USA ja Balti riikide presidentide sônavôtud Tallinna kohtumisel

VALGE MAJA

Pressisekretäri büroo

Koheseks avaldamiseks    3. september 2014

USA PRESIDENDI OBAMA,

EESTI PRESIDENDI ILVESE,

LEEDU PRESIDENDI GRYBAUSKAITĖ

JA LÄTI PRESIDENDI BĒRZIŅŠI SÕNAVÕTUD

MITMEPOOLSEL KOHTUMISEL BALTI RIIKIDE JUHTIDEGA

15.22 Eesti aja järgi

PRESIDENT ILVES: Mul on tõeline au ja rõõm võtta president Obama, president Grybauskaitė ja president Bērziņš vastu tänasel mitmepoolsel kohtumisel siin Tallinnas, üks päev enne NATO tippkohtumist. Ameerika Ühendriikidel on meie piirkonna julgeolekus sügav roll. Kakskümmend aastat tagasi lahkusid Vene väed Balti riikidest. Kümme aastat tagasi lahkusid Vene väed – me ühinesime NATOga. Ja me oleme jõudnud kõigi nende ajalooliste saavutusteni tänu USA väga tugevale toetusele ja juhtimisele.

Meie kaitse- ja julgeolekualane koostöö on äärmiselt tihe. Oleme tänulikud nende vahetute sammude eest, mida Ameerika Ühendriigid on astunud, et näidata üles solidaarsust nii meie kolme riigi kui ka Poola ja Rumeeniaga. Viimastel kuudel oleme näinud USA õhu-, maa- ja merevägede suurenenud kohalolekut meie regioonis ning plaanipäraste õppuste sagenemist.

Meil kõigil neljal on eelseisva NATO tippkohtumisega seoses ühine visioon ja ühised eesmärgid. Euroopas on täiesti uus julgeolekuolukord ja meil on hea meel näha, et seda kajastavad ka paljud tippkohtumise dokumendid. Ootame, et tippkohtumisel võetakse vastu valmisolekukava, mis suunab alliansi liikmeid veel palju aastaid, rakendades praktilisi samme ning julgustavaid ja tõrjuvaid meetmeid.

Ootame, et see annab liitlastele kindla raamistiku, mille alusel NATO loob oma idapiiril tugevama kohaloleku. Selles regioonis püsiva kohalolu tagamine peaks hõlmama muuhulgas ka NATO rahvusvaheliste vägede loodeosa valmisoleku suurendamist Poolas ning sellele kollektiivkaitse osas suurema vastutuse andmist. See soodustaks NATO kiirreageerimist meie regioonis ja parandaks julgeolekut NATO piirialadel.

Suur osa meie tänasest arutelust keskendus loomulikult Ukrainale. Peame mõtlema, mida saab selle riigi toetuseks veel ära teha. Eesti on kahekordistanud omapoolset humanitaar- ja arenguabi ning otsib viise, kuidas oma panust veelgi suurendada, sealhulgas aidates haavatud Ukraina sõdureid siin meie taastusravikeskuses. Aga me ei tohiks unustada ka teisi niinimetatud idapartnerluse riike. Ukrainale keskendudes ei tohiks jätta üksi selliseid riike nagu Gruusia ja Moldaavia. Ka neil peab olema õigus oma otsuseid teha, oma julgeolekut korraldada ja liitlasi leida. USA jätkuv toetus nende riikide tegevusele selles regioonis on elulise tähtsusega.

Usume tugeva transatlantilise ühenduse hoidmisse ka muudes valdkondades nagu küberkaitse ja energiakindlus. Viimase aasta jooksul on meie koostöö küberkaitse alastes küsimustes tugevnenud ja hõlmab nüüd paljusid tsiviil- ning militaarvaldkondi. Ma ei pea arvet küberünnakute, häkkimiste ja spionaaži üle, kuid on ilmselge, et küberjulgeolek on muutunud meie kõigi jaoks suuremaks mureks kui kunagi varem – tegu on sõjalise valdkonnaga, mis on samas kategoorias maa-, mere- ja õhulahingutega.

Kahtlemata on Euroopa julgeolekuarhitektuur viimase aastaga muutunud ja kahjuks mitte paremuse poole. Milline on olukord aasta pärast, on praegu raske ennustada, sest oleme olnud tunnistajaks nii paljudele ettearvamatuile tegudele. Võin siiski kindlalt öelda, et milline tulevik ka poleks, Balti riigid ja Ameerika Ühendriigid teevad globaalset koostööd, edendamaks meie ühiseid väärtusi – demokraatiat, inimõigusi, õigusriiklust, vabadust ja eriti internetivabadust.

Tänan.

