Teadaanne riiki sisenemise peatamise kohta seoses koronaviiruse ülekandumise riskiga immigrantidele ja mitteimmigrantidele.

14. märts 2020

31. jaanuaril 2020 väljastasin teadaande 9984 (Riiki sisenemise peatamine immigrantidele ja mitteimmigrantidele 2019. aasta uue koroonaviiruse ja muude asjakohaste meetmete edastamiseks selle riski vältimiseks). Leidsin, et uudne (uus) koroonaviirus (mis on sellest ajast saanud uue nime SARS-CoV-2  põhjustab haigust COVID-19) (“SARS-CoV-2” või “viirus”) ja selle haiguse laialdase leviku potentsiaalsed nakatunud isikud, kes soovivad USA-sse siseneda, ohustavad meie transpordisüsteemi ja infrastruktuuri turvalisust ning riigi julgeolekut. Kuna viiruse puhang oli sel ajal kesksel kohal Hiina Rahvavabariigis, peatasin ja piirasin kõigi Hiina Rahvavabariigis füüsiliselt viibivate välismaalaste, välja arvatud Hongkongi ja Macau erihalduspiirkonnad, riiki sisenemise

14-päevaks enne nende sisenemist või USAsse sisenemise katset, välja arvatud teatavad erandid. 

29. veebruaril 2020 andsin teada SARS-CoV-2 pideva leviku kohta Iraani Islamivabariigis ning edastasin avalduse 9992 (Immigrantide ja mitteimmigrantide riiki sisenemise peatamine, et vältida uute inimeste 2019 koronaviirusega nakatamist), peatades ja piirates kõigi välismaalaste riiki sisenemist, kes viibisid füüsiliselt Iraani Islamivabariigis 14-päevase perioodi jooksul enne nende sisenemist või üritasid USAsse siseneda, välja arvatud teatavad erandid. Ja viimati, 11. märtsil 2020, edastasin ma teadaande 9993 (Riiki sisenemise peatamine teatavate ja täiendavate isikute suhtes, kes võivad kanda 2019. aasta  koroonaviirust), peatades ja piirates kõigi füüsiliselt kohal viibivate välismaalaste riiki sisenemist Schengeni alal 14-päevase perioodi jooksul enne nende sisenemist või USA-sse sisenemise katset, välja arvatud teatavad erandid.

Tervisekontrolli ja haiguste ennetamise keskused (CDC), mis kuuluvad Tervishoiu ja Avaliku teenistuse  koosseisu, on tuvastanud, et viirus kujutab endast tõsist ohtu rahvatervisele ning CDC võtab jätkuvalt meetmeid selle leviku tõkestamiseks. Kuid CDC-l koos riiklike ja kohalike tervishoiuosakondadega on piiratud ressursid ja rahvatervise süsteem võib olla ülekoormatud, kui Ameerika Ühendriikides toimub ulatuslik viiruse pidev levitamine inimeselt inimesele, mis Pidev võib põhjustada kaskaadseid rahvatervise, majanduslikke, riikliku julgeoleku alaseid ja ühiskondlikke tagajärgi.

CDC leidis, et Ühendkuningriigis toimub SARS-CoV-2 laialdane ja pidev nakatumine inimestelt inimesele. 13. märtsi 2020 seisuga teatas Maailma Terviseorganisatsioon, et Ühendkuningriigis oli 594 COVID-19 juhtu, mis on 5 korda rohkem kui 7 päeva varem.

Iirimaa Vabariigil on Ühendkuningriigiga avatud piir, kuna isikud saavad üldiselt vabalt liikuda Iiri Vabariigi ja Ühendkuningriigi vahel – maismaa kaudu Põhja-Iirimaale ja sealt tagasi ning praami või lennukiga Walesisse, Inglismaale ja Šotimaale ja tagasi.  See üldine võimalus Ühendkuningriigi ja Iirimaa Vabariigi vahel vabalt reisida seab samad väljakutsed, mis Schengeni alal, kui peatada või piirata reisijate USA-sse sisenemist reisijatele, kes olid viibinud mõnes Schengeni ala riigis. CDC leidis ka, et Iiri Vabariigis toimub pidev pidev SARS-CoV-2 edasikandumine inimeselt inimesele. Alates 13. märtsist 2020 teatas Maailma Terviseorganisatsioon, et Iirimaa Vabariigil oli COVID-19 juhtumeid 70, see on 5 korda rohkem kui 7 päeva varem.

