USA juhib jätkuvalt ülemaailmset reageeringut COVID-19-le

USA juhib jätkuvalt ülemaailmset reageeringut COVID-19-le

 

PRESSIOSAKOND
29. MAI 2020

USA jätkab juhtimist COVID-19 pandeemiale reageerimisel, andes teada uuest välisabist, mis on võimalik tänu Ameerika rahva suuremeelsusele ja USA valitsuse tegevusele. Ameerika inimesed on annetanud rohkem kui 11 miljardit dollarit, mis on aitanud kaasa ülemaailmsele COVID-19 reageerimisele, ja tagame jätkuvalt, et USA märkimisväärne rahastamine ja jõupingutused sellel alal püsiksid ülemaailmselt haiguse vastu võitlemise jõupingutuse keskse ja kooskõlastatud osana. USA jätkab ülemaailmset reageerimist kuudepikkuses võitluses selle pandeemiaga nii kodu- kui välismaal, tuginedes aastakümnete pikkustele investeeringutele elupäästvasse tervishoidu ja humanitaarabisse.

Alates COVID-19 puhkemisest on USA valitsus eraldanud rohkem kui miljard dollarit  erakorralist tervishoiu-, humanitaar-, majandus- ja arenguabi Välisministeeriumile ja USA Rahvusvahelise Abi Agentuurile (USAID), mis on spetsiaalselt suunatud valitsuste, valitsusvälistele ja rahvusvaheliste organisatsioonidele, et abistada neid riike, kes võitlevad pandeemiaga. Kongressi antud rahastamine päästab elusid, parandades rahvatervise alast haridust; tervishoiuasutuste kaitsmist; ning labori-, haiguste seire- ja kiire reageerimise suutlikkuse suurendamist enam kui 120 riigis.

Ameerika Ühendriigid on mobiliseerunud rahvana, et teha sellest muljetavaldav ülemaailmne ettevõtmine. Koostöös erasektoriga täidame aktiivselt president Trumpi lubadust pakkuda ventilaatoreid oma partneritele ja liitlastele Aafrikas, Aasias, Euroopas ja Ladina-Ameerikas. Meie praegune välisabi rahastus COVID-19 pandeemiale reageerimiseks hõlmab esialgset 23 miljonit dollarit, mis on mõeldud ventilaatorite saatmiseks mõnele neist partneritest ja liitlastest. Eeldame, et tulevikus teeme ventilaatorite ja nendega seotud tarvikute täiendavaid oste ja tarneid.

Välisministeeriumi ja USAID praegune abi COVID-19 hõlmab järgmist:

 • Ligi 300 miljonit dollarit erakorralist terviseabi USAID ülemaailmse tervise hädaabireservi nakkushaiguste puhangute ja ülemaailmsete terviseprogrammide kontolt. Need fondid seavad prioriteediks kaasa aidata pandeemia leevendamisele ja COVID-19 ohustatud riikide kogukondade ettevalmistamiseks.
 • Rohkem kui 462 miljonit dollarit humanitaarabi USAID rahvusvahelise katastroofiabi (IDA) kontolt. See abi toetab juhtumipõhist korraldust ja hoiab olulised tervishoiuteenused töös; pakub riskikommunikatsiooni ja kogukonna kaasamise programme; toetab nakkuste ennetamise ja tõrje jõupingutusi; pakub ohutuid vee- ja hügieenitarbeid; osutab erakorralist toiduabi; tugevdab kohalikku võimekust ja koordineerimist, tehes koostööd olemasolevate tervishoiustruktuuride ja teiste humanitaarkogukondadega. Nende fondide prioriteediks on elanikkond, keda kannatavad kõige enam käimasolevate humanitaarkriiside all, eriti ümberasustatud inimesed, kuna neil on suurem haavatavus, laagrites ja mitteametlikes asulates esinevad tõsised puhangud ning nende inimeste eeldatav ebaproportsionaalne suremus.
 • Rohkem kui 150 miljonit dollarit majandustoetusfondilt (ESF). Need fondid edendavad Ameerika välispoliitilisi huve, rahastades lühemaajalisi leevendusmeetmeid ja tegeledes pandeemia teise järgu mõjudega pikas perspektiivis erinevates sektorites.
 • Ligikaudu 160 miljonit dollarit humanitaarabi rände- ja pagulasabi (MRA) kontolt, midaosutatakse Välisministeeriumi Rahvastiku, Pagulaste ja Rändebüroo kaudu. Need fondid aitavad rahvusvahelistel ja valitsusvälistel organisatsioonidel  lahendada pagulastel, riigisiseselt ümberasustatud isikutel ja vastuvõtvatel kogukondadel pandeemia põhjustatud probleeme, samuti sisserändajate ja teiste haavatavate inimeste seas.

See Välisministeeriumi ja USAID abi ei hõlma sadu miljoneid vahendeid, mida pakuvad teised USA valitsusasutused ja  agentuurid, sealhulgas USA Tervishoiu- ja Teenindusministeerium ja Kaitseministeeriumi Haiguste Tõrje ja Ennetamiskeskused (CDC).  Uut COVID-19 välisabi osutatakse lisaks enam kui 100 miljardile dollarile ülemaailmsele tervishoiu rahastamisele ja ligi 70 miljardile dollarile humanitaarabi osutamisele välismaal, mida ainuüksi viimase kümnendi jooksul osutasid Ameerika Ühendriigid. Lisaks eraldasid Ameerika Ühendriigid 2020 eelarveaastal üle 9,2 miljardi dollari ülemaailmsete terviseprogrammide jaoks ja peaaegu 7,5 miljardit dollarit ülemaailmseks majandus- ja arenguabiks.

Lisaks sellele USA valitsuse otsesele rahastamisele aitab Ameerika abi aidata inimestel kogu maailmas võidelda selle pandeemiaga. Ameerika eraettevõtete, mittetulundusühingute, heategevus- ja usuorganisatsioonide ning üksikisikute suuremeelsuse kaudu on ameeriklased andnud kogu maailmas annetusi ja abi rohkem kui 4,3 miljardit dollarit, mis on enam kui ükski teine ​​riik on annetanud.

Kõige pakilisemate vajaduste rahuldamiseks koordineerivad USA valitsuse osakonnad ja agentuurid jõupingutusi välisabi tähtsuse järjekorda seadmiseks, et maksimeerida potentsiaalset mõju. USA osutab välisministeeriumi ja USAID kaudu järgmist abi:

Aafrika:

