OsakonnadSaatkonna konsulaarosakond osutab Ameerika kodanikele erinevaid konsulaarteenuseid. Nende hulka kuuluvad teenused passi-, notariaalsetes ja sotsiaalkindlustushüvitiste vallas ning abi hädaolukorra puhul ning sõjaveteranidele.

Saatkonna viisaosakond võtab Eestis olevatelt inimestelt vastu avaldusi mitte-immigrandi ja immigrandiviisadele.

Konsulaarosakond
USA saatkond
Kentmanni 20
15099 Tallinn
Eesti

Tel: +372-668-8100
Fax: +372-668-8267

E-mail: VisaTallinn@state.gov(viisaküsimused)
ACSTallinn@state.gov (Ameerika kodanikega seotud küsimused)

Poliitika ja majanduse osakond tegeleb saatkonnas kolme peamise valdkonnaga:

 • Esindab ja edendab Ühendriikide huvisid suhetes Eesti valitsuse, äriringkondade ning avalikkusega;
 • Varustab Washingtoni raportite ja analüüsidega Eesti sise- ja välispoliitikas toimuvast;
 • Abistab kõiki Ühendriikidest Eestisse saabuvaid ametlikke külalisi alates töögruppidest Ühendriikide presidendi ja välisministrini.

Eesti on paljudes valdkondades, alates ülemaailmse rahu ja julgeoleku edendamisest kliimamuutuste ja suurema energiasõltumatuseni Ühendriikide aktiivne ja toetav partner.

Poliitika ja majanduse osakond raporteerib suurematest edasiminekutest nii ülalpool mainitud kui ka paljudes teistes elualades. Samuti tehakse tihedat koostööd teiste saatkonna osakondadega tosinkonna programmi raames, mis tegelevad nii näiteks HIV/AIDSi, inimkaubanduse, rahapesu ja digitaalpiraatluse vastase võitluse kui ka palju muuga.

Osakond toetab ja nõustab saatkonna juhti Eesti valitsusametnike, valitsusväliste organisatsioonide ja eraühingutega lävimisel, tõstmaks Eesti sõjalist võimekust ja edendamaks majandusarengut, -innovatsiooni ning Ühendriikide ärihuvisid.

Avalike suhete osakond selgitab Eesti avalikkusele Ühendriikide kultuuri ja poliitikate tagamaid. Seletustööd tehakse läbi haridusvahetus- ja infojagamisprogrammide. Osakond on haridus-, kultuuri- ja meediaküsimustes peamine vahenduslüli.

Avalike suhete osakond:

 •  annab meediaorganisatsioonide ja avalikkuse tarbeks välja ametlike visiitide, saatkonna korraldatud sündmuste ja projektide, eestlasi puudutavate konsulaarküsimuste, Eesti ja Ühendriikide sõjalise koostöö jne kohta käivaid pressiteateid
 • Haldab seda veebisaiti
 • Organiseerib pressikonverentse ja kohtumisi Eesti meedia ja visiidil olevate Ühendriikide valitsusametnike või valitsuse sponsoreeritud isikute vahel
 • Juhendab avalike suhete ja meedia küsimustes ülejäänud saatkonda ning informeerib Washingtoni Ühendriikide poliitikate ja tegevuse kajastamisest Eesti meedias
 • Haldab magistri- ja õppejõudude tasemel toimuvat Fulbrighti programmi ja põhi- ja keskhariduse tasemel toimuvat õpetajavahetusprogrammi
 • Haldab keskastme spetsialistidele mõeldud Humphrey Fellowship vahetusprogrammi
 • Toetab Eesti ülikoolides ja teistes kõrgemat haridust andvates asutustes Ameerika õpinguid
 • Toetab Põhja-Ameerika ülikoolide teabekeskuseid (asuvad Tallinnas ja Tartus), mis annavad tulevastele tudengitele infot ja abi Ühendriikide kõrghariduse kohta
 • Edendab Ameerika Ühendriikide ja Eesti koostööd ning väljastab konkursi alusel väikestipendiume ameerika ekspertide, spetsialistide ning esinejate küllakutsumiseks. Väikestipendiume saab taotleda  akadeemilisteks, kunsti-  ja muudeks  projektideks, mis  toetavad taotleva organisatsiooni ja saatkonna ühiste eesmärkide saavutamist.  Päringud saab esitada aadressil USASaatkond@state.gov
 • Valib eestlasi International Visitor Leadership Program’i, milles osalejad saavad võimaluse külastada Ühendriike ning kohtuda sealsete oma ala esindavate professionaalidega ning saada vahetuid kogemusi Ühendriikide ning nende institutsioonide kohta
 • Toetab Narva Keskraamatukogus, Viljandi  Linnaraamatukogus ja  Saare Maakonna Keskraamatukogus Kuressaares asuvaid Ameerika Teabepunkte.

