OsakonnadUSA saatkonna konsulaarosakond pakub Ameerika kodanikele mitmesuguseid teenuseid, sealhulgas USA passi- ja notarial- ning hädaabiteenused.

Viisaüksus võtab vastu USA mitteimmigrandi viisade ja immigrandi viisade taotlusi isikutelt, kes viibivad Eestis.

Kaitseatašee osakonna ülesandeks on koostöö koordineerimine Eesti kaitsealase juhtkonnaga ja anda nõu Eestiga seotud sõjalistel teemadel. Osakonda juhib kaitsejõudude vanemametnik / kaitseatašee (SDO / DATT), kes on suursaadiku ja Eesti töögrupi (Country Team) peamine nõunik sõjalistes küsimustes ja arengutes Eestis ning Ameerika Ühendriikide kaitseminister on ta määranud Ameerika Ühendriikide kaitsejõudude vanemesindajaks (Senior U.S. Defense Representative) Eestis.

Ameerika Ühendriikide kaitsejõudude vanemametnik / kaitseatašee (SDO / DATT) esindab kaitseministrit, kõiki sõjaväeülemaid (Service Secretaries), Ameerika Ühendriikide sõjaväe ühendatud peastaabiülemate esimeest (Chairman of the Joint Chiefs of Staff)  ja Ameerika Ühendriikide Euroopa väejuhatust Eestis. Lisaks Ameerika Ühendriikide kaitsejõudude vanemametnik / kaitseatašeele kuuluvad sellesse osakonda Ameerika Ühendriikide mereväe atašee ja Ameerika Ühendriikide sõjaväe tugipersonal, sealhulgas üks kohalik töötaja. Ameerika Ühendriikide mereväe atašee esindab Ameerika Ühendriikide mereväe ülemat ja mereväeoperatsioonide ülemat.

Kaitseatašee büroo jälgib ja annab aru Eesti sõjalistest ja julgeolekualastest arengutest, nõustab suursaadikut ja suursaadiku asetäitjat poliitilis-sõjalistes küsimustes ning toetab kaitseministeeriumi (DoD) VIP-visiite Eestisse.

Koostöös USA Kaitseministeeriumi alla kuuluva Kaitsealase Julgeoleku Koostöö Agentuuri (DSCA), USA Välisministeeriumi ja Ameerika Ühendriikide Euroopa väekoondisega (EUCOM) tegeleb Kaitsealase Koostöö Koordinatsiooni osakond (ODC) USA saatkonnas Eestis kaitsealase koostöö planeerimise ja läbiviimisega USA ja Eesti vahel. ODC koostöös Eesti Kaitseministeeriumi ja Eesti Kaitsejõududega aitab läbi erinevate programmide ja tegevuste arendada Eesti Kaitsejõudude ja NATO liitlaste vahelist koostalitusvõimet ja Eesti kaitse- ja heidutusvõimekust.

 • Partnerlusvõimekuse arendamine: Kaitseministeerium läbi DSCA, EUCOMi ja ODC arendab Eesti Kaitsejõudude võimekust kasutades partnerlusvõime ülesehituse programmi (BPC) jaotist 333. Eelnevate ja käimasolevate saavutuste alla lähevad integreeritud õhu- ja raketitõrje, merendusalane teadlikkus, Ämari lennuvälja arendamine, Eesti Kaitseväe ja Kaitseliidu turvaline teabevahetus. 2021 majandusaasta Balti Julgeoleku Initsiatiivi eraldis sisaldab 168 miljonit dollarit, mis on suunatud nendele programmidele.
 • FMF – USA sõjaliste abirahade program: ODC haldab iga-aastast USA Välisministeeriumi eraldatud toetust, mille eesmärk on aidata kaasa Eesti Kaitsejõudude arengule, kaasa arvatud koostalitusvõimele suunatud varustuste hanked nagu näiteks turvalise teabevahetuse süsteemid, tankitõrje raketid, öövaatlusseadmed ja rahastus kahele USA sõjaväe ohvitserile, kes on instruktoriteks Balti Kaitsekolledžis.
 • IMET – Rahvusvahelise Sõjalise väljaõppe ja hariduse program: ODC haldab iga-aastast USA välisministeeriumi eraldatud toetust, mis pakub professionaalse sõjalise väljaõppe võimalusi Eesti Kaitsejõudude personalile ja Kaitseministeeriumi ametnikele USA sõjaväeakadeemiates, staabikolledžites, kõrgema astme sõjalistes kolledžites ja teistes kõrgkoolides.
 • Õppused, osariikide partnerlusprogramm, kaitsejõudude vahelise koostöö programm: EUCOM, USA maaväe esindus Euroopas, USA erioperatsioonide väekoondis Euroopas, USA mereväe esindus Euroopas, USA õhuväe esindus Euroopas ja USA merejalaväelaste esindus Euroopas teostavad iga-aastaseid regionaalseid õppusi ja kaitsejõudude vahelist koostööd, mis on fokuseeritud NATO koostalitusvõimele ja kaitsele ja heidutusele Läänemere regioonis. Hiljutised ja tulevikus toimuvad õppused on näiteks BALTOPS (Baltic Operations), Defender Europe, Astral Knight, Swift Response, Saber Strike, lisaks veel osalemine Eesti Kaitsejõudude õppustel Kevadtorm ja Siil. Väga oluliseks osaks Eesti ja USA kahepoolsetes suhetes on Marylandi osariigi Rahvuskaardi partnerlus Eestiga aastast 1993.
 • Humanitaarabi program: ODC haldab iga-aastast DSCA ja EUCOMi poolt eraldatud humanitaarabi toetust, mille eest renoveeritakse võtmeasutusi nagu haiglad, kliinikud ja koolid, keskendudes sotsiaalteenuste tugevdamisele. Hiljutiste ja käimasolevate projektide hulka kuuluvad kaks kooli Sillamäel, koolid Rummus ja Maardus ning taastusravikliinik Narvas. USA saatkond teeb koostööd kohalike võimuorganitega, et kindlaks määrata uued projektid, ja USA Armee Pioneeride Korpus, kasutades kohalikke pakkujaid, teostab neid.

