FAKTID: USA toetus- ja julgustusmeetmed Balti riikides ja Kesk-Euroopas

VALGE MAJA

Pressisekretäri büroo

KOHESEKS AVALDAMISEKS

Ameerika Ühendriigid on rohkem kui kakskümmend aastat teinud koostööd oma liitlastega Balti riikides ja Kesk-Euroopas, et edendada meie ühiseid kaitse- ning julgeolekueesmärke, toetamaks terviklikku, vaba ja rahus elavat Euroopat. Ameerika Ühendriigid on nii kahepoolselt kui NATO kaudu samme astunud, et kinnitada meie liitlastele oma kindlat pühendumust nende julgeoleku ja territoriaalse puutumatuse tagamisele ning näidata, kui tõsiselt me suhtume oma kollektiivkaitse lubadusse, mis põhineb NATO 5. artiklil. Püsivalt kohalolevad ja roteeruvad USA õhu-, maa- ning mereväed selles regioonis on vajalik ja kohane ilming, mis näitab meie toetust liitlastele, kes on käesoleval ajal sügavalt mures Venemaa militaarsekkumise tõttu Krimmis ja Venemaa pingutuste tõttu Ukrainat destabiliseerida.

Ameerika Ühendriigid seisavad oma liitlaste kõrval nagu nemad on meie kõrval seisnud – meie liitlased Balti riikides ja Kesk-Euroopas on andnud oma tugeva ning vapra panuse liitlaste operatsioonides Afganistanis ja mujal. Ootame huviga 4.-5. septembril Walesis toimuvat NATO tippkohtumist, et arutada seal, kuidas julgustavaid ja tõrjuvaid meetmeid ning valmisolekut veelgi tugevdada ning me jätkame ka tegevusi, mis tõstavad NATO jõudude võimekust, valmisolekut ja reageerimisvõimet. Seetõttu on USA president kutsunud Kongressi üles toetama kuni 1 miljardi dollari suurust Euroopa julgestusalgatust (European Reassurance Initiative), mis võimaldab meil järgmisel aastal alltoodud meetmeid rakendada:

 • suurendada USA sõjaväe kohalolu Euroopas;
 • korraldada koos liitlaste ja partneritega täiendavaid kahepoolseid ning mitmepoolseid õppusi;
 • parendada infrastruktuuri, võimaldamaks paremat reageerimisvõimet;
 • suurendada USA varustuse ennetavat paiknemist Euroopas;
 • teha intensiivsemaid pingutusi NATO uute liitlaste ja teiste partnerite võimekuse tõstmiseks;
 • tugevdada NATO-väliste partnerite võimekust.

USA uued meetmed 

 • Maavägede saatmine: aprillis saadeti ligikaudu 600 langevarjurit 173. õhuväebrigaadist roteeruvatele õppustele Eestisse, Lätisse, Leedusse ja Poolasse, et seal sõjavägede vahelisi suhteid veelgi edendada ning kinnitada Ameerika Ühendriikide pühendumust oma NATO liitlastele. Need õppused on osa Ameerika Ühendriikide maavägede laiendatud õppustest koos oma Euroopa partneritega, mis on kavandatud toimuma järgmistel kuudel ja ka edaspidi.

Ameerika Ühendriikide jätkuvad / pidevad meetmed

 • USA väejõudude kohalolu: Euroopas viibib ligikaudu 67 000 sõjaväelast. Ligikaudu 57 000 aktiivteenistuses teenivat sõjaväelast on määratud USA Euroopa väejuhatuse alluvusse ning ligikaudu 10 000 toetavad teisi organisatsioone nagu USA Aafrika väejuhatus.
 • NATO reageerimisjõudude (NRF) lubadus: Ameerika Ühendriigid on andnud NRF-i käsutusse mitutuhat sõjaväelast, nende hulgas Texases baseeruva 1. ratsaväediviisi lahingubrigaad, haiglalaev, õhustankimise lennukid ja eskortlaevad.
 • Roteerivad armeejõud: Ameerika Ühendriigid saadavad rotatsiooni käigus kaks korda aastas pataljoni suurusega üksuse kuni kaheks kuuks USA-st Euroopasse. Üks neist pataljonidest osales hiljuti Prantsusmaal NRF-i õppustel nimega „ROCHAMBEAU“ ja osaleb praegu USA Euroopa väejuhatuse rahvusvahelises õppuses „COMBINED RESOLVE II“. Lisaks osalesid selle üksuse elemendid möödunud novembris NATO õppuses „STEADFAST JAZZ“.
 • USA Rahvuskaardi partnerlus: Alates 1993. aastast on USA Rahvuskaardi väed teinud koostööd oma kolleegidega Balti riikides – see algatus on nüüdseks laienenud ja hõlmab programme peaaegu kogu Ida-Euroopas. Omistame neile kestvatele partnersuhetele suurt väärtust ning need on tugevdanud meie vägede vahelist mõistmist ja parendanud meie võimet välitingimustes koostööd teha.
 • Õppused Läänemerel: Selle aasta aprillis saatsid Ameerika Ühendriigid oma Musta mere roteeruvatest vägedest USA merejalaväelasi Balti riikidesse, et osaleda seal õppusel „SUMMER SHIELD“. USA väed osalesid ka maikuus õppustel „NAMEJS“ ja „FLAMING SWORD“, mis toimusid vastavalt Lätis ja Leedus, ning võtsid osa juunis Balti riikide regioonis toimunud mitmepoolsetest õppustest „BALTOPS“ ning „SABER STRIKE“. Samaaegselt õppustega „SABER STRIKE“ ja „BALTOPS“ saatsid Ameerika Ühendriigid 18 hävitajat F-16CJs ja ühe tankeri KC-135 Poolasse Łaski õhuväebaasi. „BALTOPS“ on iga-aastane rahvusvaheline mereväeõppus, mis keskendub Läänemere piirkonna partnerite koostalitusvõimele, merejulgeolekule ja koostööle. „SABER STRIKE“ on iga-aastane rahvusvaheline maa- ja õhuväeõppus, mis keskendub USA armeeüksuste ning Eesti, Läti ning Leedu maavägede vahelise koostalitusvõime tõstmisele. 