PRESIDENT GRYBAUSKAITĖ: Niisiis toimub meie oluline kohtumine, kuna täna viibib meie regioonis Ameerika Ühendriikide president ja see tähendab palju mitte ainult meie regiooni ja julgeoleku jaoks, vaid saadab NATO tippkohtumise eel ka sõnumi kogu Euroopale.

See, mis praegu Ukraina pinnal toimub, see Venemaa poolne avalik agressioon suveräänse riigi vastu, tähendab rünnakut mitte ainult Ukraina, vaid ka Euroopa rahu ja piiride vastu, millist ei ole olnud pärast Teist Maailmasõda.

Miks? Sest Ukraina võitleb praegu mitte ainult oma vabaduse eest, vaid ka meie asemel, meie eest. Seepärast on nii tähtis meie täielik toetus Ukraina suveräänsusele, võitlusele agressiooni vastu. Ja loomulikult peame mõtlema ka meie regiooni julgeoleku edasisele kindlustamisele. Oleme tänulikud Ameerika Ühendriikide kahepoolsele pühendumusele ja NATO pühendumusele meie regioonile, NATO liikmetele ja 5. artiklile.

Miks me täna siin oleme? Me teame väga kindlalt, mida me homselt NATO tippkohtumiselt ootame, milliseid meetmeid meie julgeoleku tugevdamiseks me soovime – uuendatud valmisolekukava, NATO ja USA lisakohalolekut meie regioonis, kiirreageerimisjõude ja muid vajalikke meetmeid meie regiooni julgeoleku parandamiseks ning kindlustamiseks.

Niisiis räägime täna ja homme Euroopa tulevikust ning julgeolekust. Miks? Meie õlgadel on vastutus mitte ainult meie endi regiooni ja riikide, vaid ka Ukraina julgeoleku eest.

Ukraina on praegu meie kõigi rindejooneks ning me peame sellesse väga tõsiselt ja suure vastutustundega suhtuma, aidates Ukrainat kõigi meetmetega, mis meie käsutada on.

PRESIDENT BĒRZIŅŠ: Tänan Teid, president Ilves, sooja vastuvõtu eest. President Obama, tere tulemast Balti riikidesse. Kohe alguses ütlen, et mõistan hukka ameeriklase Steven Sotloffi tapmise ning avaldan kaastunnet tema perele ja sõpradele. Avaldame USA-le toetust ja solidaarsust võitluses terroristidega Iraagis ning mujal.

Tänane kohtumine tõestab strateegilist partnerlust Balti riikide ja Ameerika Ühendriikide vahel. Eelmisel aastal kohtusime Valges Majas. Seda kohtumist peaks kordama vähemalt üks kord aastas. Meie suhete aluseks on ühistel väärtustel põhinev julgeolekukoostöö.

Tänan president Obamat Ameerika Ühendriikide asjaomase eestvedamise eest. Teie toetus Euroopa väejõudude tugevdamise näol on meie regiooni julgeoleku jaoks väga oluline. Olen kindel, et USA Kongress võtab selle viivitamatult vastu. Mul on hea meel näha, et USA tagab oma väejõudude kohaloleku Balti riikides. Tahaksime näha USA vägesid ja varustust Lätis senikaua kui see on vajalik. Toetame USA pingutusi koondada kindel rahvusvaheline reaktsioon Venemaa invasiooni vastu Ukrainas. Peame mõistma, et edasise agressiooni peatamisel on võtmeteguriks meie ühehäälne solidaarsus.

Täna arutasime NATO tippkohtumist Walesis. Tippkohtumine vajab selget sõnumit kollektiivkaitse tugevdamise kohta. Me võtame vastu täismeetmed, tagamaks vägede, nende infrastruktuuri ja käsustruktuuri kohalolu Balti riikide regioonis.

Transatlantilised suhted ja USA kohalolu Euroopas on euroatlantilise julgeoleku jaoks kriitilise tähtsusega. Ka Euroopa peab rohkem kaitsesse investeerima. Läti suurendab oma kaitsekulutused 2020. aastaks kahe protsendini SKT-st. Läti parlament on selleks spetsiaalse seaduse vastu võtnud. Infosõja väljakutsele vastamiseks tuleb Lätisse NATO Strateegilise Side Kompetentsikeskus.

Tippkohtumisel arutame, mida NATO saab ühiselt ette võtta, et kaotada Lähis-Ida suurim terrorismiallikas – Islamiriigi sõdijad.

Koos jätkame Balti riikide ja USA vahelist küberkaitse partnerlust, millega alustasime eelmisel aastal Washingtonis. Kinnitame veelkord oma pühendumust strateegilise atlandiülese kaubandus- ja investeeringupartnerluse läbirääkimistele. Peame töötama selle leppe võimalikult kiire sõlmimise nimel.