Ameerika Ühendriikide valitsus ei suuda tõhusalt hinnata ja jälgida kõiki Ühendkuningriigist ja Iirimaa Vabariigist saabuvaid reisijaid. Võimalik, et nakatunud isikud, kes soovivad Ühendkuningriiki ja Iiri Vabariigist Ameerika Ühendriikidesse siseneda, ohustavad meie transpordisüsteemi ja infrastruktuuri turvalisust  ja julgeolekut viiruse tahtmatu levikuga. Arvestades, kui oluline on kaitsta Ameerika Ühendriikides asuvaid inimesi selle kahjuliku nakkushaiguse ohu eest, olen otsustanud, et immigrantidena või mitteimmigrantidena Ameerika Ühendriikidesse sisenemise piiramiseks ja peatamiseks on Ameerika Ühendriikide huvides tegutseda. See käib kõigi välismaalaste kohta, kes viibisid füüsiliselt Ühendkuningriigis, välja arvatud väljaspool Euroopat asuvatel ülemereterritooriumidel, või Iiri Vabariigis 14-päevase perioodi jooksul enne nende sisenemist või riiki sisenemise katset. Kaubanduse vaba liikumine Ameerika Ühendriikide ning Ühendkuningriigi ja Iirimaa Vabariigi vahel jääb Ameerika Ühendriikide majanduslikuks prioriteediks ja ma pühendun endiselt meie riikide vahelise kaubavahetuse hõlbustamisele.

NÜÜD, MINA, USA  DONALD J. TRUMPi, USA president, volitustega, mis mulle on antud Ameerika Ühendriikide põhiseaduse ja seadustega, sealhulgas sisserände paragrahvi 212 punktiga f ja 215 punktiga a. ja kodakondsusseadus, 8 USC 1182 (f) ja 1185 (a) ning Ameerika Ühendriikide seadustiku 3. osas paragrahviga 301 leiavad käesolevaga, et punktis 1 kirjeldatud isikute piiramatu sisenemine Ameerika Ühendriikidesse toimuks, välja arvatud artikli 2 jaotises 2 ette nähtud juhtudel. see väljakuulutamine võib kahjustada Ameerika Ühendriikide huve ja nende sisenemisel tuleks kohaldada teatavaid piiranguid ja erandeid.

 Seetõttu kuulutan käesolevaga järgmist:

1. punkt Sissesõidu peatamine ja piiramine. Kõigi välismaalaste sisenemine Ameerika Ühendriikidesse immigrantidena või mitteimmigrantidena, kes viibisid füüsiliselt Ühendkuningriigis, välja arvatud väljaspool Euroopat asuvatel ülemereterritooriumidel, või Iiri Vabariigis 14-päevase perioodi jooksul enne nende sisenemist või riiki sisenemise katset Ameerika Ühendriikidesse peatatakse ja piiratakse vastavalt käesoleva väljakuulutamise 2. jaole.

 2. punkt Sissesõidu peatamise ja piiramise ulatus.

a) Selle väljakuulutamise 1. jagu ei kohaldata:

i) Ameerika Ühendriikide seaduslikule alalisele elanikule;

ii) välismaalasele, kes on USA kodaniku või seadusliku alalise elaniku abikaasa;

(iii) välismaalasele, kes on USA kodaniku või seadusliku alalise elaniku vanem või seaduslik eestkostja, tingimusel et USA kodanik või seaduslik alaline elanik on vallaline ja alla 21-aastane;

iv) välismaalasele, kes on USA kodaniku või seadusliku alalise elaniku õde või vend, tingimusel et mõlemad on vallalised ja alla 21-aastased;

v) välismaalasele, kes on USA kodaniku või seadusliku alalise elaniku laps, kasupere või eestkostetav või kes on tulevane lapsendaja, kes soovib siseneda Ameerika Ühendriikidesse vastavalt IR-4 või IH-4 viisa klassifikatsioonile;

vi) igale välismaalasele, kes reisib Ameerika Ühendriikide valitsuse kutsel viiruse ohjeldamise või leevendamise eesmärgil;

vii) välismaalasele, kes reisib mitteimmigrandina C-1, D või C-1 / D mitteimmigrandiviisa alusel meeskonnaliikmena või välismaalasele, kes reisib muul viisil USAsse õhu- või meremeeskonna koosseisus;

viii) igale välismaalasele

A) Ameerika Ühendriikidesse sisenemise või transiidi taotlemiseks ühe järgmistest viisadest: A-1, A-2, C-2, C-3 (välisriigi valitsuse ametniku või ametniku vahetu perekonnaliikmena), E -1 (TECRO või TECO töötajana või töötaja otseste pereliikmetena), G-1, G-2, G-3, G-4, NATO-1 kaudu NATO-4 või NATO-6 (või kes soovivad siseneda mitteimmigrandina ühte nendesse NATO kategooriatesse); või

b) Selle teadaande sätteid ei tohi tõlgendada nii, et need mõjutaksid üksikisiku varjupaigataotlust, väljasaatmise peatamist või kaitset määruste alusel, mis on välja antud vastavalt piinamise ning muu julma, ebainimliku või inimväärikust alandava kohtlemise või karistamise vastase konventsiooni rakendusaktidele ja mis on kooskõlas Ameerika Ühendriikide seaduste ja määrustega.