 • Angola:570 000 dollarit terviseabi jätkab riskide ja vee ning kanalisatsiooni pakkumist, et ennetada ja kontrollida nakkusi Angola peamistes tervishoiuasutustes. See abi tuleb lisaks USA pikaajalistele investeeringutele Angolasse, mille koguväärtus on viimase 20 aasta jooksul 1,48 miljardit dollarit, sealhulgas tervishoiutoetusteks üle 613 miljoni dollari.
 • Benin:1,5 miljoni dollari suurune tervishoiuabi aitab Beninil haiguspuhangule reageerida, rahastades haiguspuhangutele reageerimise meetmete koordineerimist ja kavandamist, tugevdades seire- ja kiirreageerimisvõimalusi ning riskiteavet suheldes kogukondadega. Selle abiga on Beninile viimase 20 aasta jooksul antud kokku 1,72 miljardit dollarit, millest üle 364 miljoni dollari kulus tervishoiule.
 • Botswana:1,5 miljonit dollarit terviseabi haiguspuhanguga võitlemiseks. Rahastamisega toetatakse riskidest teavitamist ja kogukonna kaasamist, keskendudes kõige haavatavamatele elanikkonnarühmadele, oluliste tervisekaupade hankimisele ja logistikale ning juhtumikorralduse ja nakkuste ennetamise ja tõrje tugevdamisele peamistes tervishoiuasutustes. See abi põhineb viimase 20 aasta jooksul Botswanas kokku ligi 1,2 miljardil dollaril, sellest enam kui 1,1 miljardit on olnud tervishoiule.
 • Burkina Faso:Ligikaudu 14,3 miljonit dollarit tervishoiu- ja humanitaarabi rahastamiseks suunatakse riskikommunikatsioonile, veele ja kanalisatsioonile, nakkuste ennetamisele ja kontrolli all hoidmisele tervishoiuasutustes, rahvatervisega seotud teavituste edastamisele ja erakorralisele toiduabile. See hõlmab 2,5 miljonit dollarit terviseabi, 9 miljonit dollarit IDA humanitaarabi ja peaaegu 2,8 miljonit dollarit MRA humanitaarabi, mis aitab kaitsta Burkina Fasos haavatavate inimeste tervist pandeemia ajal. Viimase 20 aasta jooksul on USA investeerinud Burkina Fasosse kokku enam kui 2,4 miljardit dollarit, sealhulgas tervishoiule üle 222 miljoni dollari.
 • Burundi:Rohkem kui 3 miljonit dollarit COVID-19-le reageerimise rahastamiseks hõlmab 2 miljonit dollarit terviseabi ja enam kui miljon dollarit MRA humanitaarabi haavatavate inimeste tervise kaitsmiseks. Terviseabi parandab reageerimist  ja koordineerimist, seire- ja kiirreageerimisvõime tugevdamist, juhtumite haldamise ning nakkuste ennetamise ja tõrje suutlikkuse tugevdamist ning tervishoiutöötajate koolitust. Ameerika Ühendriigid on viimase 20 aasta jooksul investeerinud Burundi koguabisse enam kui 997 miljonit dollarit, sealhulgas rohkem kui 254 miljonit dollarit tervishoiule.
 • Kamerun:Ligikaudu 16 miljonit dollarit tervishoiu ja humanitaarabi jaoks aitab tagada nakkuste tõrje peamistes tervishoiuasutustes, tugevdab laboreid ja järelevalvet, valmistab ette kogukondi, toetab kohalike teavitamist ja osutab erakorralist toiduabi. See sisaldab 14,1 miljonit dollarit USAID tervishoiu ja IDA humanitaarabi jaoks, lisaks ligi 1,9 miljonit dollarit MRA humanitaarabi pagulaste, riigisiseselt ümberasustatud isikute ja vastuvõtvate kogukondade toetamiseks. See abi põhineb enam kui 960 miljonil dollaril USA valitsuse koguinvesteeringutest riigis viimase 20 aasta jooksul, millest üle 390 miljoni dollari kulus tervishoiule.
 • Kesk-Aafrika Vabariik:Rohkem kui 10 miljonit dollarit humanitaarabi, sealhulgas 6,5 miljonit dollarit IDA humanitaarabi, mis läheb riskikommunikatsiooni, tervishoiuasutustes esinevate nakkuste ennetamise ja kontrolli ning ohutute veevarude jaoks, ning rohkem kui 3,5 miljonit dollarit humanitaarabi aitab kaitsta Kesk-Aafrika Vabariigi haavatavate inimeste tervist pandeemia ajal. USA valitsus on Kesk-Aafrika Vabariigis viimase 20 aasta jooksul andnud kokku 822,6 miljonit dollarit, sealhulgas 4,5 miljonit dollarit erakorraliseks terviseabiks 2019. eelarveaastal.
 • Tšaad:4,1 miljonit dollarit humanitaarabi, sealhulgas 1,5 miljonit dollarit IDA kontolt nakkuste ennetamiseks ja tõrjeks tervishoiuasutustes, kogukonna teadlikkuse tõstmiseks COVID-19 kohta ja hügieeni parandamiseks ning ligi 2,6 miljonit dollarit MRA humanitaarabi, mis aitab kaitsta haavatavate inimeste tervist Tšaadis pandeemia ajal. See uus abi põhineb USA viimase 20 aasta jooksul antava abi kogusummal ligi 2 miljardit dollarit, sealhulgas rohkem kui 30 miljonit dollarit tervishoiu jaoks.
 • Kongo Vabariik (ROC):250 000 dollarit tervishoiuabiga tegeletakse haiguspuhanguga, toetades reageerimismeetmete koordineerimist ja kavandamist, riskikommunikatsiooni ja kogukonna teavitustegevust ning tervishoiutöötajate koolitust ja nakkuste ennetamiseks ja tõrjeks. Ameerika Ühendriigid on Kongo Vabariiki investeerinud aastakümneid, sealhulgas on viimase 20 aasta jooksul andnud USA kokku rohkem kui 171,2 miljonit dollarit, millest üle 36,9 miljoni dollari on kulutatud tervishoiule.
 • Elevandiluurannik:3,2 miljonit dollarit terviseabi haiguspuhangu vastu võitlemiseks, rahastades riskiteavet ja kogukonna kaasamist; tervishoiuteenuste osutajate koolitamiseks tervishoiuasutustes, nakkuste ennetamiseks ja tõrjeks ning COVID-19 ja gripilaadsete haiguste juhtumite juhtimiseks; ning tagades, et need rajatised on nõuetekohaselt varustatud oluliste tervisevahenditega. Rahastatakse ka tervishoiutöötajate koolitamist kogukonna tasandil kriitiliste seirevõtete alal, näiteks juhtumite tuvastamine ja kontaktide otsimine. Viimase 20 aasta jooksul on USA investeerinud Elevandiluuranniku pikaajalisse arengusse ja muusse abisse enam kui 2,1 miljardit dollarit.
 • Kongo Demokraatlik Vabariik: Kokku 26,1 miljonit dollarit, sealhulgas 16 miljonit dollarit tervishoiu ja IDA humanitaarabi jaoks, mis parandavad nakkuste ennetamist ja tõrjet tervishoiuasutustes ning toetavad teadlikkuse suurendamist COVID-19 kohta, sealhulgas töötades usujuhtide ja ajakirjanikega riskisuhtluse teavitamise alal. Rohkem kui 5,1 miljonit dollarit MRA humanitaarabi aitab kaitsta haavatavaid inimesi pandeemia ajal. Terviseabi 6 miljoni dollari suurune rahastamine toetab tarneahela juhtimist ja logistikat, samuti oluliste tervisekaupade hankimist; kriitiliste haiguste seiremeetmete tugevdamist, kontaktide otsimist ja juhtumite tuvastamist; nakkuste ennetamiseks ja tõrjeks, tervishoiutöötajate koolitamiseks, samuti vee ja põhilistele hügieenimaterjalidele juurdepääsu parandamiseks, komplektide jagamiseks, et nakkust vältida.Lõpuks, umbes 5 miljonit dollarit ESF-ist suunatakse Kongo lastele ja noortele kaugõppe ja alternatiivhariduse omandamiseks, et nad saaksid jätkata õppimist ning säilitada kaitsmisharjumusi ja sotsiaalseid sidemeid, samal ajal kui koolid jäävad kogu riigis suletuks. See põhineb enam kui 6,3 miljardil dollaril kogu USA abist viimase 20 aasta jooksul, sealhulgas enam kui 1,5 miljardit dollarit tervishoiule.
 • Djibouti:kokku 750 000 dollarit, sealhulgas 500 000 dollarit terviseabi puhanguga võitlemiseks ja 250 000 dollarit humanitaarabiks, et aidata haavatavaid elanikke ja vastuvõtvaid kogukondi pandeemiaga toimetulekuks. Tervisealane abi toetab COVID-19 jaoks vajalike testide, tarneahela juhtimise ja kiireloomuliste tervisetoodete levitamise suutlikkuse tugevdamist. Terviseabiga rahastatakse ka riskide ja kogukonna teavitamisega seotud tegevusi, tervishoiutöötajate koolitust tervishoiuasutustes nakkuste ennetamist ja tõrjet ning COVID-19 juhtumite tuvastamist ning ravi. USA on viimase 20 aasta jooksul Djiboutisse juba investeerinud rohkem kui 338 miljonit dollarit.
 • Eswatini:1,1 miljonit dollarit terviseabi haiguspuhanguga toimetulekuks, toetades Eswatini erakorralist tervisealast reageerimist, mis võib hõlmata tarvikute hankimist, kontaktide jälgimist, laboratoorset diagnostikat ja üldsuse teadlikkuse tõstmist. See abi põhineb USA valitsuse investeeringutel Eswatinis, mis on viimase 20 aasta jooksul olnud enam kui 529 miljonit dollarit, sealhulgas tervishoiule üle 490 miljoni dollari.
 • Etioopia: Rohkem kui 42,5 miljonit dollarit abi COVID-19 vastu võitlemiseks, sealhulgas 3,4 miljonit dollarit tervishoiuks ja 26,5 miljonit dollarit IDA humanitaarabiks, nakkuste ennetamiseks ja tõrjeks tervishoiuasutustes, haiguste ja kontaktide jälgimiseks, koordineerimiseks ja erakorraliseks toiduabiks; 7 miljonit dollarit ESF-i, mis toetab tegevuse jätkamist Hawassa suurimas tööstuspargis, et säilitada kriitilised töökohad; ning enam kui 5,6 miljonit dollarit MRA humanitaarabi haavatavatele inimestele, sealhulgas pagulastele, migrantidele ja vastuvõtvatele kogukondadele. Terviseabi toetab haiguspuhangutele reageerimise võimekuse tugevdamist, sealhulgas kogukonnapõhist järelevalvet juhtumite tuvastamisel ja kontaktide otsimisel; laboratoorse diagnostikavõime tugevdamiseks; ning juhtumikorralduse ja tavade optimeerimiseks, et ennetada ja kontrollida nakkusi tervishoiuasutustes. Tervisealase abiga rahastatakse ka riskiteabevahetust ja kogukonna kaasamisega seotud tegevusi. See abi on lisaks Ameerika Ühendriikide pikaajalistele investeeringutele Etioopias viimase 20 aasta jooksul enam kui 13 miljardile dollarile, millest üle 4 miljardi dollari on kulunud tervishoiule.
 • Ghana:1,6 miljonit dollarit terviseabi puhanguga toimetulemiseks, tugevdades  reageerimise võimalusi, sealhulgas kogukonnapõhist järelevalvet juhtumite tuvastamisel ja kontaktide otsimisel; parandada laboratoorset diagnostikavõimet; optimeerida COVID-19 nakkuste juhtimist, ennetamist ja tõrjet tervishoiuasutustes; ning edendada riskide ja kogukonna kaasamisega seotud tegevusi. See abi põhineb 3,8 miljardil dollaril USA valitsuse koguinvesteeringutest Ghanasse viimase 20 aasta jooksul, sealhulgas tervishoiule üle 914 miljoni dollari.
 • Guinea:1,3 miljonit dollarit terviseabi haiguspuhanguga võitlemiseks, rahastades riskiteavet ja kogukonna teavitustegevust, tervishoiutöötajate koolitust, et ennetada ja kontrollida tervishoiuasutustes nakatumist; ning haiguste seiret ja kiirreageerimist. USA on viimase 20 aasta jooksul investeerinud Guinea koguabisse ligi miljard dollarit, sealhulgas tervishoiule üle 365,5 miljoni dollari.
 • Keenia:tervise- ja humanitaarabi jaoks ligi 14,4 miljonit dollarit, sealhulgas 13,5 miljonit dollarit tervise- ja IDA humanitaarabi erakorralise toiduabi osutamiseks; tugevdada riskikommunikatsiooni; valmistada ette tervisekommunikatsiooni võrgustik ja meedia võimalike juhtumite jaoks; ning aidata pakkuda meediale, tervishoiutöötajatele ja kogukondadele rahvatervise teavitamist; ja 947 000 dollarit MRA humanitaarabi pagulastele ja vastuvõtvatele kogukondadele. See COVID-19-le spetsiifiline abi tuleb lisaks USA valitsuse pikaajalistele investeeringutele Keenias, mille investeeringud on viimase 20 aasta jooksul kokku 11,7 miljardit dollarit, sealhulgas tervishoiule üle 6,7 miljardi dollari.
 • Lesotho:750 000 dollarit tervishoiutoetust haiguspuhanguga võitlemiseks, tugevdades haiguspuhangutele reageerimist, sealhulgas kogukonnapõhist järelevalvet juhtumite tuvastamiseks ja kontaktide leidmiseks, tugevdades laboratoorset diagnostikavõimet ning optimeerides juhtumikorraldust ning nakkuste ennetamist ja kontrolli tervishoiuasutustes. Terviseabiga rahastatakse ka riskidest teavitamist ja kogukonna kaasamisega seotud tegevusi. See abi põhineb aastakümnete pikkustel USA investeeringutel Lesothosse, mis on viimase 20 aasta jooksul kokku teinud rohkem kui miljard dollarit, sealhulgas tervishoiule üle 834 miljoni dollari.
 • Libeeria:2,3 miljoni dollari suurune tervishoiu- ja IDA humanitaarabi pakub kriitilist abi kõigile 15 Libeeria maakondadele (hädaabioperatsioonide keskused, väljaõpe, kontaktide otsimine, haiglad ja kogukonna tervishoiuteenused), toetab karantiinipüüdlusi ja pakub kogukondade tasemel tuge. USA on pannud tugeva aluse Libeeria reageerimisele COVID-19-le, andes viimase 20 aasta jooksul rohkem kui 4 miljardit dollarit koguabi, sealhulgas tervishoiule enam kui 675 miljonit dollarit.
 • Madagaskar: 2,5 miljonit dollarit terviseabi haiguspuhangu vastu võitlemiseks, tugevdades diagnostikalabori võimekust; mobiilsete laborite kasutuselevõtt detsentraliseeritud diagnoosimiseks; piirkondliku jseire, sealhulgas andmesüsteemide ja kogukonna tervisega seotud vabatahtlike koolituse parandamiseks kontaktide otsimisel; riskikommunikatsiooni ja kogukonna kaasamisega seotud tegevuste edendamiseks, sealhulgas personali abiliin, massimeedia kampaaniad ja ennetusteated; tervishoiutöötajate koolitamine nakkuste ja ennetuse tõkestamise alal, oluliste tervisekaupade hankimine ja jäätmekäitluse täiustamine. USA on viimase 20 aasta jooksul investeerinud Madagaskari koguabisse enam kui 1,5 miljardit dollarit, sealhulgas tervishoiu jaoks üle 722 miljoni dollari.