Avalike suhete osakond koordineerib oma tööd Ühendriikide välisministeeriumi rahvusvaheliste informatsiooniprogrammide büroo (Bureau of International Information Program, IIP) ja haridus- ja kultuuriasjade bürooga (Bureau of Educational and Cultural Affairs, ECA).

Ameerika Infokeskus

Kontakt

Avalike suhete osakond
USA Saatkond
Kentmanni 20
15099 Tallinn, Eesti
Tel: 372-668-8125
Fax: 372-668-8253
E-mail: USASaatkond@state.gov

Kaitsejõudude vanemesindaja/kaitseatašee on kolonelleitnant Povilas Strazdas. Ta on suursaadiku ja Eesti töögrupi (Country Team) peamine nõunik sõjalistes küsimustes ja arengutes Eestis ning USA kaitseminister on määranud ta USA kaitsejõudude vanemesindajaks (Senior U.S. Defense Repserentative) Eestis. Ta esindab Eestis ka USA kaitseministrit, kõiki sõjaväeülemaid (Service Secretaries), USA sõjaväe ühendatud peastaabiülemat (Chairman of the Joint Chiefs of Staff) ja USA Euroopa väejuhatust. Kolonelleitnant Strazdas jälgib ja annab edasi teavet Eesti sõjaväe ja julgeoleku arengu kohta; nõustab saadikut ja saadiku asetäitjat (Deputy Chief of Mission) sõjalis-poliitilistel teemadel; saadab kaitseministeeriumi ja relvajõudude VIP külalisi Eestis.

Peale kaitseatašee on selles osakonnas veel USA mereväeatašee kaptenleitnant Jason Hagadorn, kes esindab mereväeülemat ja USA mereväeoperatsioonide ülemat (Chief of Naval Operations). Tegevuse koordinaator (operations coordinator) ehk OPSCO on USA armeeveebel Kevin French. Kaitseatašee osakonnas on üks eestlasest töötaja, härra Andres Ojasaar.

Ülevaade ülesannetest

 • USA sõjaliste abirahade programm – Foreign Military Financing, FMF
 • Rahvusvaheline sõjalise väljaõppe ja hariduse programm – International Military Education Training, IMET
 • Humanitaardemineerimise programm – Humanitarian Demining Program
 • Humanitaarabi programm –  Humanitarian Assistance, HA

Programmide eesmärgid hõlmavad mitmeid tegevussuundi alates Eesti kaitsejõudude ja NATO liitlaste vahelise koostöövõime parandamisest kuni elukvaliteedi tõstmiseni, olgu selleks siis turvalisema elukeskkonna saavutamine arendades Eestis demineerimise alast tegevust või uuendades ning parandades koolide, haiglate, kliinikute ja muude asutuste infrastruktuuri. Kõiki programme seob ühine eesmärk parandada Ameerika Ühendriikide ja Eesti vahelisi strateegilisi suhteid.

FMF – USA sõjaliste abirahade programm

FMF on iga-aastaselt USA poolt makstavad vahendid, mis toetavad Eesti kaitsejõudude arendamist.  Neid kasutatakse mitmel moel, alates kaasaegse varustuse hankimisest eesmärgiga parandada koostöövõimet ja infrastruktuuri (näiteks Regionaalse Õhuruumi Seireandmete Koordinatsioonikeskus, RASCC), kuni Tartus asuvas Balti Kaitsekolledžis töötavate USA ohvitseride toetuseks.

IMET – Rahvusvaheline sõjalise väljaõppe ja hariduse programm

See võtmetähtsusega programm keskendub nii sõjaväelaste kui ka Kaitseministeeriumis töötavate riigiametnike erialasele koolitamisele. Seejuures on eriti oluline IMET ja FMF programmide omavaheline sünergia. Kui kaitsejõud on end vajalike vahenditega varustanud (FMF hangete kaasabil), võimaldab IMET järgmise olulise sammuna personali erialast koolitamist.

Ameerika Ühendriigid on rahastanud Eesti kaitsejõudude personali õpinguid USA sõjaväeakadeemiates ja teistes kõrgetasemelistes õppeasutustes, näiteks U.S. War College.  IMET kursused keskenduvad ohvitseride ja allohvitseride erialasele koolitamisele, kui ka füüsilist väljakutset pakkuvale väljaõppele nagu eriüksuseid treeniva kooli (Ranger School) kursused, mereväe SEAL kursused ning Airborne kursused. IMET on suunatud ka vanemohvitsere koolitamisele, võimaldades neil õppida USA staabi kolledžites, nagu näiteks Command and General Staff College või Air Force Staff College.

