Michael R. Pompeo: Avatud Taeva Lepingu kohta

PRESSITEADE

Koheseks avaldamiseks

MICHAEL R. POMPEO, VÄLISMINISTRI AVALDUS

 

21. MAI 2020

Avatud Taeva Lepingu kohta

Homme edastab USA teate oma otsusest taganeda Avatud Taeva Lepingust (Treaty of Open Skies) lepingu osapooltelele ja kõigile teistele lepingu liikmesriikidele. Homme kuue kuu pärast ei ole Ameerika Ühendriigid enam lepingu osaline. Kui Venemaa siiski loobub lepingu rikkumisest ja järgib täielikult lepingu tingimusi, võime oma otsust veel muuta.

President Trumpi riikliku julgeolekustrateegia nurgakivi on kaitsta ameerika inimesi, ameeriklaste eluviisi ja ameerika julgeolekut. Nagu president on selgelt öelnud, peab USA vaatama kõiki kokkuleppeid läbi täpse reaalsuse prisma ja hindama, kas selline leping vastab USA huvidele. Pärast põhjalikku kaalumist, sealhulgas liitlaste ja peamiste partnerite panust, on saanud täiesti selgeks, et Ameerika huvides ei ole enam jääda Avatud Taeva Lepingu osaliseks.

Lepingu sisuks oli eesmärk pakkuda kõigile allakirjutanutele suuremat läbipaistvust ning vastastikust mõistmist ja koostööd, sõltumata nende suurusest. Selle lepingu rikkumine ja mittetäitmine Venemaa poolt on aga õõnestanud lepingus sisalduvat usalduse  keskset funktsiooni – ja tegelikult on see tekitanud umbusaldust ja ohtusid meie rahvuslikule julgeolekule – muutes USA jätkuva osalemise võimatuks.

Kui Ameerika Ühendriigid koos meie liikmesriikide liitlaste ja partneritega on järginud meie lepingust tulenevaid kohustusi, siis Venemaa on aastaid räigelt ja pidevalt rikkunud lepingut mitmel viisil. Kahjuks on Venemaa olnud aastate jooksul paljude oma relvastuskontrolli kohustuste mittetäitja ja rikkuja, Vaatamata Avatud Taeva Lepingu püüdlusele usaldust suurendada, näidates paljude ülelendude kaudu, et ühelgi osapoolel pole midagi varjata, on Venemaa järjekindlalt käitunud nii, nagu oleks ta vaba, et ta saaks oma kohustused vabalt ja tahtlikult ümber muuta, eitades või piirates avatud taeva vaatlust õigusvastaselt ja lendab alati oma soovide kohaselt.

Venemaa on keelanud juurdepääsu vaatluslendudele 10-kilomeetrises koridoris piki oma piiri Venemaa okupeeritud Gruusia piirkondade Abhaasia ja Lõuna-Osseetiaga, üritades sellega edastada valesid Venemaa väiteid, et need okupeeritud territooriumid on iseseisvad riigid. Venemaa on nimetanud Krimmi Ukrainas avatud taeva tankimislennujaamaks, mis on samuti katse edendada oma väidetavat poolsaare annekteerimist, mida USA kunagi ei aktsepteeri. Venemaa on ebaseaduslikult piiranud ka Kaliningradi kohal tehtavaid  lennutrajektoore, vaatamata sellele, et see enklaav on muutunud Venemaa ametnike poolt soovitatud märkimisväärse sõjalise ülesehituse asukohaks, hõlmates NATO-le suunatud lühimaarakette. 2019. aastal keelas Venemaa Vene sõjaväe õppuse ajal põhjendamatult Ameerika Ühendriikide ja Kanada ühised vaatluslennud.

Lisaks mitmetele  venepoolsete lepingusätete rikkumistele ja probleemidele, on Venemaa kehtestanud alusetult õhuruumi piirangud, mis on seotud VIP maapealse liiklusega. Need perioodilised ja pidevad rikkumised rõhutavad Venemaa valmisolekut juba mitu aastat piirata või keelata ülelende igal ajal, kui ta seda soovib. See on asutamislepingu usalduse suurendamise eesmärgi keskmes.

Lisaks sellele tõusevad probleemid, mis on seotud avatud taeva valikulise rakendamisega, mis on asutamislepingu sätete rikkumine Venemaa poolt. Tema lähenemisviis aluslepingu rakendamisele on õõnestanud asutamislepingu eesmärki  ja usaldust, milleks oli piirkondlik usaldus ja hea tahe, aga Moskva kasutab üha enam sõjalist sundi avatud taeva vahendina. Näib, et Moskva kasutab avatud taeva kujutisi Venemaa agressiivse doktriini toetuseks, mis on suunatud USA ja Euroopa kriitilise tähtsusega infrastruktuuri täppisjuhistega tavarelvade laskemoonale.

Selle asemel, et kasutada avatud taeva lepingut mehhanismina usalduse suurendamiseks sõjalise läbipaistvuse kaudu, on Venemaa muutnud selle lepingu hirmutamise ja ähvardamise vahendiks.

Neile, kes soovitavad USA-l reageerida samasuguste sammudega, nagu on Venemaa oma provokatiivsete tegevuste ja rikkumistega teinud, ütleme: selle toimimine kahjustaks veelgi aluslepingu põhieesmärki ning tekitaks täiendavat pinget ja usaldamatust USA ja Venemaa vahel. Me ei aita kaasa usaldamatusele ja pingete suurenemisele selle lepinguga seoses. Avatud Taeva Leping oli mõeldud panustama rahvusvahelisse julgeolekusse, kuid selle rakendamisel on seda väänatud ning see teenib nüüd Venemaa kahjulikke eesmärke julgeolekule.

Me mõistame, et paljud meie liitlased ja partnerid Euroopas peavad endiselt aluslepingut oluliseks, ja oleme tänulikud läbimõeldud tagasiside eest, mida nad on meile nende pakkunud. Kui mitte selle väärtuse eest, mille nad lepingule omistavad, oleksime tõenäoliselt ammu lahkunud. Me ei soovi siiski alahinnata lepingu praeguseid probleeme, mis tulenevad Venemaa tekitatud ohust ja umbusaldusest, lihtsalt selleks, et säilitada Moskva koostööga lihtsalt tühi fassaad.

Saage aru: ainuüksi Venemaa kannab vastutust nende arengute ja relvastuskontrolli ülesehituse jätkuva hävimise eest. Oleme jätkuvalt pühendunud tõhusale relvastuskontrollile, mis edendab USA, liitlaste ja partnerite turvalisust, mis on kontrollitav ja jõustatav ning hõlmab ka partnereid, kes täidavad oma kohustusi vastutustundlikult. Kuid me ei saa jääda relvakontrolli lepingutesse, mida teine ​​pool rikub ja mida kasutatakse aktiivselt mitte rahvusvahelise rahu ja julgeoleku toetamiseks, vaid õõnestamiseks. Nagu märgitud, võime olla valmis seda otsust uuesti läbi vaatama, kui Venemaa näitab selle lepingu täielikku järgimist, kuid ilma Kremli sellise muudatuseta viib meie tee kuue kuu pärast lepingust väljaastumiseni.