 • Malawi: 4,5 miljonit dollarit terviseabi puhanguga võitlemiseks. Rahastamisega toetatakse COVID-19 reageerimise ja valmisolekuga seotud tegevusi piirkondlikul tasandil, sealhulgas nakkuste ja ennetamise tõrje tugevdamist, sisenemispunktide läbivaatust ja juhtumite haldamist. Rahastamine toetab ka riskikommunikatsiooni ja kogukonna kaasamist, sealhulgas raadio- ja sotsiaalmeediakampaaniaid; ja tehniline abi tarneahela logistika ja juhtimise optimeerimiseks. USA on viimase 20 aasta jooksul osutanud Malawile rohkem kui 3,6 miljardit dollarit, sealhulgas tervishoiuks enam kui 1,7 miljardit dollarit.
 • Mali: Rohkem kui 9,1 miljonit dollarit abi reageerimiseks COVID-19-le, sealhulgas 2,4 miljonit dollarit terviseabiks ja 2,7 miljonit dollarit IDA humanitaarabi riskikommunikatsiooniks, nakkuste ennetamiseks ja tõrjeks tervishoiuasutustes ning koordineerimiseks; ja enam kui 4 miljonit dollarit MRA humanitaarabi Malis haavatavate inimeste toetamiseks pandeemia ajal. Tervisealane abi toetab riskikommunikatsiooni ja kogukonna kaasamist, sealhulgas luues kaasaegsete ja traditsiooniliste meetoditega suhtlusvõrgustikke ning kutsudes kodanikke üles tõrjuma desinformatsiooni ja kuulujutte, samuti toetades tervishoiuministeeriumi riiklikku vihjeliini; diagnoosimisvõrgustike ja haiguste seiresüsteemide tugevdamist, reaalajas jälgimise optimeerimist juhtumite avastamise ja uurimise kiirendamiseks ning kontaktide otsimiseks ning olemasolevate kogukonna seire-, varajase hoiatamise ja hädaolukorras reageerimise meeskondade koolitamiseks ja mobiliseerimiseks, et nad teataksid nakkustest ja aitaksid haigetel inimestel saada kiiret ja asjakohast hooldust. Rahastatakse ka tegevusi nakkuste ennetamiseks ja tõrjeks esmatähtsate juhtumite tuvastamise punktides (sealhulgas Malisse sisenemise kohtades tiheda liiklusega kaubateedel) ning avalikes ja ühiskondlikes tervishoiuasutustes, sealhulgas varustuse ja tarvikute hankimise kaudu nakkuste ennetamiseks ja meditsiinijäätmete käitlemiseks. See uus abi põhineb aastakümnete pikkustel USA valitsuse investeeringutel Malis, mis on viimase 20 aasta jooksul kokku enam kui 3,2 miljardit dollarit, sealhulgas rohkem kui 807 miljonit dollarit tervishoiu jaoks.
 • Mauritaania:250 000 dollarit terviseabi haiguspuhanguga võitlemiseks, rahastades riskiteavitust ja kogukonna kaasamisega seotud tegevusi, tugevdades tarneahela juhtimist ja logistikat ning parandades nakkuste ennetamist ja kontrolli tervishoiuasutustes. USA on viimase 20 aasta jooksul osutanud Mauritaaniale enam kui 424 miljonit dollarit, sealhulgas tervishoiu jaoks enam kui 27 miljonit dollarit, mis loob tugeva aluse pandeemiale reageerimisele.
 • Mauritius: 500 000 dollarit tervishoiuabi COVID-19 riikliku reageerimisstrateegia kohase puhanguga võitlemiseks, sealhulgas tugevdades koordineerimist ja logistikat; riskiteavituste ja ennetusmaterjalide väljatöötamiseks ja levitamiseks kogukonna tasandil; nakkuste ennetamiseks ja tõrjeks tervishoiuasutustes; juhtumikorraldusjuhiste levitamiseks ja tervishoiutöötajate koolitamiseks, järelevalve- ja kiirreageerimisüksuste ning funktsionaalsuse parandamiseks; ja laboratooriumi mahu laiendamiseks. See abi põhineb enam kui 13 miljoni dollari suurusel USA valitsuse koguinvesteeringul viimase 20 aasta jooksul, sealhulgas enam kui 838 000 dollarit tervishoiule.
 • Mosambiik:6,8 miljonit dollarit, sealhulgas 4,8 miljonit dollarit terviseabiks ja 2 miljonit dollarit IDA humanitaarabi rahastamiseks riskikommunikatsiooni ja kogukonna kaasamiseks, sealhulgas massimeedia sõnumite rahastamiseks; vesi ja kanalisatsioon; nakkuste ennetamine ja tõrje Mosambiigi peamistes tervishoiuasutustes. Terviseabiga rahastatakse ka tervishoiutöötajate koolitust juhtumikorralduse tagamiseks ja terviserajatiste ettevalmistamiseks, et reageerida  USA on viimase 20 aasta jooksul investeerinud Mosambiiki ligi 6 miljardit dollarit, sealhulgas tervishoiule enam kui 3,8 miljardit dollarit.
 • Namiibia:750 000 dollarit terviseabi haiguspuhanguga võitlemiseks, parandades diagnostika labori võimekust ja tarneahela juhtimise ning logistika tehnilist abi. See abi tuleb lisaks peaaegu 1,5 miljardile dollarile USA valitsuse koguinvesteeringutele Namiibiasse viimase 20 aasta jooksul, sealhulgas enam kui 970,5 miljoni dollarini pikaajalisest terviseabist.
 • Niger:Ligi 6,4 miljoni dollari suurune abi sisaldab ligi 800 000 dollarit terviseabi ja 3 miljonit dollarit IDA humanitaarabi riskiteabevahetuseks, nakkushaiguste ennetamiseks ja tõrjeks tervishoiuasutustes ning koordineerimiseks; ning enam kui 2,6 miljonit dollarit MRA humanitaarabiga toetatakse pandeemia ajal Nigeri haavatavaid inimesi, sealhulgas pagulasi, sisserändajaid ja vastuvõtvaid kogukondi. See abi on seotud viimase enam kui kahe miljardi USA dollari suuruse investeeringuga, mille USA valitsus Nigerile on teinud viimase 20 aasta jooksul, ligi 233 miljonit dollarit tervishoiule.
 • Nigeeria:rohkem kui 41,3 miljoni dollari suurune abi, sealhulgas enam kui 3,3 miljonit dollarit terviseabi ja 34 miljonit dollarit IDA humanitaarabi rahastamine riskide, vee ja kanalisatsiooni, nakkuste ennetamise, koordineerimise ja erakorralise toiduabi jaoks; ning ligi 4,1 miljonit dollarit MRA humanitaarabi haavatavatele inimestele. Selle abiga on Nigeeriale viimase 20 aasta jooksul antud kokku rohkem kui 8,1 miljardit dollarit, sealhulgas tervishoiule rohkem kui 5,2 miljardit dollarit.
 • Rwanda:2,2 miljonit dollarit Rwanda reageerimiseks COVID-19-le sisaldab 1,7 miljonit dollarit terviseabi, mis aitab haiguste jälgimisel ja juhtumite haldamisel, ning 474 000 dollarit MRA humanitaarabi, et toetada Rwanda pagulasi ja vastuvõtvaid kogukondi. See lisandub USA valitsuse pikaajalistele investeeringutele Rwandasse, millelt on viimase 20 aasta jooksul antud kokku rohkem kui 2,6 miljardit dollarit, sealhulgas tervishoiule üle 1,5 miljardi dollari.
 • Senegal:3,9 miljonit dollarit terviseabi, et toetada riskikommunikatsiooni, vett ja kanalisatsiooni, tervishoiuasutustes nakkuste ennetamist ja tõrjet, rahvatervisega seotud teavitust ja palju muud. USA on investeerinud Senegalile  viimase 20 aasta jooksul kokku ligi 2,8 miljardit dollarit, tervishoiule ligi 880 miljonit dollarit.
 • Sierra Leone:2,7 miljonit dollarit tervise- ja IDA humanitaarabi puhangu vastu võitlemiseks, tugevdades seiret, juhtumite tuvastamist, kontaktide otsimist, riskidega võitlemist, kogukonna kaasamist ja COVID-19 juhtumite haldamist tervishoiuasutustes. See abi on seotud aastakümnete pikkuste USA investeeringutega Sierra Leonesse, kokku on viimase 20 aasta jooksul kokku antud enam kui 954 miljonit dollarit, sealhulgas ligi 260 miljonit dollarit tervishoiu jaoks.
 • Somaalia:Rohkem kui 17,1 miljonit dollarit, sealhulgas 12,6 miljonit dollarit IDA-s ja 4,5 miljonit dollarit MRA humanitaarabi reageerimiseks COVID-19-le, rahastatakse riskikommunikatsiooni, nakkushaiguste ennetamist ja kontrolli tervishoiuasutustes, juhtumite haldamist ja palju muud, sealhulgas pagulaste, tagasipöördujate, haavatavate sisserändajate ja vastuvõtvate kogukondade jaoks. See abi on lisaks Somaaliale viimase 20 aasta jooksul antavale 5,3 miljardile dollarile, sealhulgas peaaegu 30 miljonit dollarit tervishoiule.
 • Lõuna-Aafrika:Ligikaudu 8,4 miljonit dollarit tervishoiutoetust COVID-19 vastu võitlemiseks rahastatakse riskikommunikatsiooni, vee ja kanalisatsiooni parandamist, tervishoiuasutustes nakkuste ennetamist ja tõrjet, rahvatervisega seotud sõnumite ja muu jaoks. USA on lubanud ka saata Lõuna-Aafrikasse kuni 1000 ventilaatorit, neist esimesed 50 saabusid 11. mail 2020. Selle abiga on USA viimase 20 aasta jooksul Lõuna-Aafrikale antud rohkem kui 7 miljardit dollarit, investeeriti tervishoiuks ligi 6 miljardit dollarit.
 • Lõuna-Sudaan: Ligi 40,6 miljoni dollari suurune abi sisaldab 32,2 miljonit dollarit IDA humanitaarabi juhtumite haldamiseks, nakkuste ennetamiseks ja tõrjeks, logistikaks, koordineerimisega seotud tegevusteks, riskikommunikatsiooniks, vee-, kanalisatsiooni- ja hügieenitoiminguteks ning erakorraliseks toiduabiks; 2,8 miljonit dollarit tervishoiu planeerimiseks; ning enam kui 5,6 miljonit dollarit MRA humanitaarabi, mis toetab põgenikke, riigi sees ümberasustatud isikuid ja Lõuna-Sudaani vastuvõtvaid kogukondi pandeemia ajal. Tervishoiuabiga rahastatakse tervishoiutöötajate ja koolitust tervishoiuasutustes esinevate nakkuste ennetamiseks ja tõrjeks, et kaitsta kogukondi ja patsiente, eriti kõrge riskiga või immuunpuudulikkusega inimesi, ning tugevdada tervishoiuasutuste ja kogukondade võimalusi hallata ja suunata COVID-19 juhtumeid. Terviseabiga rahastatakse ka kogukonna probleemidega tegelemise jõupingutusi, sealhulgas kuulujuttude, väärarusaamade ja kaebuste jälgimise ning nende vastu võitlemise kaudu. Rahastamine põhineb USA varasematel investeeringutel Lõuna-Sudaanis, mille koguväärtus on viimase 20 aasta jooksul olnud 6,4 miljardit dollarit, sealhulgas rohkem kui 405 miljonit dollarit tervishoiu jaoks.
 • Sudaan:Rohkem kui 27,6 miljoni dollari suurune abi sisaldab 1 miljonit dollarit terviseabi ja 20,3 miljonit dollarit IDA humanitaarabi laboratooriumide võimekuse  tugevdamiseks, haiguste seireks ja kontaktide jälgimiseks, juhtumite haldamiseks, riskidest teavitamiseks, haiguste ennetamiseks, jälgimiseks ja kontrollimiseks. Infektsioonide, vee, kanalisatsiooni ja hügieeni probleemidega tegelemiseks; 5 miljonit dollarit ESF-i rahalise abi andmiseks haavatavatele peredele, keda COVID-19 enim kahjustab; ja enam kui 1,3 miljonit dollarit MRA humanitaarabi haavatavate inimeste toetamiseks. USA on viimase 20 aasta jooksul investeerinud Sudaani koguabisse enam kui 1,6 miljardit dollarit, millest enam kui 3 miljonit dollarit oli mõeldud tervishoiuks.
 • Tansaania:3,4 miljonit dollarit tervishoiuabifondide jaoks tugevdab optimaalse diagnostika, riskidega seotud teabe, vee ja kanalisatsiooni laboratooriumide võimekust, nakkuste ennetamist ja tõrjet, rahvatervisega seotud sõnumeid ja palju muud. USA on viimase 20 aasta jooksul Tansaaniasse investeerinud kokku enam kui 7,5 miljardit dollarit, tervishoiuks ligi 4,9 miljardit dollarit.
 • Uganda:3,6 miljoni dollari suurune abi sisaldab 2,3 miljonit dollarit terviseabi haiguspuhanguga võitlemiseks ja ligi 1,3 miljonit dollarit MRA humanitaarabiga toetatakse Uganda põgenikke ja vastuvõtvaid kogukondi pandeemia ajal. Terviseabi tugevdab nakkuste ennetamist ja tõrjet ning juhtumite haldamise tavasid tervishoiuasutustes, sealhulgas koolitades tervishoiutöötajaid, edendada riskikommunikatsiooni ja kogukonna kaasamist, sealhulgas materjale ja sõnumeid, et teavitada kõige haavatavamaid rühmi ja täiustada juhtimissüsteeme, et tagada tervisetoodete, esmatähtsate ravimite ja tervisevarude vastutus, kättesaadavus ja juurdepääs tervishoiuasutustes, et säilitada teenuste järjepidevus. Seda abi osutatakse lisaks ligi 8 miljardile USA dollarile.
 • Sambia:3,4 miljonit dollarit terviseabiks rahastatakse riskikommunikatsiooni, vett ja kanalisatsiooni, nakkuste ennetamist ja tõrjet, rahvatervisega seotud teavituste ja muuga. See abi ühendab USA valitsuse viimase 20 aasta jooksul Sambiasse tehtud 4,9 miljardi dollari koguinvesteeringuid, mis on peaaegu 3,9 miljardit dollarit
 • Zimbabwe: Ligi 15 miljonit dollarit, sealhulgas ligi 3 miljonit dollarit terviseabi ja 12 miljonit dollarit IDA humanitaarabi, aitab laboratooriume ette valmistada suuremahulisteks katseteks, toetada gripilaadsete haiguste juhtumite tuvastamist, rakendada rahvatervise olukorra lahendamist ja vältimatut toiduabi sisenemispunktides. Terviseabiga rahastatakse laboratooriumide võimekuse tugevdamist, nakkuste ennetamist ja tõrjet ning COVID-19 juhtumite haldamist tervishoiuasutustes, sealhulgas kätepesujaamades, läbivaatuskeskustes, haiglates, et olla valmis ravima COVID-19 patsiente, tervishoiutöötajate koolitamiseks ja alternatiivsete hoolduspunktide loomiseks. Rahastamisega toetatakse ka kiirreageerimisrühmade, kogukonna tervishoiutöötajate ja vabatahtlike koolitust; ning  kogukonna kaasamiseks.
 • Piirkondlikud jõupingutused Sahelis:5 miljonit dollarit ESFi abil tugevdavad partnerriikide valitsuste ja kodanikuühiskonna jõupingutusi COVID-19 haldamiseks ja sellele reageerimiseks, et suhtlus ja reageerimine oleks läbipaistev. Need investeeringud hõlmavad Burkina Fasot, Nigerit, Gambiat, Tšaadi ja Malit.
 • Piirkondlikud jõupingutused Lääne-Aafrikas:5 miljonit dollarit ESFist suunatakse teabekampaaniate korraldamisele kohalike omavalitsuste ja kogukondadega ning kogukonna rühmade, raadiojaamade ja kohaliku meedia kaasamiseks kohalikes keeltes suunatud teabe arendamiseks. See abi kaasab ka kodanikud kohaliku juhtimise edendamisse, dialoogi ja kaasava käitumise muutmisse. Need investeeringud hõlmavad Kameruni, Elevandiluurannikut, Togot, Bénini ja Guineat.
 • Sahara-taguse Aafrika piirkondlik humanitaarabi:rohkem kui 6 miljonit dollarit MRA humanitaarabi haavatavate inimeste abistamiseks pandeemia ajal.