Humanitaardemineerimise programm

Eesti on osalenud USA valitsuse humanitaardemineerimise programmis üle kümne aasta ning programm toetab jätkusuutliku demineerimisevõime loomist. Teise maailmasõja aegne lõhkemata lahingumoon (UXO), meremiinid kui ka muu lahingumoon on jätkuvaks ohuks mitte ainult Eesti kodanikele, vaid ka rahvusvahelisele laevaliiklusele. Kahe maailmasõja jooksul mineeriti Läänemeri ulatuslikult ning tänase päevani on tavaline, et süvavee kalastuse käigus toovad võrgud päevavalgele töökorras miine. Olukorras, kus lisaks UXO-dele suureneb pidevalt laevaliiklus (reisilaevad, kaubalaevad ja kalastusalused) on potentsiaalsed õnnetused jätkuvalt reaalseks ohuks.

Teise maailmasõja ajal Vene ja Saksa vägede vahelisest konfliktist maha jäänud UXO-d ja Nõukogude vägede poolt kasutatud miinipilduja miinid kui ka suurtüki mürsud on Eestis jätkuvalt potentsiaalseks ohuallikaks. Hiljutised annetused demineerimisprogrammi heaks on toetanud Päästeameti demineerimiskeskuse rajamist ning kaasaegsete demineerimisvahendite ostmist nagu robotid ja ennetusvahendid.

Humanitaarabi programm

Ameerika Ühendriikide Euroopa väekoondise (EUCOM) poolt väljastatud rahalised toetused aitavad riikidel nagu Eesti renoveerida haiglaid, kliinikuid, koole ning muid ühiskondlikke teenuseid pakkuvaid rajatisi. Aastal 2008 renoveeriti rohkem kui poole miljoni dollari abil haigla Hiiumaal ja Noorte naiste-narkomaanide rehabilitatsiooni maja Lääne-Virumaal. Mitmed projektid on viidud läbi Eesti kirdeosas, kus on suur rahvusvähemuse hulka kuuluv elanikkond.

Agentuuri ajalugu:

Ameerika Ühendriikide salateenistus on üks meie riigi vanimaid föderaalseid juurdlusi teostavaid õiguskaitseasutusi. See rajati 1865. a USA Rahandusministeeriumi allüksusena. Algselt loodi agentuur võitlema USA valuuta võltsimise vastu, mis oli tol ajal tõsine probleem.

1901. a, pärast president William McKinley mõrva, anti salateenistusele veel teinegi ülesanne: kaitsta presidenti. Täna on salateenistusel kaks ülesannet: kaitsta presidenti, asepresidenti ja teisi ning võidelda kuritegudega, mis ohustavad Ühendriikide finantsinfrastruktuuri.

Salateenistuse kohalolu Eestis:

Eesti valiti salateenistuse uue büroo asukohaks, kuna Eesti on sõlmpunktiks küberkuritegevuse vastase võitluse juurdlustegevuses, aga ka tänu sellele, et riik lihtsustab agentuuri tööd kaitsekohustuste täitmisel. Tallinnast saab salateenistuse nurgakivi Balti regioonis ja ühtlasi ka peamine koht, kust kaasata meie kolleege Venemaal ja kõigis Põhjamaades.

Salateenistuse Tallinna büroos hakkab töötama üks atašee, üks abiatašee, üks uurija ja üks haldustoeametnik.

Meie sihid:

Eestis hakkab salateenistus tegema tihedat koostööd kõigi kolleegidega iga Balti riigi kriminaaljuurdluse infrastruktuuris. Samuti hakatakse töötama koos Eesti, Läti ja Leedu kaitseagentuuridega. Peamiseks eesmärgiks on aidata kõigil kolmel riigil kaitsta oma finantsinfrastruktuuri. Selleks püüab salateenistus vähendada kaotusi, mis saab riikidele osaks küberkuritegevuse, finantspettuste, identiteedivarguse ja raha võltsimise läbi. Samuti üritatakse aidata võõrustajamaadel ja selle naabritel kaitsta oma riigipäid, visiidil olevaid riigijuhte ja valitsusametnikke. Ameerika Ühendriikide valitsus usub, et need jõupingutused aitavad säilitada ja kaitsta Balti riikide tähtsaid infrastruktuure, aidates samal ajal kaitsta maailmamajandust ja ka Ameerika Ühendriike.

Ameerika Ühendriikide salateenistuse koduleht