 3. punkt  Rakendamine ja jõustamine. 

a) Välisminister viib selle väljakuulutamise viisade suhtes ellu vastavalt menetlustele, mille ta võib kehtestada, konsulteerides sisejulgeoleku ministriga. Sisejulgeoleku minister viib selle väljakuulutamise ellu välismaalaste riiki sisenemise suhtes vastavalt menetlustele, mille sisejulgeoleku minister võib koostöös välisministriga kehtestada.

b) Kooskõlas kohaldatava õigusega tagavad välisminister, transpordiminister ja sisejulgeolekuminister, et ükski selle väljakuulutamise alla kuuluv välismaalane ei astuks lennukisse, mis reisib Ameerika Ühendriikidesse.

c) Sisejulgeolekuminister võib kehtestada standardid ja korra, et tagada selle väljakuulutamise rakendamine kõigis Ameerika Ühendriikide sisenemiskohtades ja nende vahel.

(d) Sisejulgeolekuministeeriumi väljasaatmise prioriteediks on välismaalane, kes hoiab kõrvale selle väljakuulutamise rakendamisest pettuse, oluliste faktide tahtliku eksitamise või ebaseadusliku riiki sisenemise kaudu.

 4.  punkt Lõpetamine.

 See teadaanne kehtib seni, kuni president selle lõpetab. Tervise- ja avalike suhete minister soovitab presidendil seda väljakuulutamist jätkata, seda muuta või lõpetada vastavalt muudetud väljakuulutuse 9984 paragrahvis 5 kirjeldatule.

 5.  punkt  Jõustumiskuupäev. 

See teadaanne jõustub kell 23.59. idaranniku aja järgi 16. märtsil 2020. Seda teadaannet ei kohaldata nende inimeste suhtes, kes viibivad USA lennu pardal, mis peaks väljuma või saabuma USAsse enne kella 23.59  16. märtsil 2020.

6. punkt  Kohaldamine 

Ameerika Ühendriikide poliitika soovib seda teadaannet võimalikult suures ulatuses jõustada, et edendada USA riikliku julgeoleku, avaliku julgeoleku ja välispoliitilisi huve. Sellest tulenevalt:

a) kui selle kuulutuse mis tahes sätet või mis tahes sätte kohaldamist mis tahes isiku või asjaolu suhtes peetakse kehtetuks, ei mõjuta see selle kuulutuse ülejäänud osa ja selle sätete kohaldamist muude isikute või asjaolude suhtes ; ja

b) kui selle teadaande mis tahes sätet või mis tahes sätte kohaldamist ühegi isiku või asjaolude suhtes peetakse kehtetuks teatavate menetlusnõuete puudumise tõttu, rakendavad vastavad täitevvõimu ametnikud neid menetlusnõudeid olemasolevatele seaduse ja kõigi kohaldatavate kohtuotsustega.

 7.  punkt  Üldsätted. 

a) Selle teadaande sätteid ei tohi tõlgendada nii, et need kahjustaksid ega mõjutaks muul viisil:

i) volitused, mis on seadusega antud täidesaatvale osakonnale või asutusele või nende juhile; või

ii) haldus- ja eelarveosakonna direktori ülesanded seoses eelarve-, haldus- või seadusandlike ettepanekutega.

b) Seda väljakuulutamist rakendatakse kooskõlas kehtiva õigusega ja sõltuvalt vahendite olemasolust.

c) Selle väljakuulutamise eesmärk ei ole ega loo mingeid õigusi ega eeliseid, materiaalseid või menetluslikke, mis on ühegi poole poolt seaduse või omakapitali alusel jõustatavad Ameerika Ühendriikide, selle osakondade, ametite või üksuste, ametnike, töötajate vastu või esindajad või mõni muu isik.

Selle kinnituseks olen oma käe andnud märtsi neljateistkümnendal päeval, meie Issanda kahe tuhande kahekümnendal aastal ja Ameerika Ühendriikide iseseisvuse kahesaja neljakümne neljanda aastal.

DONALD J. TRUMP