 

Aasia:

 • Afganistan:COVID-19 abi 20,6 miljonit dollarit sisaldab rohkem kui 7,1 miljonit dollarit tervishoiu ja IDA humanitaarabi jaoks, et toetada COVID-19 avastamist ja ravi, samuti kaitse ja tervisetoetust ümberasustatud isikutele ning ligi 3,1 miljonit dollarit MRA humanitaarabi Afganistani tagasipöördujate jaoks. Lisaks on Ameerika Ühendriigid eraldanud olemasolevatest ressurssidest 10 miljonit dollarit, et toetada ÜRO hädaolukorra lahendamise kava COVID-19 jaoks, et viia läbi haiguste seiret, parandada laboreid, hallata haigusjuhtumeid, ennetada ja kontrollida nakkusi tervishoiuasutustes, teha koostööd kohalikele kogukondadele ning osutab Afganistani valitsusele tehnilist abi ja 500 000 dollarit COVID-19 ennetus- ja kontrollitarvikute hankimiseks.
 • Bangladesh:Rohkem kui 36,7 miljoni dollari suurune abi sisaldab 21,4 miljonit dollarit tervishoiu ja IDA humanitaarabi jaoks juhtumikorralduse, jälgimistegevuse, tervishoiuasutuste nakkuste ennetamise ja tõrje, riskiteabevahetuse, vee, kanalisatsiooni, hügieeni ja erakorralise toiduabi jaoks. Lisaks toetab MRA humanitaarabi enam kui 15,3 miljonit dollarit pandeemia ajal haavatavaid inimesi, sealhulgas pagulasi ja vastuvõtvaid kogukondi. See tugineb viimase 20 aasta jooksul kogu USA abile peaaegu 4 miljardile dollarile, sealhulgas tervishoiule enam kui miljard dollarit.
 • Bhutan:1 miljoni dollari suurune koguabi sisaldab 500 000 dollarit ESF-i, et toetada mikroettevõtteid, et teenida tulu neile, keda mõjutab COVID-19, ning tugevdada Bhutani töötute toiduga kindlustatust turismi- ja ehitussektori seiskumise tõttu ning tõsta nende inimeste oskusi , sealhulgas töötud noored. See hõlmab ka 500 000 dollarit terviseabi diagnostiliste laborite võimaluste ja kliiniliste juhtumite haldamise tugevdamiseks, tervishoiuteenuse pakkujatele ja laboritöötajatele virtuaalse väljaõppe korraldamiseks ning riskidega seotud materjalide kavandamiseks ja tootmiseks. See abi põhineb enam kui 6,5 miljonil dollaril USA valitsuse koguinvesteeringutel viimase 20 aasta jooksul, sealhulgas 847 000 dollarit tervishoiule.
 • Birma:Ligi 13,5 miljonit dollarit, sealhulgas umbes 8,3 miljonit dollarit tervishoiuks ja 3 miljonit dollarit IDA humanitaarabi nakkuste ennetamiseks ja tõrjeks tervishoiuasutustes, juhtumikorralduses, laboratooriumides, riskiteabevahetuses ja kogukonna kaasamisel, samuti veevarustuse ja kanalisatsiooni probleemide lahendamisel, sealhulgas abi riigisiseselt ümberasustatud isikute laagritele, kus valitseb veepuudus. See hõlmab ka ligi 2,2 miljonit dollarit MRA humanitaarabi haavatavate inimeste ja vastuvõtvate kogukondade toetamiseks pandeemia ajal. See abi tuleb lisaks USA valitsuse pikaajalistele investeeringutele Birmas, mis on viimase 20 aasta jooksul kokku teinud rohkem kui 1,3 miljardit dollarit, sealhulgas tervishoiule üle 176 miljoni dollari.
 • Kambodža:Rohkem kui 11 miljonit dollarit abi COVID-19-le reageerimiseks sisaldab 5 miljonit dollarit ESF-i abi haavatavatele inimestele, näiteks sisserändajate tagasisaatmine ja tööoskuste parandamine, ning laiendatud jõupingutused inimkaubanduse vastu võitlemiseks ja laste kaitsmiseks. See hõlmab ka enam kui 6 miljoni dollari ulatuses terviseabi, mis aitab Kambodža valitsusel ette valmistada laborisüsteeme, aktiveerida juhtumite tuvastamist ja sündmuspõhist järelevalvet,  riskiteavitamist, toetada tehnilisi eksperte reageerimiseks ja valmisolekuks ning palju muud. USA valitsus on viimase 20 aasta jooksul investeerinud koguabisse enam kui 1,6 miljardit dollarit, mis hõlmab tervise jaoks üle 730 miljoni dollari.
 • India:Ligikaudu 5,9 miljoni dollari suurune terviseabi, mis aitab Indial aeglustada COVID-19 levikut, osutada kannatanutele ravi, levitada kogukondadele olulisi rahvatervisega seotud sõnumeid, tugevdada juhtumite tuvastamist ja järelevalvet ning mobiliseerida uuenduslikke rahastamismehhanisme hädaolukordadeks valmisoleku ja reageerimise jaoks pandeemia ajal. Lisaks toetavad fondid riigipõhiseid COVID-19 väljakutseid ja tegelevad tarneahelate kitsaskohtadega, mis tulenevad India piiride sulgemisest. See tugineb viimase 20 aasta jooksul Indiale antava abi kogusummale ligi 2,8 miljardit dollarit, sealhulgas tervishoiule üle 1,4 miljardi dollari.
 • Indoneesia:11 miljonit dollarit sisaldab rohkem kui 9 miljonit dollarit tervisetoetust, et aidata Indoneesia valitsusel ette valmistada laborisüsteeme, aktiveerida juhtumite tuvastamist ja sündmuspõhist järelevalvet, toetada tehnilisi eksperte reageerimise ja valmisoleku jaoks ning palju muud. See hõlmab ka ligi 1,5 miljonit dollarit MRA humanitaarabi pagulastele, haavatavatele sisserändajatele ja nende vastuvõtvatele kogukondadele. USA valitsus on viimase 20 aasta jooksul investeerinud koguabisse enam kui viis miljardit dollarit, sealhulgas rohkem kui miljard dollarit tervishoiu jaoks.
 • Kasahstan:Rohkem kui 3,1 miljonit dollarit tervishoiualaseks abiks aitab ette valmistada laborisüsteeme, aktiveerida juhtumite tuvastamist ja sündmuspõhist järelevalvet, toetada tehnilisi eksperte reageerimiseks ja nendeks valmisoleku tagamiseks, tugevdada riskidest teavitamist ja palju muud. See abi põhineb USA investeeringutel, mille koguabi on viimase 20 aasta jooksul olnud enam kui 2 miljardit dollarit, sealhulgas tervishoiu jaoks 86 miljonit dollarit.
 • Kõrgõzstani Vabariik:Ligikaudu 900 000 dollarit tervishoiualase abi eest aitab ette valmistada laborisüsteeme, aktiveerida juhtumite tuvastamist ja sündmuspõhist järelevalvet, toetada tehnilisi eksperte reageerimiseks ja nendeks valmisoleku tagamiseks, tugevdada riskidest teavitamist ja palju muud. USA on viimase 20 aasta jooksul investeerinud Kõrgõzstani koguabisse ligi 1,2 miljardit dollarit, sealhulgas tervishoiu jaoks enam kui 120 miljonit dollarit.
 • Laos:4,4 miljonit dollarit terviseabiks aitab valitsusel ette valmistada laborisüsteeme, aktiveerida juhtumite tuvastamist ja sündmustepõhist järelevalvet, toetada tehnilisi eksperte reageerimise ja valmisoleku jaoks ning palju muud. See abi põhineb USA valitsuse investeeringutel Laosesse pika aja jooksul, sealhulgas viimase kümnendi jooksul enam kui 348 miljonit dollarit, millest peaaegu 92 miljonit oli tervishoiutoetus.
 • Malaisia:kokku 1,2 miljonit dollarit sisaldab 1 miljon dollarit terviseabi, millega rahastatakse nakkuste ennetamist ja tõrjet tervishoiuasutustes, kogukonna kaasamist, haiguste seire- ja kontaktijälgimissüsteeme, toetatakse riskisuhtlust ja palju muud vastuseks COVID-19-le. See hõlmab ka 200 000 dollarit MRA humanitaarabi, et toetada COVID-19 reageerimispüüdlusi põgenikele ja varjupaigataotlejatele Malaisias. See abi põhineb aastakümnete pikkustel USA investeeringutel Malaisias, mille summa on viimase 20 aasta jooksul kokku üle 288 miljoni dollari, sealhulgas tervishoiule üle 3,6 miljoni dollari.
 • Maldiivid: ESF-ist eraldatakse 2 miljoni dollariga sotsiaalkaitseteenuste laiendamist, mida juhivad kohalikud kodanikuühiskonna organisatsioonid (CSO), ning aitab neil tõhusalt propageerida COVIDi taastamispoliitikat. Rahastamine pakub valitsusele tehnilist abi tõhusate majandus-, fiskaal- ja rahandusmeetmete väljatöötamiseks vastusena COVID-19 pandeemiale. USA investeeringud Maldiividele hõlmavad alates 2004. aastast koguabi enam kui 30 miljonit dollarit.
 • Mongoolia:Ligikaudu 1,2 miljoni dollari suurune terviseabi aitab Mongoolia valitsusel ette valmistada laborisüsteeme, aktiveerida juhtumite tuvastamist ja sündmustepõhist järelevalvet ning toetada tehnilisi eksperte reageerimiseks ja nendeks valmisolekuks ning muuks. USA on viimase 20 aasta jooksul investeerinud Mongooliasse rohkem kui miljard dollarit, sealhulgas tervise heaks ligi 106 miljonit dollarit.
 • Nepal:7,3 miljoni dollari suurune abi sisaldab 2,5 miljonit dollarit ESF-i, et toetada kohalikke omavalitsusi ja katastroofide likvideerimise komiteesid, et reageerida COVID-19 majanduslikele ja sotsiaalsetele mõjudele, ning anda väikeseid toetusi erasektorile ja kodanikuühiskonna organisatsioonidele majanduse taastumiseks, leevendada toiduga kindlustamatust ja tegeleda haavatavate elanikkonna vajadustega. See hõlmab ka 4,8 miljonit dollarit terviseabi, mis aitab Nepali valitsusel korraldada kogukonna tasandil riskiteavet, ette valmistada laborisüsteeme, aktiveerida juhtumite tuvastamist ja jälgimist, toetada tehnilisi eksperte reageerimiseks ja nendeks valmisoleku ettevalmistamiseks ja palju muud. Viimase 20 aasta jooksul on USA valitsuse investeeringud Nepaali kokku üle 2 miljardi dollari, sealhulgas tervishoiule üle 603 miljoni dollari.