NATO meetmed 

 • Uued õppused: 16. mail käivitas NATO Eestis suuremahulised õppused „STEADFAST JAVELIN 1“, mille käigus kontrolliti liitlasvägede võimet koos tegutseda ning aidati kaasa NATO valmisoleku ja lahingutõhususe alalhoidmisele. Need õppused kajastavad NATO tugevat pühendumust Balti riikide piirkonna kollektiivkaitsele. Kaheksapäevastel õppustel osalesid ligikaudu 6000 sõjaväelast Belgiast, Taanist, Eestist, Prantsusmaalt, Lätist, Leedust, Poolast, Ühendkuningriigist ja Ameerika Ühendriikidest. Paljud osalejad olid juba Eestis, osaledes Eesti juhitud iga-aastasel õppusel „KEVADTORM14“, mis algas 5. mail ning mis ühendati NATO juhitud üritusega. 3.-9. septembril viivad Ameerika Ühendriikide, Eesti, Läti, Leedu, Kanada ja Itaalia väed mitmetes kohtades kõigis Balti riikides läbi õppused, mis samuti kuuluvad õppuste seeriasse „STEADFAST JAVELIN“.
 • AWACS luurelennud: 10. märtsil kinnitas Põhja-Atlandi Nõukogu AWACS luurelendude marsruudid üle Poola ja Rumeenia, et tõsta NATO teadlikkust olukorrast selles regioonis ja julgustada NATO liikmeid. Need lennukid lendavad ainult NATO territooriumi kohal ning pärinevad NATO lennuväest ja liitlastelt.
 • Püsivad mereväejõud: NATO aktiveeris aprilli lõpus NATO 1. miinitõrjeeskaadri (Standing NATO Mine Counter-Measures Group One) ja saatis selle Läänemerele patrullima. Eskaader koosneb kuuest Belgia, Eesti, Saksamaa, Madalmaade, Norra ja Poola laevast, külastab sadamaid ning osales iga-aastasel miinitõrjeoperatsioonil (NATO mereväeõppus „OPEN SPIRIT 2014“). 12. mail tegi NATO oma täiendatud 1. mereväeeskaadrile ülesandeks viia ellu mereväe julgestusmeetmeid paralleelselt terrorismivastaste patrullidega Vahemere idaosas. Eskaadrisse kuuluvad viis laeva Kanadast, Saksamaalt, Norrast, Türgist ja Ameerika Ühendriikidest.
 • Ülevaadatud kava: NATO vaatab oma kavad ja seisukohad üle ning töötab välja uue valmisolekukava, mis hõlmab ühiseid õppusi, ohtude hindamist, teabevahetuse korraldust, varase hoiatuse korda ning kriisireageerimiskavasid. Liitlaste juhid arutavad valmisolekukava Walesi tippkohtumisel.

Toetus Ukrainale: Aprillis toimunud NATO välisministrite kohtumisel leppisid liitlased kokku mitmetes meetmetes, millega tugevdada NATO partnerlust Ukrainaga ja toetada sealseid demokraatlikke reforme. Meetmed näevad muuhulgas ette suuremat koostööd Ukraina tsiviil- ja militaarjuhtidega. President Obama ja teised liitlaste juhid kohtuvad Walesi tippkohtumise käigus NATO-Ukraina komisjoni ametlikul istungil Ukraina presidendi Porošenkoga, et arutada NATO-Ukraina partnerluse edasist tugevdamist.