USA Tallinn saatkonna Poliitika ja majanduspoliitka osakond tegeleb peamiselt nelja valdkonnaga:

 • Nõustab saatkonna juhti ja Washingtoni üldistes USA ja Eesti vahelistes poliitilistes ja majanduslikes suhetes.
 • Koordineerib koostööd Eesti valitsusametnike, mittetulundusühingute ja erasektoriga, et suurendada Eesti sõjalist võimekust, parandada kriisidele reageerimist ja tugevdada NATO alliansi.
 • Edendab USA majanduslikke ja kaubanduslikke huve, tutvustades USA majanduspoliitikat Eesti suhtes, propageerides poliitikaid, mis parandaks äri- ja investeerimistegevust Eestis ja Euroopa Liidus, ning edendades kahepoolset kaubandust ja investeeringuid.
 • Teeb Eestiga koostööd ülemaailmse rahu ja julgeoleku edendamiseks, sealhulgas kliimamuutuste ja suurema energiasõltumatuse, inimkaubanduse, rahapesu ja digitaalse piraatluse probleemide lahendamiseks.

Koostöös USA Välisministeeriumi globaalsete avalike suhete büroo (GPA) ning haridus- ja kultuuriametiga (ECA) loob USA saatkonna avalike suhete osakond uusi ja tugevdab olemasolevaid sidemeid USA ja Eesti inimeste vahel. Avalike suhete osakond suhtleb kohalike võtmeisikute, kogukondade ja meediaga mitmekesiste programmide ja tegevuste kaudu, et selgitada USA kultuuri ja poliitikat ning edendada koostööd vastastikust huvi pakkuvates valdkondades.

Avalike suhete osakond (PDS) jagab oma töö kolmeks peamiseks valdkonnaks:

 • Informatsioon:  PDS juhib suhtlust meedia ja avalikkusega küsimustes, mis on seotud  saatkonnaga,  USA poliitikaga Eestis  pressiteadete ja meediaürituste vahendusel, haldab saatkonna kodulehte ja sotsiaalmeedia platvorme ning  jälgib kohaliku meedia reaktsioone Ameerika Ühendriikide poliitikale ning tegevustele
 • Haridus: PDS haldab haridus- ja ametialaseid vahetusprogramme, toetab haridusnõustamist, et toetada eesti üliõpilaste kõrghariduse omandamist USA-s, ning edendab piirkonnas inglise keele õppimist ja õpetamist, pakkudes oma piirkondliku inglise keele büroo kaudu abi ja ligipääsu materjalidele.
 • Kultuur: PDS juhib saatkonna kultuurivaldkonda, arendades programme ja korraldades üritusi, mis keskenduvad USA kultuuri ja ajaloo teemadele . Osakond haldab ka väiketoetuste programmi ning toetab Narva, Viljandi ja Kuressaare rahvaraamatukogude Ameerika teabepunkte ning TalTech Mektory Ameerika haridusnõustamiskeskust, kus külastajad saavad enam huvipakkuvat teavet USA kohta.

Agentuuri ajalugu:

Ameerika Ühendriikide salateenistus on üks meie riigi vanimaid föderaalseid juurdlusi teostavaid õiguskaitseasutusi. See rajati 1865. a USA Rahandusministeeriumi allüksusena. Algselt loodi agentuur võitlema USA valuuta võltsimise vastu, mis oli tol ajal tõsine probleem.

1901. a, pärast president William McKinley mõrva, anti salateenistusele veel teinegi ülesanne: kaitsta presidenti. Täna on salateenistusel kaks ülesannet: kaitsta presidenti, asepresidenti ja teisi ning võidelda kuritegudega, mis ohustavad Ühendriikide finantsinfrastruktuuri.

Salateenistuse kohalolu Eestis:

Eesti valiti salateenistuse uue büroo asukohaks, kuna Eesti on sõlmpunktiks küberkuritegevuse vastase võitluse juurdlustegevuses, aga ka tänu sellele, et riik lihtsustab agentuuri tööd kaitsekohustuste täitmisel. Tallinn on salateenistuse nurgakivi Balti regioonis ja ühtlasi ka peamine koht, kust kaasata meie kolleege  kõigis Põhjamaades.

Meie sihid:

Eestis teeb salateenistus tihedat koostööd kõigi kolleegidega iga Balti riigi kriminaaljuurdluse infrastruktuuris. Samuti töötatakse koos Eesti, Läti, Leedu, Ukraina ja Valgevene kaitseorganitega nende finantsinfrastruktuuri kaitsmisel.  Selleks püüab salateenistus vähendada kaotusi, mis saab riikidele osaks küberkuritegevuse, finantspettuste, identiteedivarguse ja raha võltsimise läbi. Samuti üritatakse aidata võõrustajamaadel ja selle naabritel kaitsta oma riigipäid, visiidil olevaid riigijuhte ja valitsusametnikke. Ameerika Ühendriikide valitsus usub, et need jõupingutused aitavad säilitada ja kaitsta Balti riikide tähtsaid infrastruktuure, kaitstes samas ka maailmamajandust ja ka Ameerika Ühendriike.

Ameerika Ühendriikide salateenistuse koduleht