 • Vaikse ookeani saared: Ligikaudu 26,1 miljonit dollarit USAID abi, sealhulgas 14,5 miljonit dollarit IDA humanitaarabi, et toetada riskiteavet, nakkushaiguste ennetamist ja tõrjet tervishoiuasutustes, logistikat, kooskõlastamismeetmeid ja palju muud; 5 miljonit dollarit ESF-i väikeste toetustena, et tugevdada kodanikuühiskonna organisatsioonide võimet võidelda desinformatsiooni ja vihakõnega kogukonna ja riiklikul tasandil, kaitsta haavatavate ja tõrjutud rühmade õigusi ning suurendada nende vastupanuvõimet ja võimet reageerida majanduslikele mõjudele COVID-19; ja 4,7 miljonit dollarit terviseabiks, mis aitab valitsustel ette valmistada laborisüsteeme, aktiveerida juhtumite tuvastamist ja sündmustepõhist järelevalvet ning toetada tehnilisi eksperte reageerimiseks ja nendeks valmisoleku tagamiseks. Viimase 20 aasta jooksul on USA investeerinud üle 5,21 miljardit dollarit abi Vaikse ookeani saartele. Viimase kümnendi jooksul on USA investeerinud Vaikse ookeani saarte tervise parandamiseks enam kui 620 miljonit dollarit.
 • Paapua Uus-Guinea:3,55 miljonit dollarit terviseabiks aitab riigi valitsusel laborisüsteeme ette valmistada, juhtumite tuvastamisel ja sündmustel põhinevat järelevalvet aktiveerida ning tehnilisi eksperte abistada reageerimisel ja nendeks valmisolekul, riskidega võitlemisel, nakkushaiguste ennetamise ja kontrolli alal  tervishoiuasutustes ja palju muud. USA on viimase 20 aasta jooksul Paapua Uus-Guineasse investeerinud kokku üle 108 miljoni dollari, sealhulgas tervishoiule enam kui 52 miljonit dollarit.
 • Pakistan: Ligikaudu 18 miljoni dollari suurune abi Pakistani reageerimiseks COVID-19 sisaldab USAID-i 5 miljoni dollari suurust panust Ühendkuningriigi rahvusvahelise arengu osakonna ja Pakistani valitsusega sõlmitud lepingusse, et toetada selle erakorralist rahalise abi programmi. USAID aitab toetada umbes 66 000 haavatavat perekonda, keda mõjutab COVID-19; 10 miljonit dollarit terviseabi, et tugevdada järelevalvet ja paremini kogukondi ette valmistada võimalike haiguspuhangute tuvastamiseks, sealhulgas rahastada tervishoiuteenuse pakkujate koolitust ja muid pakilisi vajadusi; ja peaaegu 2,9 miljonit dollarit MRA humanitaarabi Pakistani haavatavate inimeste abistamiseks. USA pikaajalised investeeringud Pakistani viimase 20 aasta jooksul hõlmavad abi kogusummas enam kui 18,4 miljardit dollarit, mis hõlmab tervise heaks ligi 1,2 miljardit dollarit.
 • Filipiinid: Rohkem kui 19,1 miljonit dollarit COVID-19 koguabist sisaldab 5 miljonit dollarit ESF-i, et anda toetusi ja oskuste väljaõpet tugevalt mõjutatud sektoritele ja kogukondadele; hõlbustada mikro- ja väikeettevõtete juurdepääsu krediidile; ning toetada riigi valitsuse pingutusi kriisiohjamise ja hangete parandamisel ning edendada normatiivset keskkonda, mis suurendab kogukondade ja ettevõtete vastupanuvõimet. Lisaks aitab umbes 6,5 miljoni dollari suurune tervishoiuabi, et kaasajastada laborid ja proovide transpordisüsteemid ning tõhustada juhtumite tuvastamist ja sündmuspõhist järelevalvet, toetada filipiinlastest ja rahvusvahelistest tehnilistest ekspertidest riskiteabevahetuse ning nakkushaiguste ennetamise ja tõrje kohta tervishoiuasutustes; ja 6,8 miljonit dollarit IDA humanitaarabi parandavad kogukonna tasandil valmisolekut ja reageerimist, reklaamima kätepesu ja hügieeni jms. Lõpuks toetab 875 000 dollarit MRA humanitaarabi haavatavaid inimesi pandeemia ajal. USA on viimase 20 aasta jooksul investeerinud koguabisse enam kui 4,5 miljardit dollarit, mis sisaldab 582 miljonit dollarit terviseabiks.
 • Sri Lanka: Enam kui 5,8 miljoni dollari suurune abi sisaldab ESF-ist 2 miljonit dollarit, et suurendada sotsiaalteenuseid piirkondades ja elanikkonnale, keda COVID-19 kriis kõige rohkem mõjutab, käsitleda sotsiaalse ühtekuuluvuse konkreetseid ohte ja leevendada negatiivset majanduslikku mõju; 2 miljonit dollarit täiendavat ESF-i väikeste ja keskmise suurusega ettevõtete tugevdamiseks ja naiste majandusliku osaluse suurendamiseks; ja 1,3 miljonit dollarit terviseabi, mis aitab Sri Lanka valitsusel ette valmistada laborisüsteeme, aktiveerida juhtumite tuvastamist ja sündmustepõhist järelevalvet, toetada tehnilisi eksperte reageerimiseks ja valmisolekuks, viia läbi riskiteavet, ennetada ja kontrollida nakkushaigusi tervishoiuasutustes ja palju muud. Lõpuks toetatakse 590 000 dollariga MRA humanitaarabi haavatavaid inimesi pandeemia ajal. Viimase 20 aasta jooksul USA toetanud 1 miljardi dollariga, milles 26 miljonit dollarit on läinud tervishoiule.
 • Tadžikistan:Ligikaudu 866 000 dollarit terviseabi aitab laboratoorsete süsteemide ettevalmistamisel, juhtumite tuvastamise ja sündmuspõhise jälgimise aktiveerimisel, tehniliste ekspertide toetamisel reageerimiseks ja nendeks valmisoleku ettevalmistamiseks, riskiteabe tugevdamiseks ja palju muud. See toetus põhineb enam kui miljardil USA dollaril viimase 20 aasta jooksul antavast abist, mis hõlmab ligi 125 miljonit dollarit tervishoiu jaoks.
 • Tai:Rohkem kui 6,5 miljonit USA dollarit antav terviseabi aitab Tai valitsusel ette valmistada laborisüsteeme, aktiveerida juhtumite tuvastamist ja sündmuspõhist järelevalvet, toetada tehnilisi eksperte reageerimiseks ja nendeks valmisoleku tagamiseks, edendada riskide avastamist, ennetada ja kontrollida nakkushaigusi tervishoiuasutustes ja muud. MRA humanitaarabi 730 000 dollarit toetab valve- ja reageerimisvõimet kõigis Tai-Birma piiril asuvates laagrites, mis võõrustavad Birmast pärit põgenikke. See abi tugineb USA valitsuse pikaajalistele investeeringutele Tais, mille koguabi on viimase 20 aasta jooksul olnud enam kui miljard dollarit, mis hõlmab tervise heaks ligi 214 miljonit dollarit.
 • Ida-Timor:Ligi 1,1 miljonit dollarit terviseabi on Ida-Timori valitsusel abiks laboratoorsete süsteemide ettevalmistamisel, juhtumipõhise ja sündmusepõhise seire  aktiveerimisel, tehniliste ekspertide abistamisel reageerimiseks ja nendeks valmisoleku ettevalmistamiseks, riskiteabe tugevdamiseks ja muuks. USA on alates iseseisvumisest 2002. aastal Ida-Timori koguabisse investeerinud enam kui 542 miljonit dollarit, sealhulgas ligi 70 miljonit dollarit tervishoiu jaoks.
 • Türkmenistan:Ligikaudu 920 000 dollarit tervisetoetuste jaoks on eraldatud laborisüsteemide ettevalmistamiseks, juhtumite tuvastamise ja sündmuspõhise jälgimise aktiveerimiseks, tehniliste ekspertide toetamiseks reageerimiseks ja nendeks valmisoleku ettevalmistamiseks, riskidest teavitamiseks ja muuks. Viimase 20 aasta jooksul on USA teinud tihedat koostööd Türkmenistani valitsuse ja kohalike partneritega, et rakendada kahepoolseid ja piirkondlikke programme kogusummas enam kui 207 miljonit dollarit, sealhulgas tervishoiusektoris üle 21 miljoni dollari.
 • Usbekistan:Ligikaudu 3,9 miljoni dollari suurune tervishoiu rahastamine aitab kaasa laborisüsteemide ettevalmistamisele, juhtumite tuvastamise ja sündmuspõhise jälgimise aktiveerimisele, tehniliste ekspertide reageerimise ja valmisoleku toetamisele, riskiteabevahetuse tugevdamisele ja muule. See COVID-19 reageerimisabi põhineb enam kui miljardil dollaril viimase 20 aasta jooksul antavast abist, sealhulgas tervishoiusektoris enam kui 122 miljoni dollarini.
 • Vietnam: Ligikaudu 9,5 miljoni dollari suurune koguabi COVID-19-le reageerimiseks sisaldab 5 miljonit dollarit ESF-i, mis toob vajaminevad ressursid kohe kasutusele, sealhulgas erasektori taastumise toetamiseks, parandades ettevõtete juurdepääsu rahastamisele; parandada ettevõtete suutlikkust eeldatava nõudluse kasvu ajal; ning teha koostööd Vietnami valitsusega selle abistamise toetamiseks. See hõlmab ka peaaegu 4,5 miljonit dollarit tervishoiutoetust, mis aitab valitsusel ette valmistada laborisüsteeme, aktiveerida juhtumite tuvastamist ja sündmustepõhist järelevalvet, toetada tehnilisi eksperte valmisoleku ja reageerimise alal, viia läbi kogukonna koolitust ja kaasatust, ennetada nakkusi tervishoiuasutustes, via läbi tervisekontrolli sisenemispunktides ja palju muud. Viimase 20 aasta jooksul on USA investeerinud Vietnami koguabisse enam kui 1,8 miljardit dollarit,
 • Piirkondlikud jõupingutused Aasias: ESF-ist eraldatakse 2 miljoni dollariga hädavajalikke teenuseid Kesk-Aasia haavatavatele sisserändajatele, kes on piiride sulgemise tõttu kogu piirkonnas lõksu jäänud, ja tagavad nende turvalise tagasipöördumise koju vastavalt nende endi soovidele ning valitsusväliste organisatsioonide ja riikide valitsuste abile. Lisaks aitab 800 000 dollarit tervishoiutoetust kogu piirkonna valitsustel ja valitsusvälistel organisatsioonidel laboratoorsete süsteemide ettevalmistamisel, juhtumite tuvastamisel ja sündmustel põhineva seire aktiveerimisel, tehniliste ekspertide abistamisel reageerimisel ja nendeks valmisoleku edendamisel, riskisuhtluse edendamisel, nakkushaiguste ennetamisel ja kontrollimisel tervishoiuasutustes ja muud. Pealegi toetab MRA humanitaarabi ligi 2,8 miljonit dollarit Kagu-Aasia haavatavaid inimesi ja 425 000 dollarit MRA humanitaarabi aitab Kesk-Aasia haavatavaid inimesi pandeemia ajal.