Soovime välja kujundada Euroopa ja USA vahelise tõelise atlandiülese energiapartnerluse. Ukraina hiljutised sündmused on veel üheks tõestuseks, et siin tuleb kiiresti vähendada sõltuvust ühestainsast energiaallikast. Seetõttu on väga oluline kaasata USA meie pingutustesse luua regioonis tugev energiakindlus ja arendada välja integreeritud energiaturud. Sellest oleks kasu nii Euroopa kui Ameerika Ühendriikide majandusele.

Avaldan tänu meie sõpradele ja partneritele nende olulise panuse ja toetuse eest Lätiga OECD läbirääkimiste avamisel. Balti riikidel ja USA-l on ühised huvid toetada EL-i idapartnerluse riikides ja Kesk-Aasias majanduse arengut ning head valitsemispraktikat. Järgmisel aastal, kui Euroopa Nõukogu eesistujaks on Läti, saab see teema peamiseks prioriteediks.

Ja lõpuks tahaksin rõhutada, et Balti riigid ja USA on loomupärased partnerid, keda ühendab ühine usk demokraatlikku valitsemisse, õigusriiklusse ning inimõiguste ning kodanikuvabaduste austamisse.

Tänan.

PRESIDENT OBAMA: Tere päevast kõigile. Olen viimane kõneleja, seetõttu teen lühidalt.

Tänan president Ilvest, kes meid täna siin vastu võttis, eriti neis suurepärastes ruumides, mis kõnelevad selle riigi pikast ja mitmekesisest ajaloost ning Eesti rahva vastupanuvõimest. Samuti tahan tänada oma kolleege Daliat ja Andrist, et nad siia sellele olulisele kohtumisele tulid.

Nagu juba märgiti, kohtusime viimati aasta tagasi ning mul oli tookord hea meel Balti riike kui meie kolme liitlast Valges Majas vastu võtta. Ka hiljem arutasime neljakesi olukorda Ukrainas. Minu peamine sõnum on täna sama nagu eelmisel aastal Valges Majas: Balti riigid kuuluvad NATO-s meie kõige usaldusväärsemate liitlaste hulka ja Ameerika Ühendriikide pühendumus nende julgeolekule on kaljukindel.

Hiljuti oleme seda pühendumust tõestanud täiendavate USA lennukitega, mis ühinesid NATO õhupatrullidega Balti riikides, samuti oleme seda tõestanud lisaõppustega, mida meie väed praegu korraldavad. Oleme tõestanud oma pühendumust ka täiendavate USA vägedega, mis nüüd pidevalt Eestis, Lätis ja Leedus roteeruvad. Niisiis on Ameerika Ühendriigid suurendanud oma kohalolekut Balti riikides.

Ja me püüame teha veelgi enamat. Nagu ma varem märkisin – kampaania, mille ma pakkusin välja Ameerika Ühendriikide sõjaväelise kohalolu tugevdamiseks Euroopas, hõlmab täiendavaid õhujõude ja lennukeid õppusteks siin Põhjamaade ning Balti riikide regioonis – kõigis kolmes meie liitlasriigis. Samuti annab NATO Walesi tippkohtumine võimaluse tuua Allianss kokku kavaga, mis tõstab veelgi meie kaitsevalmidust, sealhulgas siin Balti riikides paikneva infrastruktuuri ja vahenditega, mis suudavad kiireid abijõude toetada.

Niisiis on põhijooneks see: NATO liitlastena täidame oma kindlat kohustust, 5. artiklil põhinevat kollektiivkaitse kohustust. Täna tahan, et iga eestlane, lätlane ja leedulane teaks – te ei ole kunagi üksi.

Tänan kõiki täna siia tulnud riigijuhte. Tahaksin lõpetada järgmise mõttega. Pea sada aastat tagasi tunnustasid Ameerika Ühendriigid Balti riikide iseseisvust. 50 aastat kannatasite te jõhkrat Nõukogude okupatsiooni. Kõigi nende aastate vältel ei tunnustanud Ameerika Ühendriigid seda õigusvastast okupatsiooni kunagi. Kõik need aastad, isegi kui teie sõltumatuse lipud olid teie kodudes keelatud, jäid teie saatkonnad Ameerika Ühendriikides avatuks ja meie lipud lehvisid uhkelt kõrvuti teie omadega. Ja nii jääb see alati, sest Ameerika Ühendriigid kavatsevad alati teie kõrval seista.

Tänan teid kõiki väga. Tänan teid.

LÕPP      15.40 Eesti aja järgi