsemise edendamiseks; ajakirjandus- ja kodanikuvabaduste austamist, jälgides ajakirjanike ja kodanikuühiskonna organisatsioonide õiguskaitset; osutama õigusabi, kui õiguste piiramiseks on kasutatud COVIDiga seotud hädaolukorra seadusi; tagama, et rahvatervisega seotud reaktsioonid oleksid mittediskrimineerivad, ja vastupidistele pingutustele süüdistada või häbimärgistada COVID-19-ga seotud tõrjutud rühmi; edendada meedia terviklikkust ja vastutustundliku teabe edastamist COVID-19 kohta; väärinformatsiooni ja desinformatsiooni vastu; tagada sõltumatute meediaväljaannete rahaline jätkusuutlikkus. ning toetama inimõiguste kaitsjaid nende olulise töö tegemisel.
 • Ligi 4,3 miljonit dollarit ESF-i USAID-i Majanduskasvu-, Hariduse- ja Keskkonnabüroole (E3), et laiendada kaubandust ja juurdepääsu haridusele. Ligikaudu 750 000 USA dollariga annab USAID partnerriikide valitsustele ja USAID missioonidele COVID-19 haridusele reageerimise tehnilise abi ja täiendava võimekuse, loob ülemaailmse kriisikoolituse kaugõppe töörühma ja avab arengumaadele kaugõppe hariduse tippkeskuse. 3,5 miljoni dollariga toetab USAID ülemaailmset avaliku ja erasektori partnerlust, et toetada partnerriikide valitsusi meditsiiniseadmete ja testimiskomplektide ja -vahendite kaubandustõkete vähendamisel ning parandada valitsuste kinnipidamist meditsiiniseadmete rahvusvahelistest standarditest.
 • USAID Resistentsuse ja Toiduga Kindlustatuse büroo (RFS) jaoks eraldatav 8 miljonit dollarit ESF-ist toetab mitme partneri jõupingutusi, et leevendada ülemaailmse toidu- ja põllumajandussüsteemi pandeemiaga seotud šokke. Mõned poliitilised reageeringud kiiresti areneva majandusega riikides mõjutavad pandeemiat juba negatiivselt ja mõjutavad kohalikke toidusüsteeme ning toiduga kindlustamatus, nälg ja alatoitumus on kasvav mure. USAID hakkab analüüsima andmeid ja tegema analüüse, et aidata riikidel tulevikku suunatud poliitikat rakendada; aidata väikestel ja keskmise suurusega toidu- ja põllumajandusettevõtetel muuta ärimudeleid ja taluda kõige rängemaid mõjusid; ja levitada kiiresti areneva majandusega riikides teavet selle kohta, kuidas tarbijad saavad keset COVID-19 ohutult osaleda toidu- ja põllumajandustegevuses ning turgudel.
 • ESF on kavandatud 2 miljonit dollarit, et tagada soolise vägivalla ohvrite ellujäämine, et neil oleks juurdepääs hädaabile, parem kaitse ja õigusemõistmine. Fondid kavatsevad toetada ka propageerimist ja teadlikkuse tõstmise kampaaniad GBV soolisest majanduslikust, valitsemistavast ja turvalisusest, eriti kui see on seotud COVID-19 pandeemiaga.
 • USA on kümnete rahvusvaheliste organisatsioonide, sealhulgas UNICEFi ja ÜRO humanitaarasjade koordineerimise büroo suurim ja usaldusväärsem panustaja. Need sissemaksed hõlmavad olulisi investeeringuid põhitegevuse eelarvetesse, mis toetavad organisatsiooni ülesehitust ja tugifunktsioone, mis võimaldavad globaalseid humanitaar-, arengu-, rahutagamise ja muid tegevusi ning tagavad USA valitsuse abi järjepideva järelevalve ning mõjususe ja tõhususe ümbritsevates riikides üle kogu maailma.

 

Lisateavet USA valitsuse tervikliku rahastamise kohta sellele kriisile reageerimiseks saatke e- posti aadressile  F-Press@state.gov .

Riigisiseste reageerimise konkreetsete toimingute kohta lisateabe saamiseks pöörduge USAID poole aadressil  press@usaid.gov .

Üksikasjalikumat teavet MRA humanitaarabi panuse kohta COVID-19 reageerimisse saate riigiameti rahvastiku, pagulaste ja rände büroost aadressil  PRM-Press@state.gov .