 

Euroopa ja Euraasia:

 • Albaania:Rohkem kui 2 miljonit dollarit tervishoiualaseks abiks on laborisüsteemide ettevalmistamine, juhtumipõhise ja sündmustepõhise seire aktiveerimine, tehniliste ekspertide reageerimiseks ja nendeks valmisoleku toetamine, riskiteabe tugevdamine ja palju muud. Viimase 20 aasta jooksul on USA investeerinud Albaania abistamisse enam kui 693 miljonit dollarit, sealhulgas tervishoiu jaoks enam kui 51,8 miljonit dollarit.
 • Armeenia:2,7 miljonit dollarit terviseabiks on abiks laborisüsteemide ettevalmistamisel, juhtumipõhise seire ja sündmustepõhise jälgimise aktiveerimisel, tehniliste ekspertide  reageerimise toetamise ja nendeks valmisoleku ettevalmistamiseks, riskiteabe tugevdamiseks ja muuks. Ameerika Ühendriigid on viimase 20 aasta jooksul investeerinud Armeeniasse kokku rohkem kui 1,57 miljardit dollarit, sealhulgas tervishoule ligi 106 miljonit dollarit.
 • Aserbaidžaan:Ligikaudu 3,6 miljoni dollari suurune koguabi sisaldab 3 miljonit dollarit terviseabi, mis aitab ette valmistada laborisüsteeme, aktiveerida juhtumite tuvastamist  ja sündmustepõhist järelevalvet, toetada tehnilisi eksperte reageerimiseks ja nendeks valmisoleku ettevalmistamiseks, tugevdada riskidest teavitamist ja palju muud. See hõlmab ka 565 000 dollarit MRA humanitaarabi, mis aitab pandeemia ajal haavatavaid inimesi ja vastuvõtvaid kogukondi. Viimase 20 aasta jooksul on Ameerika Ühendriigid investeerinud Aserbaidžaani kokku enam kui 894 miljonit dollarit, sealhulgas ligi 41 miljonit dollarit tervishoiuks.
 • Valgevene:1,7 miljonit dollarit tervishoiu rahastamiseks on abiks laborisüsteemide ettevalmistamisel, juhtumite leidmise ja sündmuspõhise jälgimise aktiveerimisel, tehniliste ekspertide toetamisel reageerimiseks ja valmisolekuks, riskiteabe tugevdamiseks ja muuks. See abi on seotud USA aastakümnete investeeringutega Valgevenesse, mille summa on viimase 20 aasta jooksul olnud enam kui 301 miljonit dollarit, sealhulgas ligi 1,5 miljonit dollarit tervishoiu jaoks.
 • Bosnia ja Hertsegoviina:2,2 miljonit dollarit terviseabi aitab laborisüsteemide ettevalmistamisel, juhtumipõhise  ja sündmustepõhise seire aktiveerimisel, tehniliste ekspertide toetamisel reageerimiseks ja nendeks valmisoleku ettevalmistamiseks, riskiteabe tugevdamiseks ja muuks. USA on viimase 20 aasta jooksul investeerinud Bosnia ja Hertsegoviinasse kokku rohkem kui 1,1 miljardit dollarit, sealhulgas tervishoiu jaoks 200 000 dollarit.
 • Bulgaaria:500 000 dollarit terviseabi haiguspuhanguga võitlemiseks. See abi tugineb USA pikaajalisele abile Bulgaariale, mille koguabi on viimase 20 aasta jooksul olnud enam kui 558 miljonit dollarit, sealhulgas tervishoiu jaoks üle 6 miljoni dollari.
 • Gruusia:2,7 miljonit dollarit tervishoiu rahastamiseks on abiks laborisüsteemide ettevalmistamisel, juhtumite tuvastamise ja sündmuspõhise jälgimise aktiveerimisel, tehniliste ekspertide toetamisel reageerimiseks ja nendeks valmisoleku ettevalmistamiseks, riskidega võitlemise tugevdamiseks ja muuks. USA on viimase 20 aasta jooksul andnud Gruusiale kokku enam kui 3,6 miljardit dollarit, sealhulgas tervishoiu jaoks ligi 139 miljonit dollarit.
 • Kreeka:Ligikaudu 2,9 miljoni dollari suurune MRA humanitaarabi toetab COVID-19 reageerimispüüdlusi Kreekas sisserännanute ja põgenike jaoks. See abi põhineb USA toetusel Kreekale, mille koguinvesteeringud on viimase 20 aasta jooksul kokku enam kui 202 miljonit dollarit, sealhulgas ligi 1,8 miljonit dollarit tervishoiule.
 • Itaalia:USA toetus hõlmab 50 miljoni dollari ulatuses USAID poolt antavat majandusabi, et tugevdada Itaalia reageerimist COVID-19-le. USAID laiendab ja täiendab rahvusvaheliste organisatsioonide, valitsusväliste organisatsioonide ja usu- rühmituste tööd, kes reageerivad Itaalia pandeemiale ja leevendavad selle mõju kogukonnale. USAID teeb koostööd Itaalia valitsusega ka tervisekaupade ostmiseks ning toetab Itaalia ettevõtteid, keda COVID-19 pandeemia mõjutab.
 • Kosovo:Ligikaudu 1,6 miljoni dollari suurune tervishoiuabi aitab kaasa laborisüsteemide ettevalmistamisele, juhtumite tuvastamise ja sündmuspõhise jälgimise aktiveerimisele, tehniliste ekspertide reageerimiselja valmisoleku toetamisele, riskidega võitlemise tugevdamisele ja muule. See abi COVID-19 vastu võitlemiseks on lisaks USA pikaajalistele investeeringutele, mille viimase 20 aasta jooksul on Kosovos antud kokku üle 772 miljoni dollari, sealhulgas tervishoiule üle 10 miljoni dollari.
 • Moldova:Ligikaudu 2,2 miljonit dollarit tervishoiualaseks abiks on laborisüsteemide ettevalmistamine, juhtumite tuvastamise ja sündmuspõhise jälgimise aktiveerimine, tehniliste ekspertide toetamine reageerimiseks ja nendeks valmisoleku tagamiseks, riskidega suhtlemise tugevdamiseks ja palju muud. See COVID-19 abi põhineb USA investeeringutel, mille koguabi on viimase 20 aasta jooksul olnud enam kui miljard dollarit, sealhulgas ligi 42 miljonit dollarit tervishoiu jaoks.
 • Montenegro:haiguspuhanguga võitlemiseks terviseabi andmiseks 300 000 dollarit. See abi on seotud USA pikaajaliste investeeringutega Montenegrosse kokku enam kui 332 miljoni dollariga, sealhulgas rohkem kui miljon dollarit tervishoiu jaoks.
 • Põhja-Makedoonia:1,5 miljonit dollarit terviseabi aitab laborisüsteemide ettevalmistamisel, juhtumite otsimise ja sündmuspõhise jälgimise aktiveerimisel, tehniliste ekspertide toetamisel reageerimiseks ja nendeks valmisoleku ettevalmistamiseks, riskidega võitlemise tugevdamiseks ja muuks. Viimase 20 aasta jooksul on Ameerika Ühendriigid investeerinud Põhja-Makedoonia abistamisse enam kui 738 miljonit dollarit, sealhulgas peaaegu 11,5 miljonit dollarit tervishoiule.
 • Rumeenia:800 000 dollarit terviseabi haiguspuhanguga võitlemiseks. Lisaks rahastas USA valitsus täielikult NATO operatsiooni isikukaitsevahendite transportimiseks Lõuna-Koreast Rumeeniasse. USA on Rumeeniasse investeerinud aastakümneid, andes viimase 20 aasta jooksul USA abist kokku ligi 700 miljonit dollarit, sealhulgas tervishoiule üle 55 miljoni dollari.
 • Serbia:Rohkem kui 2 miljonit dollarit tervishoiuteenuste jaoks aitab: laiendada testimist, aktiveerida juhtumite tuvastamist ja sündmuspõhist järelevalvet; kasutada reageerimiseks ja valmisolekuks täiendavaid tehnilisi teadmisi; tugevdada riskidega võitlemist ja kogukonna kaasamist; ja kodu hügieenitavade parandamist. USA on viimase 20 aasta jooksul investeerinud Serbia koguabisse enam kui miljard dollarit, sealhulgas tervishoiuks ligi 5,4 miljonit dollarit.
 • Türgi:Ligikaudu 5,7 miljonit dollarit MRA humanitaarabiga toetatakse COVID-19 reageerimispüüdlusi Türgi pagulaste ja vastuvõtvate kogukondade jaoks. Rahastamine täiendab 3. märtsil välja kuulutatud 18 miljoni dollarist Süüria põgenikeabi Türgis ja see põhineb peaaegu 1,4 miljardil dollaril kogu USA viimase 20 aasta jooksul Türgile antavast abist, sealhulgas enam kui 3 miljonit dollarit tervishoiuks.
 • Ukraina:koguabi 15,5 miljonit dollarit sisaldab 13,1 miljonit dollarit tervishoiu ja IDA humanitaarabi, mis parandab kohalike tervishoiuasutuste võimet hooldada haigeid ja võidelda COVID-19 edasise leviku vastu, suurendades samal ajal avalikku suhtlust, et vähendada nakkusohtu. Need fondid leevendavad ka sekundaarseid mõjusid, näiteks elatusvahendite ja avalike teenuste pakkumine haavatavatele elanikele, sealhulgas konfliktidest mõjutatud kogukondadele Ida-Ukrainas. See hõlmab ka 2,4 miljonit dollarit MRA humanitaarabi haavatavate elanikkondade toetamiseks pandeemia ajal. USA on viimase 20 aasta jooksul investeerinud Ukrainasse kokku 5 miljardit dollarit, sealhulgas tervishoiule ligi 362 miljonit dollarit.
 • Piirkondlikud jõupingutused Euroopas ja Euraasias:5 miljonit dollarit ESFi võimaldavad kodanikuühiskonna liikmetel kaitsta demokraatlikke institutsioone ja tagada kodanike ärakuulamine pandeemia ajal. Rahastamine aitab ka kodanikuühiskonna organisatsioonidel pakkuda kodanikele järelevalvet nende valitsuste pingutuste üle reageerida COVID-19-le.

 

Ladina-Ameerika ja Kariibi meri:

 • Argentina:Varem väljakuulutatud MRA humanitaarabiga 300 000 dollariga toetatakse COVID-19 reageerimispüüdlusi põgenike ja vastuvõtvate kogukondade jaoks. See rahastamine täiendab USA viimase 20 aasta jooksul Argentiinale antavat rahastamist, kokku 95,1 miljonit dollarit, sealhulgas tervishoiule ligi 696 000 dollarit.
 • Bahama:Varem väljakuulutatud terviseabi osutamine 750 000 dollariga suurendab riskidest teavitamist ja kogukonna kaasamist, nakkuste ennetamist ja tõrjet, järelevalvet ja kiiret reageerimist ning tugevdab juhtumite haldamist. See abi tuleb lisaks aastakümnete pikkustele USA investeeringutele Bahama saartele, sealhulgas viimase 20 aasta jooksul kokku ligi 143,1 miljonit dollarit, millest 264 800 dollarit kulus tervishoiule.
 • Belize:300 000 dollarit varem välja kuulutatud terviseabi puhanguga võitlemiseks ning operatiivse suutlikkuse ja juhtumite haldamise parandamiseks. See abi põhineb USA varasematel investeeringutel Belize’i, mis on viimase 20 aasta jooksul kokku maksnud enam kui 120 miljonit dollarit, sealhulgas ligi 12 miljonit dollarit tervishoiule.
 • Boliivia:Ligikaudu 900 000 dollarit, sealhulgas 750 000 dollarit varem väljakuulutatud tervishoiuabina, et suurendada suutlikkust COVID-19 diagnostikas ja parandada epidemioloogilist järelevalvet; ning 130 000 dollarit MRA humanitaarabiga toetatakse COVID-19 reageerimispüüdlusi põgenike ja vastuvõtvate kogukondade jaoks. See abi on seotud USA pikaajaliste investeeringutega Boliiviasse, sealhulgas ligi 20 miljardit USA dollarit viimase 20 aasta jooksul, mis hõlmab 200 miljonit dollarit tervishoiule.
 • Brasiilia: Ligi 9,5 miljonit dollarit, sealhulgas 6 miljonit dollarit IDA humanitaarabi tervishoiu, vee, kanalisatsiooni ja hügieeni parandamiseks hädaolukorras; 2 miljonit dollarit varem välja kuulutatud tervishoiu rahastamiseks, mis pakub viivitamatut tuge Amazonase haavatavatele kogukondadele, sealhulgas riskiteadete leviku suurendamine ja kogukonna kaasamine, nakkuste ennetamine ja tõrje tervishoiuasutustes, vesi ja kanalisatsioon ning haiguste seire ja kiire reageerimine; 500 000 dollarit varem välja kuulutatud MRA humanitaarabi pagulaste ja vastuvõtvate kogukondade toetamiseks pandeemiaga tegelemisel; ja 950 000 dollarit varem väljakuulutatud ESF-is, et stimuleerida erasektori investeeringuid tervishoiule nii maapiirkondades kui linnades. See abi põhineb USA valitsuse varasematel investeeringutel Brasiiliasse.
 • Tšiili:20 000 dollarit varem välja kuulutatud MRA humanitaarabi, et toetada COVID-19 reageerimispüüdlusi põgenike ja vastuvõtvate kogukondade jaoks. USA abi Tšiilile on viimase 20 aasta jooksul kokku 105,9 miljonit dollarit, sealhulgas tervishoiule 914 000 dollarit.
 • Colombia:Ligi 13,2 miljoni dollari suurune abi Colombia reageerimiseks COVID-19 sisaldab 8,5 miljonit dollarit varem väljakuulutatud IDA humanitaarabi, mis aitab jälgida viiruse levikut, varustada vee ja kanalisatsiooniga, tuvastada COVID-19 juhtumeid ja palju muud; ning ligi 4,7 miljonit dollarit varem välja kuulutatud MRA humanitaarabi, millega toetatakse pandeemia ajal haavatavaid inimesi, sealhulgas pagulasi, riigisiseselt ümberasustatud isikuid ja vastuvõtvaid kogukondi. Colombias on Ameerika Ühendriigid viimase 20 aasta jooksul investeerinud koguabisse ligi 12 miljardit dollarit, mis hõlmab umbes 32,5 miljonit dollarit terviseabi.
 • Costa Rica:Ligikaudu 900 000 dollarit rahalisi vahendeid Costa Rica reageerimiseks COVID-19-le sisaldab 800 000 dollarit varem väljakuulutatud terviseabi ja 80 000 dollarit varem väljakuulutatud MRA humanitaarabi pagulaste, haavatavate sisserändajate ja vastuvõtvate kogukondade toetamiseks pandeemiaga tegelemisel. USA valitsuse investeeringud Costa Ricasse on viimase 20 aasta jooksul kokku olnud 207 miljonit dollarit, sealhulgas tervishoiuks 19,2 miljonit dollarit.
 • Dominikaani Vabariik: Ligikaudu 3,7 miljonit dollarit reageerimispüüdlusteks, sealhulgas 275 000 dollarit varem välja kuulutatud MRA humanitaarabi, et toetada COVID-19 reageerimist põgenikele, haavatavatele sisserändajatele ja vastuvõtvatele kogukondadele. See rahastamine on lisaks 1,4 miljonile dollarile haiguspuhanguga toimetulekuks antava terviseabi jaoks, mis toetab epidemioloogilisi analüüse ja prognoosimist, kontaktide jälgimist ning ka pandeemiajälgimist; ja 2 miljonit dollarit varem väljakuulutatud ESFis, et tegeleda kriitiliste vajadustega sotsiaalkaitse, psühhosotsiaalse toe, hariduse, vee- ja kanalisatsiooni ning toiduga kindlustatuse valdkonnas haavatavates kogukondades. USA on viimase 20 aasta jooksul investeerinud Dominikaani Vabariigi pikaajalisse tervishoiudu ja arengusse enam kui miljardi USA dollari suuruse abi kaudu, mis hõlmab tervishoiule ligi 298 miljonit dollarit.
 • Ecuador:Rohkem kui 13,5 miljonit dollarit COVID-19-le reageerimiseks hõlmab 11 miljonit dollarit IDA humanitaarabi, millest 5 miljonit on uus, millega rahastatakse transporti ja logistikat, pakutakse erakorralist toiduabi ning suurendatakse riskide ja kogukonna teavitustegevuse jõupingutusi; 540 000 dollarit MRA humanitaarabi pagulaste ja vastuvõtvate kogukondade toetamiseks; ja 2 miljonit dollarit juba väljakuulutatud tervishoiuabina, mis parandab hädaabi osutamist, ennetab ja kontrollib nakkusi tervishoiuasutustes ning tugevdab COVID-19 juhtumite kliinilist juhtimist. Viimase 20 aasta jooksul hõlmab USA pikaajaline pühendumus Ecuadorile kokku enam kui miljardit dollarit, millest peaaegu 36 miljonit kulus tervishoiule,
 • El Salvador:Ligikaudu 6,6 miljonit dollarit COVID-19-le reageerimiseks hõlmab 2 miljonit dollarit uut IDA humanitaarabi rahastamist riskide, vee, kanalisatsiooni ja hügieeni jaoks; 2 miljonit dollarit varem väljakuulutatud ESF-is, et tegeleda El Salvadori pandeemia teise järgu mõjudega töökohtade loomise ja krediidi kättesaadavuse parandamise kaudu – mõlemad on USAsse ebaseadusliku sisserände suunamise olulised tegurid; ja peaaegu 2,6 miljonit dollarit varem väljakuulutatud terviseabi puhanguga võitlemiseks. Toetus hõlmab nakkuste ennetamist ja tõrjet tervishoiuasutustes ning juhtumite haldamist. Viimase 20 aasta jooksul on Ameerika Ühendriigid investeerinud El Salvadori tervishoidu ja pikaajalisse arengusse enam kui 2,6 miljardi dollari suuruse abi kaudu, mis sisaldas tervise heaks 111 miljonit dollarit.
 • Guatemala: Rohkem kui 8,4 miljonit dollarit abi, sealhulgas 6 miljonit dollarit uut IDA humanitaarabi riskide teavitamiseks ning vee-, kanalisatsiooni- ja hügieeni probleemide lahendamiseks. See uus abi täiendab 2,4 miljonit dollarit varem välja kuulutatud tervishoiu rahastamist Guatemala jaoks, mis tugevdab riigi tervishoiuasutusi reageerima COVID-19-le tervishoiuasutuste nakkuste ennetamise ja kontrolli all hoidmise, haiguste seire, riskidest teatamise ja kliiniliste juhtumitega seotud valdkondades. USA pikaajalised investeeringud Guatemala tervishoidu ja arengusse on viimase 20 aasta jooksul kokku ulatunud enam kui 2,6 miljardi dollarini, sh tervishoidu 564 miljonit dollarit.
 • Guyana:350 000 dollarit varem välja kuulutatud MRA humanitaarabi, et toetada COVID-19 reageerimispüüdlusi põgenike ja vastuvõtvate kogukondade jaoks. See abi tuleb lisaks Kariibi mere piirkondlikele reageerimistele COVID-19 ajal. Piirkondlikult on USA abi olnud viimase 20 aasta jooksul kokku 840 miljonit dollarit, mis hõlmab tervishoiu jaoks 236 miljonit dollarit.
 • Haiti:13,2 miljoni dollari suurune varem välja kuulutatud tervise- ja IDA humanitaarabi Haitile toetab riskide teavitamist, parandab vee ja kanalisatsiooni probleeme, hoiab ära nakkuste tekkimist tervishoiuasutustes, haldab COVID-19 juhtumeid, tugevdab laboreid ja palju muud. USA on viimase 20 aasta jooksul Haitisse investeerinud ligi 6,7 miljardit dollarit, sealhulgas tervishoidu rohkem kui 1,8 miljardit dollarit.
 • Honduras:5,4 miljoni dollari suurune abi sisaldab 3 miljonit dollarit uut IDA humanitaarabi riskidest teavitamiseks ning vee-, kanalisatsiooni- ja hügieenitoiminguteks; ja 2,4 miljonit dollarit varem väljakuulutatud tervishoiutoetust, mis aitab Hondurase valitsusel epideemiale reageerida, pakkudes neile suunatud abi laborite tugevdamise, haiguste parema seire ja COVID-19 juhtumite kliinilise juhtimise valdkonnas. Osa neist fondidest on suunatud ka nakkuste tõrjele sisserändajaid vastuvõtvates kogukondades. Samuti on USA viimase 20 aasta jooksul investeerinud Hondurasesse kokku ligi 1,9 miljardit dollarit koguabisse, mis sisaldas tervishoiule 178 miljonit dollarit.
 • Jamaica:Miljon dollarit varem välja kuulutatud tervishoiu rahastamist, et toetada kooskõlastamist, nakkuste ennetamist ja tõrjet tervishoiuasutustes, COVID-19 juhtumite kliinilist juhtimist, riskidest teavitamist ja haiguste jälgimist. See abi põhineb USA valitsuse investeeringutel Jamaicale viimase 20 aasta jooksul ligi 619 miljonit dollarit, sealhulgas ligi 87 miljonit dollarit tervishoiule.
 • Mehhiko:MRA humanitaarabi enam kui 1,8 miljoni dollari suuruse humanitaarabiga toetatakse Mehhiko pagulasi, varjupaigataotlejaid, haavatavaid sisserändajaid ja vastuvõtvaid kogukondi, kes tegelevad pandeemiaga. USA valitsuse pikaajaline investeering Mehhikosse viimase 20 aasta jooksul on olnud 4,8 miljardit dollarit, sealhulgas tervishoiule üle 61 miljoni dollari, mis on aidanud luua aluse riigi reageerimiseks COVID-19-le.
 • Nicaragua:Varem väljakuulutatud terviseabi osutamine 750 000 dollariga pakub koolitusi nakkuste ennetamiseks ja tõrjeks, pandeemia ohjamise alal ning toetab sihipärast suhtlemist ja kogukonna kaasamistegevust ning kogukonna juhtumite haldamist kõige ohustatud elanikkonna seas COVID-19-ga seoses.
 • Panama:825 000 dollarit rahalist toetust, sealhulgas 750 000 dollarit varem väljakuulutatud tervishoiuteenuste osutamiseks, et optimeerida tervishoiusüsteemi suutlikkust hooldada COVID-19 patsiente; ja 75 000 dollarit varem välja kuulutatud MRA humanitaarabi, et toetada COVID-19 reageerimist põgenikele, haavatavatele sisserändajatele ja vastuvõtvatele kogukondadele. USA on viimase 20 aasta jooksul panustatud Panama tervisesse ja pikaajalisse arengusse enam kui 425 miljoni dollari suuruse abi kaudu, sealhulgas tervishoiu jaoks enam kui 33,5 miljonit dollarit.
 • Paraguay:Ligikaudu 1,4 miljoni dollari suurune rahastamine, sealhulgas 1,3 miljonit dollarit varem väljakuulutatud terviseabi, et toetada riskist teavitamist, nakkuste tõrjet ja ennetamist, kliiniliste juhtumite haldamist, laboratooriumide võimekuse tugevdamist ja järelevalvet; ja 95 000 dollarit varem välja kuulutatud MRA humanitaarabi, et toetada COVID-19 reageerimist põgenikele ja vastuvõtvatele kogukondadele. USA valitsuse investeeringud Paraguaysse on pikaajalised ja on viimase 20 aasta jooksul kokku üle 456 miljoni dollari, sealhulgas tervishoiule üle 42 miljoni dollari.
 • Peruu: Ligikaudu 13 miljonit dollarit COVID-19 reageerimise rahastamiseks sisaldab 7 miljonit dollarit uut IDA humanitaarabi erakorralise tervise ja veevarustuse, kanalisatsiooni ja hügieeni jaoks; 415 000 dollarit varem välja kuulutatud MRA humanitaarabi, et toetada COVID-19 reageerimist põgenikele ja vastuvõtvatele kogukondadele; 3 miljonit dollarit varem väljakuulutatud ESF-is, et tegeleda COVID-19 majandusliku mõjuga ja takistada tagasilööki tipptasemel arengu- ja julgeolekuküsimustes, sealhulgas võitluses uimastikaubandusega; ja 2,5 miljonit dollarit varem väljakuulutatud terviseabi, et pakkuda tehnilist abi ja väljaõpet tervishoiuasutuste seire, nakkuste ennetamise ja tõrje, riskiteabe ja kogukonna kaasamise alal. Ameerika Ühendriigid on investeerinud 20 aasta jooksul Peruu tervishoidu ja pikaajalisse arengusse enam kui 3,5 miljardi dollariga, millest 265 miljonit dollarit on läinud tervishoiu toetamiseks.
 • Trinidad ja Tobago:250 000 dollarit varem välja kuulutatud MRA humanitaarabi, et toetada COVID-19 reageerimist põgenikele ja vastuvõtvatele kogukondadele. See abi tuleb lisaks piirkondlikele COVID-19 pingutustele Kariibi piirkonnas, kus viimase 20 aasta jooksul oli USA abi kokku 840 miljonit dollarit, sealhulgas 236 miljonit dollarit tervishoiu jaoks.
 • Uruguay:600 000 dollarit COVID-19 rahastuses sisaldab 500 000 dollarit varem väljakuulutatud tervishoiutoetust riskisuhtluse ja kogukonna kaasamise hõlbustamiseks, tervishoiuasutustele hügieeni ja meditsiinitarvete pakkumiseks ning haiguspuhangu sekundaarsete mõjude leevendamiseks, jätkates juurdepääsu sotsiaalkaitseprogrammidele, ja 100 000 dollarit MRA humanitaarabi, et toetada COVID-19 reageerimist sisserändajate, põgenike ja vastuvõtvate kogukondade jaoks. See abi tuleb lisaks enam kui 22 miljonile USA dollarile Uruguayle viimase 20 aasta jooksul antud abile.
 • Venezuela:Rohkem kui 12,3 miljonit dollarit varem teatatud humanitaarabi Venezuela inimestele aitab jälgida viiruse levikut, varustada vee ja kanalisatsiooniga, hallata COVID-19 juhtumeid ja palju muud. Venezuelasse on USA investeerinud viimase 20 aasta jooksul kogu pikaajalisse abisse rohkem kui 278 miljonit dollarit, sealhulgas rohkem kui 1,3 miljonit dollarit otsesesse terviseabisse. Eelmisel aastal pakkus USA valitsus Venezuelas täiendavat päästvat humanitaarabi ja arenguprogramme, mida ei olnud kajastatud COVID-19 reageerimise summades.
 • Regionaalsed jõupingutused Kesk-Ameerikas:Ligikaudu 850 000 dollarit MRA humanitaarabiga toetatakse piirkondlikke jõupingutusi, et aidata pandeemia ajal El Salvadori, Guatemala ja Hondurase haavatavaid inimesi.
 • Piirkondlikud jõupingutused Kariibi mere piirkonnas:2,2 miljonit dollarit varem välja kuulutatud tervishoiu rahastamiseks 10. Kariibi mere piirkonna riigi (Antigua ja Barbuda, Barbados, Dominica, Grenada, Guyana, Saint Kitts ja Nevis, Saint Lucia, St. Vincent ja Grenadiinid, Suriname ja Trinidad ja Tobago) suurendavad oma riskide teavitamisega seotud jõupingutusi, varustavad vee ja kanalisatsiooniga, ennetavad ja kontrollivad nakkushaigusi tervishoiuasutustes, haldavad COVID-19 juhtumeid, suurendavad laborivõimekust ja teostavad järelevalvet. See tugineb aastakümnete pikkustele USA strateegilistele investeeringutele laiemates piirkondades, sealhulgas viimase 20 aasta jooksul enam kui 840 miljonit dollarit, millest 236 miljonit dollarit kulus tervishoiule.

 

Lähis-Ida ja Põhja-Aafrika:

 • Alžeeria:2 miljonit dollarit terviseabi, et toetada Alžeeria reageerimist COVID-19-le ja leevendada selle mõju Alžeerias, tugevdades Alžeeria valitsuse valmisoleku- ja reageerimiskava alusel riskikommunikatsiooni ja kogukonna kaasamise lähenemisviise.
 • Iraak:Rohkem kui 44 miljonit dollarit COVID-19 abi Iraagile sisaldab rohkem kui 33,1 miljonit dollarit tervishoiu ja IDA humanitaarabi jaoks, mis aitab laborite ettevalmistamisel, sisenemispunktide rahvatervise hädaolukorra lahendamise plaani rakendamisel, juhtumite tuvastamisel ja sündmustel põhineva olukorra aktiveerimisel ja jälgimisel, mis aitab vältida edaspidiseid haiguspuhanguid ja palju muud. Rahastamine hõlmab rohkem kui 10,8 miljonit dollarit MRA humanitaarabi pandeemia ajal haavatavate inimeste, sealhulgas pagulaste ja vastuvõtvate kogukondade abistamiseks. See abi tugineb USA valitsuse pikaajalistele investeeringutele Iraaki, mis on viimase 20 aasta jooksul andnud kokku enam kui 70 miljardit dollarit, sealhulgas tervishoiusektoris ligi 4 miljardit dollarit.
 • Jordaania:rohkem kui 8,4 miljoni dollari suurune abi sisaldab enam kui 6,9 miljonit dollarit humanitaarabi abinõuna MRA-d, et toetada reageerimist COVID-19 jõupingutustele aidata Jordaania haavatavaid inimesi, sealhulgas pagulasi ja vastuvõtvaid kogukondi, ning 1,5 miljonit dollarit terviseabi, mis toetab nakkuste ennetamist ja kontrolli haiguse leviku peatamiseks, samuti laborite tugevdamist COVID-19 ulatuslikuks testimiseks. USA on Jordaania valitsusele suunatud doonortoetuste hulgas ka praegu, koordineerides elupäästmisabi ja seades tähtsuse järjekorda investeeringud, et reageerida ohu ilmnemisel kiiresti nüüd ja edaspidi. Ainuüksi USA valitsuse investeeringud viimase 20 aasta jooksul on kokku üle 18,9 miljardi dollari, sealhulgas tervishoiule üle 1,8 miljardi dollari.
 • Liibanon: 26,3 miljoni dollari suurune abi Liibanonile sisaldab 18,3 miljonit dollarit IDA humanitaarabi reageerimiseks haavatavatele liibanonlastele suunatud COVID-19 tegevustele, näiteks eratervishoiuasutuste toetamine patsientide nõuetekohaseks teedindamiseks, haldamiseks ja suunamiseks; tagada oluliste tervishoiuteenuste järjepidevus; viia läbi riskikommunikatsiooni ja kogukonna teavitustegevust, parandada juurdepääsu veele, kanalisatsioonile ja hügieenile ning osutada Süüria põgenikele ja haavatavatele Liibanoni elanikele erakorralist toiduabi. 8 miljonit dollarit MRA humanitaarabiga toetatakse COVID-19 reageerimispüüdlusi Liibanoni põgenike ja vastuvõtvate kogukondade abistamiseks. Need summad põhinevad peaaegu 4,9 miljardil dollaril kahepoolsel abil, sealhulgas enam kui 187 miljonil dollaril tervishoiuks, mille USA on Liibanonile viimase 20 aasta jooksul andnud. Lisaks kahepoolsele rahastamisele ka USA andnud rohkem kui 2,3 miljardit dollarit humanitaarabiks Liibanonile seoses Süüria kriisiga.
 • Liibüa:12,4 miljoni dollari suurune abi COVID-19-le sisaldab 3,5 miljonit dollarit ESF-i, et aidata omavalitsustel vormistada oma kriisidele reageerimise funktsioonid, töötada välja hädaolukordade lahendamise kavad ja koolitada meeskondi kriisiolukorras reageerima. Lisaks laiendab abi COVID-19 kriisi ajal üldsuse teadlikkuse tõstmise, hariduse ja juhiste edastamist. See hõlmab ka 6 miljonit dollarit IDA humanitaarabi, mida osutatakse Liibüale riskisuhtluse toetamiseks, juhtumite haldamise parandamiseks, COVID-19 tõhusa reageerimise koordineerimise tugevdamiseks ning nakkuste ennetamise ja kontrolli tugevdamiseks; ning ligi 3 miljonit dollarit MRA humanitaarabi pandeemia ajal haavatavate inimeste, sealhulgas pagulaste, haavatavate sisserändajate ja vastuvõtvate kogukondade abistamiseks.
 • Maroko:Ligikaudu 7,7 miljonit dollarit, mis vastab COVID-19 rahastamisele, sisaldab 4 miljonit dollarit ESF-i, et toetada linna- ja maapiirkondade marginaliseeritud ja haavatavate elanikkondade sotsiaalmajanduslikku taastumist rahalise toetusprogrammi kaudu; ja 3,7 miljonit dollarit terviseabiks, mis aitab laboratoorsete süsteemide ettevalmistamisel, juhtumite tuvastamisel ja sündmustel põhineva seire aktiveerimisel, tehniliste ekspertide toetamisel reageerimiseks ja nendeks valmisoleku ettevalmistamiseks, riskidega võitlemise tugevdamiseks ja muuks. See abi põhineb USA pikaajalistel investeeringutel Marokosse, mis on viimase 20 aasta jooksul kokku enam kui 2,6 miljardit dollarit, sealhulgas tervise jaoks 64,5 miljonit dollarit.
 • Süüria: COVID-19 reageerimisega seotud humanitaarabi enam kui 31 miljonit dollarit toetab riskikommunikatsiooni, haiguste jälgimist, vee-, kanalisatsiooni- ja hügieeniprogramme, nakkuste ennetamist ja tõrjet. See abi ühendab aastakümnete pikkuseid USA investeeringuid Süüria rahva heaks, sealhulgas enam kui 10 miljardit dollarit humanitaarabi andmiseks abivajajatele Süürias, Süüria põgenikele ja vastuvõtvatele kogukondadele alates konflikti algusest. Humanitaarabi, sealhulgas ravimite ja meditsiinitarnete osutamisel kogu Süürias kehtivad mitmed USA sanktsioonide erandid ja volitused.
 • Tuneesia:600 000 dollarit terviseabi aitab ette valmistada laborisüsteeme, aktiveerida juhtumite tuvastamist ja sündmustepõhist järelevalvet, toetada tehnilisi eksperte reageerimiseks ja nendeks valmisoleku tagamiseks, tugevdada riskidest teavitamist ja palju muud. USA on viimase 20 aasta jooksul Tuneesiasse investeerinud rohkem kui 1,3 miljardit dollarit, sealhulgas rohkem kui 7 miljonit dollarit tervishoiule.
 • Jordani Läänekallas / Gaza:IDA humanitaarabi viis miljonit dollarit aitab pakkuda viivitamatut, elupäästvat abi Jordani Läänekaldal.
 • Jeemen:Rohkem kui 2,5 miljonit dollarit humanitaarabiga toetatakse COVID-19 reageerimispüüdlusi põgenike, haavatavate rändajate, riigisiseselt ümberasustatud isikute ja vastuvõtvate kogukondade abistamiseks. Viimase 20 aasta jooksul on Ameerika Ühendriigid andnud Jeemeni pikaajaliseks arenguks kokku ligi 4 miljardit dollarit, sealhulgas tervishoiule ligi 132 miljonit dollarit.
 • Piirkondlikud jõupingutused Lähis-Idas:3 miljonit dollarit MRA humanitaarabi haavatavate inimeste abistamiseks pandeemia ajal.

 

Ülemaailmne:

 • Ligikaudu 92,1 miljonit dollarit globaalseid ja piirkondlikke tervishoiu- ja humanitaarabi programme pakutakse kogu maailmas rahvusvaheliste organisatsioonide ja valitsusväliste organisatsioonide kaudu, sealhulgas programmidele, mis toetavad tarneahela juhtimist, uusi partnerlusi, järelevalvet ja hindamist ning palju muud.
 • 23 miljonit dollarit ventilaatorite hankimiseks partneritele ja liitlastele kogu maailmas, täites president Trumpi heldeid lubadusi.
 • Ligi 9,8 miljonit dollarit MRA humanitaarabi globaalse reageerimise jaoks COVID-19-le, et lahendada pagulaste, haavatavate rändajate, riigisiseselt ümberasustatud isikute ja vastuvõtvate kogukondade pandeemiaga seotud probleeme.
 • ESF-ist eraldatakse USAID Demokraatia, Konfliktide ja Humanitaarabi büroo (DCHA) jaoks 5 miljonit dollarit kodanikuühiskonna organisatsioonide toetamiseks kodanikukeskse juhtimise edendamiseks; ajakirjandus- ja kodanikuvabaduste austamiseks, jälgides ajakirjanike ja kodanikuühiskonna organisatsioonide õiguskaitset; osutama õigusabi, kui õiguste piiramiseks on kasutatud COVID-iga seotud hädaolukorra seadusi; tagama, et rahvatervisega seotud reageeringud oleksid mittediskrimineerivad, ja vastupidistele pingutustele süüdistada või häbimärgistada COVID-19-ga seotud tõrjutud rühmi; edendada meedia terviklikkust ja vastutustundliku teabe edastamist COVID-19 kohta; väärinformatsiooni ja desinformatsiooni vastu; tagada sõltumatute meediaväljaannete rahaline jätkusuutlikkus. ning toetada inimõiguste kaitsjaid nende olulise töö tegemisel.
 • Ligi 4,3 miljonit dollarit ESF-ilt USAID-i Majanduskasvu, Hariduse ja Keskkonna- büroole, et laiendada kaubandust ja juurdepääsu haridusele. Ligikaudu 750 000 USA dollariga annab USAID partnerriikide valitsustele ja USAID missioonidele COVID-19 haridusele reageerimise tehnilise abi ja täiendava võimekuse, loob ülemaailmse kriisikoolituse kaugõppe töörühma ja käivitab arengumaadele kaugõppe hariduse tippkeskuse.  3,5 miljoni dollariga toetab USAID ülemaailmset avaliku ja erasektori partnerlust, et toetada partnerriikide valitsusi meditsiiniseadmete ja testimiskomplektide ja -vahendite kaubandustõkete vähendamisel ning parandada valitsuste järgimist  meditsiiniseadmete rahvusvahelistest standarditest.
 • ESF toetab USAID Vastupidavuse ja Toiduohutuse Bürood (RFS) j8 miljonit dollariga, et toetada mitme partneri jõupingutusi, et leevendada ülemaailmse toidu- ja põllumajandussüsteemi pandeemiaga seotud šokke. Mõned poliitilised reageeringud kiiresti areneva majandusega riikides mõjutavad pandeemiat juba negatiivselt ja mõjutavad kohalikke toidusüsteeme ning toiduga kindlustamatus, nälg ja alatoitumus on kasvav mure. USAID hakkab analüüsima andmeid, et aidata riikidel tulevikku suunatud poliitikat rakendada; aidata väikestel ja keskmise suurusega toidu- ja põllumajandusettevõtetel muuta ärimudeleid ja taluda kõige rängemaid mõjusid; ja levitada kiiresti areneva majandusega riikides teavet selle kohta, kuidas tarbijad saavad keset COVID-19 ohutult osaleda toidu- ja põllumajandustegevuses ning turgudel.
 • USA välisministri alluvuses töötav globaalsete naisteprobleemidega tegelev büroo on kavandatud 2 miljonit dollarit ESF-ile, et tagada soolise vägivalla all kannatavatele isikutele juurdepääs hädaabile, paremale kaitsele ja õiglusele. Fondid kavatsevad toetada ka propaganda- ja teadlikkuse tõstmise kampaaniaid soolise, majandusliku ja turvalisuse vaatevinklist, eriti kuna see on seotud COVID-19 pandeemiaga.
 • USA on kümnete rahvusvaheliste organisatsioonide, sealhulgas ÜRO, UNICEFi ja ÜRO humanitaarküsimuste koordineerimise büroo suurim ja usaldusväärsem panustaja. Need sissemaksed hõlmavad olulisi investeeringuid põhitegevuse eelarvetesse, mis toetavad organisatsioonilist ülesehitust ja tugifunktsioone, mis võimaldavad ülemaailmset humanitaar-, arengu-, rahutagamise ja muid tegevusi, ning tagavad USA valitsuse abi järjepideva järelevalve ning mõjususe ja tõhususe ümbritsevates riikides kogu maailmas.

Lisateavet USA valitsuse tervikliku rahastamise kohta sellele kriisile reageerimiseks saatke e- posti aadressile F-Press@state.gov.

 

Riigisiseste reageerimise konkreetsete toimingute kohta lisateabe saamiseks pöörduge USAID poole aadressil press@usaid.gov.

 

Üksikasjalikumat teavet MRA humanitaarabi panuse kohta COVID-19 reageerimisse saate riigiameti rahvastiku, pagulaste ja rände büroost aadressil PRM-Press@state.gov.